2% z dane pre Nadáciu Štefana Lubyho

Tlačiť

Vážená pani,

Vážený pán,

 

právo Slovenskej republiky umožňuje, aby sa daňovník, ktorým je fyzická a právnická osoba, rozhodol pri príležitosti podania daňového priznania za rok 2016, a to do konca marca 2017, že z podielu sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2016 poskytne finančné prostriedky ním určenej právnickej osobe na podporu vzdelávania, vedeckého výskumu, ochrany zdravia alebo iného verejnoprospešného účelu.

Takými právnickými osobami sú aj nadácieV oblasti práva k nim patrí aj Nadácia Štefana Lubyho, ktorá je súčasťou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Nadácia Štefana Lubyho bola založená z úcty k významnému právnemu vedcovi, vynikajúcemu znalcovi občianskeho práva a univerzitnému profesorovi prof. JUDr. Štefanovi Lubymu, DrSc., ktorý svojimi vedeckými dielami a pedagogickou činnosťou povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň.

Nadácia od založenia až dodnes významnou mierou prispieva k rozvoju slobodného právneho myslenia, právnej vzdelanosti a vzdelávania, právnej kultúry a hodnôt právneho štátu. Pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie pod názvom "Lubyho právnické dni". V tomto roku - v dňoch 28. a 29. septembra 2017 sa budú konať v poradí už XIII. Lubyho právnické dni na tému: "Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť".

Nadácia Štefana Lubyho sa uchádza o  podporu a tým vlastne aj o Vašu účasť na rozvoji hodnôt, ktoré sú cieľom jej činnosti. Môžete ju prejaviť tým, že na účely Nadácie Štefana Lubyho venujete sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane za rok 2016.

Vašu podporu použijeme aj tento rok najmä na:

1)       edíciu učebníc a učebných textov pre potreby právnického vzdelávania,

2)       vedecké semináre a konferencie so zahraničnou účasťou,

3)       kúpu právnickej literatúry pre Knižnicu fakulty,

4)       financovanie spolupráce s právnickými fakultami doma a v zahraničí.

 

Obe vyplnené tlačivá odovzdajte prosím správcovi dane - príslušnému daňovému úradu - v mieste Vášho bydliska alebo pracoviska (prípadne vyplňte príslušné údaje o darovaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní za rok 2016).

 

S vďakou a úctou

 

     doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.                        doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

                      dekanka fakulty                                                  predsedníčka Správnej rady nadácie

 

 

Prílohy:    -  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

              -  Potvrdenie o zaplatení dane