Home Štúdium Záverečné a kvalifikačné práce

Kvalifikačné a záverečné práce

PDF
Tlačiť

Formálne a obsahové náležitosti záverečnej práce (bakalárska, diplomová a dizertačná práca) a kvalifikačnej práce (rigorózna a habilitačná práca) upravuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2009 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác.

Záverečná a kvalifikačná práca sa odovzdáva v tlačenej forme, zviazaná v pevnej väzbe a v elektronickej forme:

-          bakalárska a diplomová práca: 1 ks tlačená forma v pevnej väzbe, 1 ks tlačená forma v krúžkovej väzbe  a 1 ks elektronická forma,

-          dizertačná práca: 4 ks tlačená forma v pevnej väzbe a 1 ks elektronická forma,

-          rigorózna práca: 1 ks tlačená forma v pevnej väzbe a 1 ks elektronická forma.

 

Záverečné a kvalifikačné práce odovzdávané v elektronickej forme v PDF- formáte musia mať na CD nosiči ako aj na obale CD nosiča uvedené všetky údaje z titulného listu (možnosť použiť LightScribe). Elektronická forma záverečnej a kvalifikačnej práce nesmie byť šifrovaná.

Smernica č. 20/2011

Postup zasielania záverečnej práce a prístup do Evidencie záverečných prác TU v Trnave je dostupný na internetovej stránke Trnavskej univerzity v Trnave.

(http://ezp.truni.sk/ezp).

 

Analytický list bakalárskej a diplomovej práce je potrebné odovzdať na študijné oddelenie, analytický list rigoróznej práce je potrebné odovzdať na referát pre doktorandské štúdium a rigorózne konanie, analytický list dizertačnej a habilitačnej práce na referát pre vedeckovýskumnú a edičnú činnosť.