Home Štúdium Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

PDF
Tlačiť

 

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave

Univerzita tretieho veku pri Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „UTV pri TU“) predstavuje jednu z možností ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Na vysokoškolskej úrovni sprístupňuje poznatky z vedeckých disciplín, ktoré študujúci využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne i v prospech spoločnosti. Ponúka občanom tretieho veku možnosti, aby uspokojili túžbu po doplnení svojich vedomostí z rôznych vedných odborov, kvalitné využitie voľného času, pozitívne sociálne zaradenie, udržiavanie duševnej a fyzickej rovnováhy, čo prispieva k navráteniu pocitu plne prežívaného života.

Kontakt: Mgr. Anna Skupinová kancelária Centra ďalšieho vzdelávania TU, miestnosť
č. 108 Hornopotočná 23 Trnava, tel.: 033/5939316, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

(mapka)

Prihláška (klik na prihlášku)

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Podmienky prijatia na štúdium a organizácia štúdia

Podmienkou prijatia na štúdium na UTV pri TU je vek nad 40 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, prihláška a zaplatenie príspevku na UTV (v každom roku štúdia). Invalidným dôchodcom môže byť udelená výnimka z veku. Prijímacie skúšky sa nekonajú.
Dĺžka štúdia je 3 roky, alebo 1 rok.

Akademický rok začína zápisom (spravidla v októbri, jazykové odbory v septembri). Študentom je zaslaná pozvánka na zápis spolu so šekom na úhradu príspevku. Študenti prvého ročníka si na zápis prinesú 2 fotografie s rozmermi 3,5cm x 4,5 cm. Na zápise dostane každý študent rozvrh prednášok s miestom konania prednášok, dátumami a menami prednášajúcich. Tieto si zapíše do indexu študenta UTV. Index odovzdá na prvej prednáške vedúcemu študijnej skupiny.

Vyučovanie prebieha formou prednášok počas zimného (október - november) a letného (marec - apríl) semestra spravidla  7 krát pod dve hodiny. Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Výučba jazykov prebieha 12 krát počas semestra dve hodiny (september – december, február - máj).

Skúšky sa uskutočňujú na konci akademického formou ročníkovej práce.

Po ukončení štúdia a odovzdaní záverečnej práce študenti získavajú osvedčenie
o  absolvovaní štúdia. Osvedčenie po ukončení 3 ročného štúdia sa odovzdáva na slávnostných promóciách za účasti akademických funkcionárov TU.

Výška príspevku na UTV pri TU

Výška príspevku na UTV pri TU (v každom roku štúdia):

-      študijný odbor „jazyky“: 120 €

-      ostatné študijné odbory:  70 €.

Platiť je možné poštovou poukážkou (prihláseným je zasielaná spolu s pozvánkou na zápis) alebo prevodným príkazom.

Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43, Trnava

č. účtu: 7000065500/8180

špec. symbol: 999 06

Doklad o zaplatení treba priniesť na zápis.

Možnosti prihlásenia

Termín podania prihlášky: do 31. 08. 2014

Prihlášku si uchádzači o štúdium môžu vyzdvihnúť osobne v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23 v priestoroch vrátnice alebo vytlačiť z webovej stránky TU.(klik na prilášku)

Vyplnenú prihlášku spolu s kópiou maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu je možné:

  • nechať v priestoroch vrátnice TU v Trnave na Hornopotočnej ulici č. 23.
  • zaslať poštou na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Centrum ďalšieho vzdelávania UTV, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
  • zaslať e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Študijné odbory otvárané na UTV pri TU v akademickom roku 2014/2015

 

Trojročný študijný program:

 

Právo

Absolvent získa vedomosti v oblasti histórie práva, trestného, ústavného a záväzkového práva. Oboznámi sa s vybranými oblasťami medzinárodného a európskeho práva. Ďalej sa dozvie o možnosti podnikania podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona.