Home Nadácia Š. Lubyho Správna rada Nadácie Štefana Lubyho

Správna rada Nadácie Štefana Lubyho

PDF
Tlačiť

PREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY

doc. JUDr. Mgr. Martina G a j d o š o v á, PhD.

 

PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY

prof. doc. JUDr. Marek Š m i d, PhD.

 

SPRÁVCA NADÁCIE

JUDr. Zuzana N e v o l n á, PhD.

 

ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY


prof. JUDr. Helena   B a r a n c o v á, DrSc.

Dr.h.c. prof. JUDr. Peter B l a h o, CSc.


JUDr. Róbert D o b r o v o d s k ý, PhD. LL.M.


JUDr. Ľubomír H r e ž ď o v i č


doc. JUDr. Monika J u r č o v á, PhD.


prof. JUDr. Ján L a z a r, DrSc.


JUDr. Marianna N o v o t n á, PhD.


doc. JUDr. Mgr. Andrea O l š o v s k á, PhD.


JUDr. Jozef O p a t o v s k ý


prof. doc. JUDr. Marek Š m i d, PhD.

 

SEKRETÁRIÁT nadácie

Mgr. Anna   K o l l á r o v á

 

REVÍZOR nadácie

Ing. Viera N o v o t o v á