Akreditované študijné odbory

PDF
Tlačiť

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

 Prehľad priznaných práv

 udeľovať príslušné akademické tituly

 absolventom štúdia študijných programov v študijných odboroch

 

Stupeň vysokoškolského štúdia / udeľovaný akademický titul

Názov študijného odboru/programu

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia (vyjadrená v ak. rokoch)

Jazyk uskutočňo-
vania

Priznané práva

(časové obmedzenie)

1. Bc.

Právo

denná

3

slovenský,

anglický

bez časového obmedzenia

1. Bc.

Právo

externá

4

slovenský, anglický

do 31. 8. 2020

2. Mgr.

Právo

denná

2

slovenský, anglický

do 31. 8. 2019

2. Mgr.

Právo

externá

3

slovenský, anglický

do 31. 8. 2019

3. PhD.

Pracovné právo

denná

3

slovenský, anglický

do 31. 8. 2019

3. PhD.

Pracovné právo

externá

4

slovenský, anglický

do 31. 8. 2020

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

denná

3

slovenský, anglický

do 31. 8. 2019

3. PhD.

Teória a dejiny štátu a práva

externá

4

slovenský, anglický

do 31. 8. 2020

3. PhD.

Trestné právo

denná

3

slovenský, anglický

bez časového obmedzenia

3. PhD.

Trestné právo

externá

4

slovenský, anglický

do 31. 8. 2020

3. PhD.

Ústavné právo

denná

3

slovenský, anglický

do 31. 8. 2019

3. PhD.

Ústavné právo

externá

4

slovenský, anglický

do 31. 8. 2020

 

Trnava 25. 11. 2015

Uvedené práva uskutočňovať študijné programy boli priznané v súvislosti s ukončením komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47211:2-15A0, č. 2015-18755/47212:3-15A0, č. 2015-18755/47215:4-15A0.

 

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Prehľad priznaných práv

 uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

 v príslušných študijných odboroch

 

Študijný odbor

Udeľovaný

vedecko-pedagogický titul

Priznané práva

(časové obmedzenie)

Pracovné právo

docent, profesor

do 31. 8. 2019

Teória a dejiny štátu a práva

docent, profesor

do 31. 8. 2019

Trestné právo

docent, profesor

bez časového obmedzenia

 

Trnava 26. 11. 2015

Uvedené práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov boli priznané v súvislosti s ukončením procesu komplexnej akreditácie Trnavskej univerzity v Trnave doručené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015 pod číslom č. 2015-18755/47219:8-15A0, č. 2015-18755/55169:19-15A0.