Magisterské

PDF
Tlačiť

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta je  významným centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium,  interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.


Právnická fakulta poskytuje študentom dvojročného magisterského študijného programu možnosť získať komplexné vedomosti z oblasti platného práva a právnej vedy. Fakulta umožňuje študentom absolvovanie odborných stáži na ústredných orgánoch štátnej správy, najmä na Ministerstve spravodlivosti SR a Ministerstve zahraničných vecí SR.


Magisterský študijnú program sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme štúdia. Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce študent ukončuje magisterské štúdium v odbore práva a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Mgr.“ (magister).


Absolventi magisterského študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v trojročnom doktorandskom študijnom programe  v akreditovaných odboroch a uchádzať sa o priznanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. (philosophiae doctor) alebo o priznanie akademického titulu „JUDr.“