Štipendiá

Tlačiť

 

 Vyhláška č. 102/2006 o priznaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

 Štipendijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

 Vyhláška rektora TU č. 8/2013, ktorou sa ustanovuje štatút štipendijného fondu

 Pokyny k žiadosti o sociálne štipendium

 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

 Čestné vyhlásenie

 Potvrdenie pre daňový úrad

 Potvrdenie o náhrade mzdy

 Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch

 Ročné zúčtovanie preddavkov