Otázky a odpovede

PDF
Tlačiť

OTÁZKY A ODPOVEDE:

Ktoré časopisy sú recenzované

 • tie, v ktorých články pred uverejnením posudzujú po obsahovej stránke odborníci, recenzenti,
 • túto skutočnosť zistíme priamo v tiráži časopisu alebo v podmienkach pre publikovanie v časopise (pokyny pre prispievateľov).


Vedecké-odborné podľa Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov:

A - vedecké práce - práce, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu. Môže ísť o pôvodné alebo syntetizujúce vedecké práce vydávané vydavateľstvami vo vedeckých monografiách, vedeckých zborníkoch alebo časopisoch; vyznačujú sa tým, že sú pred vydaním posudzované (recenzované).

B - odborné práce - práce, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ich spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora; patria sem práce v odborných monografiách, odborných zborníkoch, časopisoch.


Monografia – vedecká publikácia, ktorá všestranne, systematicky a podrobne osvetľuje jednu spravidla úzko vymedzenú tému. Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania. Autor (kolektív autorov) pri tvorbe monografie využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme. Obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce a predkladá závery. (Minimálny rozsah monografie sú 3 AH, 1 AH – 36.000 tlačových znakov (20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov).

Ohlasy
za ohlasy sa považujú:

 • citácie,
 • recenzie,
 • umelecké kritiky na publikované diela.


Čo nie je citácia (neeviduje sa v publikačnej činnosti ako ohlas):

 1. recenzia,
 2. uvedenie diela v referátovom časopise alebo v báze dát inej ako ako Web of Science a SCOPUS (napr. Medline, Chemical Abstracts a pod.),
 3. uvedenie diela v samostatnej bibliografii,
 4. uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a populárnych časopisoch,
 5. výňatky z kníh uvádzané ako reklama na knihu,
 6. autocitácie, t. j. citácie pochádzajúce z ďalších publikácií samotného autora alebo jeho spoluautorov,
 7. citácie v záverečných a kvalifikačných prácach (diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce), výskumných správach a pod.,
 8. citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich,
 9. informácie (poznámky, spomenutie a pod.) v správach a článkoch o podujatiach, o prezentácii diela.