Home Nadácia Š. Lubyho Lubyho právnické dni

Lubyho právnické dni

PDF
Tlačiť

Nadácia Štefana Lubyho počas svojej existencie zorganizovala už 12 medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré sa stali sviatkami právnej vedy a právnej kultúry v Slovenskej republike, a to pre jej vysoký štandard, úzku medzinárodnú spoluprácu a domáci aj zahraničný ohlas. Táto tradícia cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré boli a sú odozvou na spoločensky významné a zároveň aktuálne problémy právnej vedy a praxe, je doložená aj zvolenými témami:

I.  Sloboda, právo a bezprávie – 1990, Trenčianske Teplice
II.  Slušnosť v práve – 1992, Trenčianske Teplice
III.  Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve – 1994, Trenčianske Teplice
IV.  Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému – 1996, Bratislava
V.  K návrhu slovenského občianskeho zákonníka – 1998, Bratislava
VI.  Zákaz zneužitia práva – 2000, Omšenie
VII.  Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie – 2002, Smolenice
VIII.  Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva – 2004, Smolenice
IX.  Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe – 2007, Smolenice
X.  Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe – 2009, Smolenice
XI.  Ochrana slabšej strany v súkromnom práve – 2013, Smolenice
XII.  Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve – 2015, Smolenice.

Z konferencií vyšli aj vysoko kvalitné vedecké publikácie s kladným domácim i zahraničným prijatím i odozvou. 

 

Konferencia XIII. Lubyho právnické dni:

"SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ"

program medzinárodnej vedeckej konferencie

organizačné pokyny

vedecký výbor

organizačný výbor

sponzori konferencie

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia nájdete na stránke:

http://www.pravnickekonferencie.sk/

 

Konferencia XII. Lubyho právnické dni:

program medzinárodnej vedeckej konferencie

program medzinárodnej vedeckej konferencie - anglická verzia

správa z XII. Lubyho dní je zverejnená na:

 

Vydané zborníky z Lubyho právnických dní:

 Zborníky z medzinárodných vedeckých konferencií LUBYBO PRÁVNICKÉ DNI

    

 

Medzinárodná vedecká konferencia

 XII. Lubyho právnické dni   

na tému

„Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve“

 

            V dňoch 17. a 18. septembra 2015 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied - na zámku v Smoleniciach - uskutočnil už v poradí dvanásty ročník významnej medzinárodnej vedeckej konferencie XII. Lubyho právnické dni, ktorá bola organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia sa koná pravidelne každé dva roky už od roku 1990 ako prejav úcty k profesorovi Štefanovi Lubymu, najvýznamnejšiemu slovenskému civilistovi, právnemu teoretikovi a predstaviteľovi právnej komparatistiky v povojnových rokoch bývalého Československa.

            Témou posledného ročníka konferencie bola Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve. Otázkami náhrady škody sa profesor Luby do hĺbky zaoberal vo svojom rozsiahlom dvojzväzkovom diele z teórie záväzkového práva Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, ktoré si svoju dôležitosť a aktuálnosť zachovalo do súčasnosti.

            Na konferencii so svojimi príspevkami vystúpili viacerí zástupcovia slovenskej právnej vedy - doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach; doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove; JUDr. Imrich Fekete, CSc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc. a doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, a rovnako aj mnohí vzácni hostia zo zahraničia - Em. o. Univ.-Prof. DDr. h.c. Dr. Rudolf Welser, Univerzita vo Viedni – Rakúsko; prof. JUDr. Ján Hurdík, DrSc., Masarykova univerzita, Brno - Česká republika; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Vysoká škola podnikání a práva v Prahe - Česká republika, prof. Dr. Attila Menyhárd, Ph.D., Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti – Maďarsko; prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Univerzita v Záhrebe (Chorvátsko); Uni.-Doz. Dr. Christian Alunaru, Univerzita Arad (Rumunsko), Priv.-Doz. Dr. Sebastian Mock, LL.M., Univerzita v Hamburgu (Nemecko); prof. Dr. Meliha Povlakić, Univerzita v Sarajeve (Bosna a Hercegovina); prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko); prof. dr. Damjan Možina, univ. dipl. prav., LL.M., Univerzita v Ľubľane (Slovinsko); JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika); JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M., Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika). Vzhľadom na bohatú medzinárodnú účasť, konferencia prebiehala v slovenskom i v anglickom jazyku.

Medzi vzácnych hostí patril na konferencii XII. Lubyho právnické dni aj prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c. mult.– syn prof. Štefana Lubyho, ktorého meno nesie naša nadácia. Pri tejto príležitosti mu bola udelená a slávnostne odovzdaná pamätná medaila Nadácie Štefana Lubyho.

            Konferencia bola úspešná nielen z odborného, ale aj z organizačného hľadiska a zachovala si tak vysoký štandard. V blízkej dobe bude publikovaný zborník obsahujúci jednotlivé príspevky, v rámci ktorého sa bude môcť odborná verejnosť oboznámiť s mnohými podnetmi zaujímavými nielen pre právnu veda, ale aj pre aplikačnú prax.