Smernice

PDF
Tlačiť
Dňa 16.10.2008 vstúpila so platnosti Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá je záväzná pre všetky organizácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR. (TU)

Príloha č. 1 - Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 - Kategórie umeleckej činnosti
Príloha č. 3 - Kategórie ohlasov
Príloha č. 4 - Definície základných pojmov
Príloha č. 5 - Internetové adresy citačných databáz
Príloha č.6 - Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti uverejnený na portáli CREPČ a aktualizovaný každoročne vždy k 1.novembru - katalóg je dostupný v rámci formulárov EUCA na www.crepc.sk /euca

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2006 Bibliografická registrácia publikačnej činnosti na TU v Trnave, ktorá nadobudla platnosť dňa 18. septembra 2006.