Home Štúdium Študijné programy

Študijné programy

PDF
Tlačiť

Na fakulte sa uskutočňuje denná aj externá forma štúdia v bakalárskom študijnom programe, denná aj externá forma štúdia v magisterskom študijnom programe a denná aj externá forma štúdia v doktorandskom študijnom programe.

Absolventi magisterskeho štúdia sa môžu uchádzať o vykonanie rigoróznej skúšky, a to z odboru trestné právo, občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, teória štátu a práva, dejiny štátu a práva, ústavné právo, správne právo, rímske právo a medzinárodné právo.

Štúdium na fakulte je organizované podľa semestrov a ročníkov. V študijnom programe sa rozlišujú tri hlavné kategórie predmetov - povinné, povinne voliteľné a výberové.

Aktívnym angažovaním študenta pri výbere povinne voliteľných a výberových predmetov chce fakulta docieliť optimalizáciu budúceho odborného profilu svojich absolventov.