Obhajoby

PDF
Tlačiť

 

                                                 V Trnave 21. 7. 2016

                                                                            OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov a podľa č. 19 vyhlášky dekana PF TU č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu oznamujem konanie verejnej obhajoby dizertačnej práce na Právnickej fakulte TU v Trnave, Kollárova u. 10, v zasadacej miestnosti „Collegium Novum“ na 2. poschodí

 

Mesiac: august 2016

 

Študijný program: Pracovné právo

Študijný odbor:     3.4.6. pracovné právo

   

Doktorand, školiteľ a oponenti dizertačnej práce      

Téma dizertačnej práce

Termín a čas konania

 

JUDr. Jana Černáková, externá forma štúdia

školiteľka: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.    

oponenti:

prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD., UK Praha, Právnická fakulta, ČR

JUDr. Mikuláš Füleky, advokát, Bratislava

„Pracovnoprávne aspekty prevodu podniku“

24. 8. 2016

o 9.00 hod.

 

JUDr. Katarína Králiková, externá forma štúdia

školiteľ: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

oponenti:

prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD., UK Praha, Právnická fakulta, ČR

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

 

„Vývoj pracovného súdnictva“

24. 8. 2016

o 11.00 hod.

Mgr. Boris Kukumberg, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

oponenti:

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., UPJŠ Košice, Právnická fakulta,

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

„Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca cudzincov“

24.8.2016 o 13.00 hod.

JUDr. Zuzana Štrbíková, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

oponenti:

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., UK Bratislava, Právnická fakulta,

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., TU Trnava, Právnická fakulta

 

„Prevod podnikov v práve Európskej únie a Slovenskej republiky“

25.8.2016 o 9.00 hod.

JUDr. Peter Tonhauser, externá forma štúdia

školiteľ: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. oponenti:

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., UPJŠ Košice,

Právnická fakulta,

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., UK Bratislava, Právnická fakulta,

„Zmluvný systém v pracovnom práve“

25.8.2016 o 11.00 hod.

 

                                                                      

 

                                                                                  doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v.r.

                                                                                                       dekanka fakulty              

 

 

 

                                                                                                                               V Trnave 18. 7. 2016

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov a podľa č. 19 vyhlášky dekana PF TU č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu oznamujem konanie verejnej obhajoby dizertačnej práce na Právnickej fakulte TU v Trnave, Kollárova u. 10, v zasadacej miestnosti „Collegium Novum“ na 2. poschodí

 

Mesiac: august 2016

 

Študijný program: Teória a dejiny štátu a práva

Študijný odbor:     3.4.2. teória a dejiny štátu  a práva

   

Doktorand, školiteľ a oponenti dizertačnej práce      

Téma dizertačnej práce

Termín a čas konania

 

JUDr. Mária Sumková, externá forma štúdia

školiteľka: JUDr. Natália Štefanková, PhD.    

oponenti:

prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc., UK Praha, Právnická fakulta, ČR

doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD., UK Bratislava, Právnická fakulta

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

„Teoreticko-právne aspekty určenia imperatívnych noriem a ich vplyv na právnu prax“

18. 8. 2016

o 11.00 h.

 

JUDr. Martin Floriš, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Matúš Nemec,, PhD., mim. prof.      

Oponenti:

prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., UK v Prahe, Katolícka teologická fakulta

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., JCD., Jihočeská univerzita, ěské Budejovice, Teologická fakulta

doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

„Historický vývoj právneho postavenia Apoštolskej stolice v medzinárodných vzťahoch“

18. 8. 2016

o 13.00 h.

                                                                      

 

                                                                                  doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v.r.

                                                                                                          dekanka fakulty              

   

 

                                                                                                                                 V Trnave 20. 7. 2016

                                                                             OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov a podľa č. 19 vyhlášky dekana PF TU č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu oznamujem konanie verejnej obhajoby dizertačnej práce na Právnickej fakulte TU v Trnave, Kollárova u. 10,

 

Mesiac: august 2016

 

Študijný program: Trestné právo a kriminológia

Študijný odbor:   3.4.7. trestné právo a kriminológia

   

Doktorand, školiteľ a oponenti dizertačnej práce      

Téma dizertačnej práce

Termín a čas konania

 

JUDr. Adriána Tomrecaj, externá forma štúdia

školiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

„Postavenie poškodeného v trestnom konaní“

23. 8. 2016

o 9.00 hod.

Collégium novum

JUDr. Lenka Kristofčáková, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

„Zásady trestného konania a ich efektívnosť v trestnom konaní“

23. 8. 2016

o 11.00 hod.

Collégium novum

 

JUDr. Sabína Hodoňová, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

„Trest vyhostenia“

23.8.2016

o 13.00 hod.

Collégium novum

JUDr. Ing. Anna Jurovčíková, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.    

oponenti:

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

 

„Osobitosti vyšetrovania sexuálnych trestných činov“

24.8.2016

o 9.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

Mgr. Matej Krajči, externá forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.    

oponenti:

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

„Individuálne právne akty v trestnom práve“

24.8.2016 o 11.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

JUDr. Miroslav Sura, externá forma štúdia

školiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.    

oponenti:

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., UMB Banská Bystrica, Právnická fakulta

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

 

„Trest odňatia slobody a jeho vzťah k alternatívnym trestom z pohľadu dosiahnutia účelu trestu“

24.8.2016 o 13.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

JUDr. Daniel Bednár, externá forma štúdia

školiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

„Právny styk s cudzinou“

25.8.2016

o 9.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

JUDr. Andrea Gregušová, denná forma štúdia

školiteľ: prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

 

„Ukladanie a výkon alternatívnych trestom – ich efektívnosť v justičnej a spoločenskej praxi“

25.8.2016 o 11.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

JUDr. Štefan Zeman, denná forma štúdia

školiteľ: doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.    

oponenti:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Paneurópska vysoká škola Bratislava, Fakulta práva

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., TU Trnava, Právnická fakulta

 

„Ochrana finančných záujmov európskej únie s akcentom na trestnoprávne prostriedky“

25.8.2016 o 13.00 hod.

učebňa P9   1. poschodie

                                                           

 

Predseda komisie pre obhajoby:   prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

 doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. (JUDr. Tomrecaj, JUDr. Sura, JUDr. Bednár, JUDr. Gregušová)

 

Členovia komisie pre obhajoby:   prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

 doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

 doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.

     doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

    doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

    JUDr. Eva Szabová, PhD.

    JUDr. Miloš Deset, PhD.

                                                  

                                                                                

 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. v.r.

                                                                                      dekanka fakulty