Bakalárske

PDF
Tlačiť

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta je významným centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. Súbežne je orientovaná na štúdium,  interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva.


Právnická fakulta poskytuje študentom trojročného bakalárskeho študijného programu možnosť osvojiť si základy  teórie a dejín štátu i práva, rímskeho práva ako aj  slovenského platného práva, jeho aplikáciu a interpretáciu vo všetkých odvetviach verejného práva, získať základnú orientáciu v oblasti súkromného práva a oboznámiť sa s princípmi a obsahom medzinárodného práva, spôsobom jeho aplikácie, ako aj s obsahom európskeho práva a technikami, formami a požiadavkami jeho implementácie a  aplikácie v Slovenskej republike. Fakulta umožňuje študentom absolvovanie odborných stáži na ústredných orgánoch štátnej správy, najmä na Ministerstve spravodlivosti SR a Ministerstve zahraničných vecí SR.


Bakalársky študijnú program sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme štúdia. Úspešným absolvovaním záverečných štátnych skúšok a obhajobou bakalárskej práce študent ukončuje bakalárske štúdium v odbore práva a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta mu udelí akademický titul „Bc.“ (bakalár).


Absolventi bakalárskeho študijného programu v odbore právo môžu po splnení podmienok určených fakultou pokračovať v štúdiu v dvojročnom magisterskom študijnom programe  v odbore právo a získať akademický titul „Mgr.“ (magister).

 

prijímacie konanie na bakalárske štúdium