Rigorózna práca

Tlačiť

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan fakulty na návrh vedúcich katedier alebo predsedu skúšobnej komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po potvrdení prijatia prihlášky dekanom fakulty s osobou určenou v tomto potvrdení.
Uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie rigoróznu prácu v rozsahu 70 - 80 normostrán v dvoch exemplároch, a to vo forme pevnej väzby a v elektronickej forme (na nosiči CD). Predseda skúšobnej komisie určí na posúdenie rigoróznej práce jedného oponenta.
 

 Forma rigoróznej práce.

 

Témy rigoróznych prác

Dejiny štátu a práva

Medzinárodné právo verejné a medzinráodné právo súkromné

Obchodné právo

Občianske právo hmotné

Občianske právo procesné

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Právo duševného vlastníctva

Rímske právo

Správne právo a právo životného prostredia

Teória práva

Trestné právo, kriminológia a kriminalistika

Ústavné právo