Home Štúdium Rigorózne konanie Rigorózna práca

Rigorózna práca

PDF
Tlačiť

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan fakulty na návrh vedúcich katedier alebo predsedu skúšobnej komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po potvrdení prijatia prihlášky dekanom fakulty s osobou určenou v tomto potvrdení.
Uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie rigoróznu prácu v rozsahu 70 - 80 normostrán v dvoch exemplároch, a to vo forme pevnej väzby a v elektronickej forme (na nosiči CD). Predseda skúšobnej komisie určí na posúdenie rigoróznej práce jedného oponenta.
 

 Forma rigoróznej práce.

 

Témy rigoróznych prác

Dejiny štátu a práva

Medzinárodné právo verejné a medzinráodné právo súkromné

Obchodné právo

Občianske právo hmotné

Občianske právo procesné

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Právo duševného vlastníctva

Rímske právo

Správne právo a právo životného prostredia

Teória práva

Trestné právo, kriminológia a kriminalistika

Ústavné právo