Základné informácie

PDF
Tlačiť
Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity je v zmysle §8, ods. 2, písm. c) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v zmysle rezortnej smernice MŠ SR č.13/2008-R pracoviskom bibliografickej registrácie publikácií vysokoškolských učiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave.

Publikačná činnosť sa vykazuje:
  1. zamestnancom fakulty, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený pracovný čas podľa osobitného predpisu,1) (t. z. zamestnancom danej vysokej školy s úplným pracovným úväzkom, neeviduje sa zamestnancom s čiastkovými úväzkami, zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní práce, bývalým zamestnancom),
  2. študentom doktorandského štúdia v dennej forme.