Doktorandské

PDF
Tlačiť

Doktorandský študijný program sa uskutočňuje v akreditovaných študijných odboroch. Štúdium trvá tri roky a zameriava sa na získanie poznatkov založených na stave vedeckého bádania a najmä na vlastnom príspevku doktoranda k nemu, ktorý je výsledkom vedeckej práce a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti právnych vied.  Fakulta je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia.

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme a uskutočňuje sa v dennej alebo v externej forme. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, konzultácie so školiteľom a pravidelná publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a pravidelná publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej a externej forme je tri roky.

Podrobnosti o organizácii doktorandského študijného programu upravuje vyhláška dekana o doktorandskom štúdiu.

 

Pravidlá prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium