FIE

PDF
Tlačiť

FORUM  IURIS  EUROPAEUM

 

Časopis pre právnu vedu

 

    

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa rozhodla v roku 2012 pre nový projekt  vzniku Časopisu FORUM IURIS EUROPAEUM, určeného pre najširšie právnické a vedecké fórum. Vydáva ho Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Vydavateľstvom Typi Universitatis Tyrnaviensis. Časopis má charakter vedeckého recenzovaného časopisu, ktorý vychádza s polročnou periodicitou. Primárnym účelom je podporiť originálny vedecký výskum a posilnenie kvalitnej publikačnej odbornej formácie právnych vedcov nielen zo Slovenskej republiky ale aj zo zahraničia.

Príkladne prináša vedecké štúdie, vedecké články, diskusné príspevky (podnety do diskusie) a recenzie vedeckých prác zo všetkých oblastí práva a právnych otázok náboženskej slobody. V časopise môžu byť publikované aj medziodborové štúdie s interdisciplinárnym prienikom do príbuzných humanitných a spoločenských vied.

Podpora medzinárodnej spolupráce a výmena informácií v našej technologickej, postmodernej dobe vytvára priestor pre publikovanie v prednostne etablovaných, univerzálnych jazykoch vedeckej spisby: anglickom a nemeckom, popri rovnako akceptovanom slovenskom a českom jazyku, a to tak v printovej ako aj v elektronickej podobe.

Vedenie fakulty preto s dôverou verí, že vznik a stabilnosť projektu časopisu závisí predovšetkým od pozitívneho ohlasu a záujmu autorov, prispievateľov aj čitateľov, ktorí budú môcť čerpať nové impulzy, hľadať inšpirujúce odpovede na najširšie spektrum otázok pre vlastný vedecký, pedagogický alebo odborný rast.

 

 

                                                                                  Doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

                                                                                              tajomníčka redakcie