Home Štúdium Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

PDF
Tlačiť

Absolventi študijných programov v študijnom odbore právo, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelí vysoká škola uchádzačovi akademický titul v právnických študijných programoch „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

Podrobnosti o organizácií rigorózneho konanie ustanovuje vyhláška dekana č. 1/2012 o zásadách organizácie a konania rigoróznej skúšky. (TU)

Poplatky za úkony spojené s rigoróznym konaním sú stanovené vo Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave o školnom a poplatkoch. (TU)