Home Základné informácie Úradná výveska

Úradná výveska

PDF
Tlačiť
 
Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty v rámci jej samosprávnej pôsobnosti.
 

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (TU)

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013 (TU)

Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016 (TU)

Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016 (TU)

Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012 (TU)

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie - účinné od 1.9.2012 (TU)

 

 

Vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave (TU)

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave (TU)