Dizertačná skúška

PDF
Tlačiť

Súčasťou absolvovanie doktorandského študijného programu je aj dizertačná skúška. Podmienkou konania dizertačnej skúšky je dosiahnutie určeného počtu kreditov a splnenie predpísaných študijných povinností, povinností stanovených vedeckým programom a publikovanie dvoch vedeckých alebo odborných článkov.  Termín dizertačnej skúšky určuje študijný program doktoranda. Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje písomne (prihláška na dizertačnú skúšku).

K prihláške doktorand predloží:
a)    profesijný životopis,
b)    fotokópie a zoznam publikovaných písomných prác a fotokópie a zoznam prípadných ohlasov
       na publikované práce,
c)    písomné tézy dizertačnej práce,
d)    písomné práce doktoranda, ktoré doktorand predloží v rámci písomnej časti dizertačnej skúšky,
e)    písomné vyjadrenie školiteľa.


Dizertačná skúška prebieha formou rozpravy o publikovaných prácach doktoranda, po ktorej nasleduje  ústna skúška. Ústnou skúškou sa rozumie skúška z povinného predmetu a povinne voliteľného predmetu súvisiaceho s hlavným predmetom. 

Predmety k dizertačnej skúške