Úspechy študentov

Tlačiť

                                                                                                      

Ctená akademická obec,

v mene Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si dovoľujem vysloviť ocenenie našim vynikajúcim študentom, ktorí v období niekoľkých uplynulých akademických rokov vo svojom štúdiu i svojimi ďalšími aktivitami vynikli spomedzi celej študentskej obce. Úspechy študentov, ktoré sú fakulte známe, som sa na základe uznesenia vedenia fakulty rozhodla zverejniť prostredníctvom web - stránky fakulty, aby som študentom vyjadrila morálnu podporu aj takouto verejnou formou. Úspechy našich študentov sú touto verejnou formou oceňované od roku 2011 a zoznam ocenených sa pravidelne aktualizuje a dopĺňa.

Menovite oceňujem študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu, ktorí vo svojom štúdiu dosiahli výborné študijné výsledky - a to dosiahli vážený študijný priemer do výšky 1,2. Taktiež osobitne hodnotím študentov, ktorí uspeli na študentských vedeckých konferenciách a simulovaných súdnych sporoch, tiež tých, ktorí preukázali výborné odborné znalosti a mimoriadny záujem o spracovávanú problematiku pri napísaní a obhajobe záverečnej práce. V neposlednom rade ocenenie patrí aj študentom, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v športe, umení alebo v inej oblasti svojho mimo-študijného pôsobenia. Týmto spôsobom oceňujem aj dosiahnuté výsledky doktorandov v doktorandskom štúdiu.

Je pre mňa - ale aj pre celú našu fakultu – potešením ohodnotiť týchto mimoriadnych študentov, ktorí spoluvytvárajú a šíria dobré meno našej fakulty - ich hlboký záujem o štúdium a vysoký intelektuálny potenciál, ale aj všetky ich ďalšie schopnosti, usilovnosť a ambície.

Našej fakulte bude cťou, pokiaľ bude môcť vyzdvihnúť snahy a aktivity našich študentov aj v ďalšom období, preto privíta každý podnet alebo informáciu o dosiahnutom úspechu.

S úctou


doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. dekanka fakulty     

 

Prílohy:

-         zoznam doktorandov v dennej forme štúdia s najväčším počtom publikácií v roku 2015

-      zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 vážený študijný priemer do 1,2

-      zoznam študentov, ktorí dosiahli v akademickom roku 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii, na simulovanom súdnom spore, ocenenie za vynikajúce spracovanie záverečnej práce, úspechy v športe, umení alebo v inej oblasti aktivít mimo štúdia