Právna a interná úprava habilitačného a vymenúvacieho konania

Tlačiť

 

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

 

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o  postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

 

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác