Home Medzinárodné vzťahy Fakulta v zahraničí

Fakulta v zahraničí

PDF
Tlačiť

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave sa ako prvá zo slovenských právnických fakúlt stala od augusta 2005 clenom Európskej asociácie právnických fakúlt (European Law Faculties Association, E.L.F.A.).

ELFA združuje v súcastnosti 157 európskych právnických fakúlt. Vydáva periodikum Európsky casopis právneho vzdelávania (European Journal of Legal Education). Bližšie informácie možno získat na webovej stránke www.elfa-afde.eu. Právnická fakulta Trnavskej univerzity sa v roku 2006 ako nový clen tejto organizácie zúcastnila jej generálneho zhromaždenia v Leuvene.

Cielom ELFY je prispiet k vytvoreniu bližších vztahov medzi európskymi právnickými fakultami. Prostriedky k dosiahnutiu tohto ciela sú dané možnostami právnických fakúlt ako inštitúcí s osobitným vzdelávacím, výchovným a vedeckým zameraním. Naplnenie daného ciela vyžaduje podporit moderné koncepcie právneho vzdelávania v Európe, umožnit úcast európskych právnických fakúlt na rôznych európskych programoch, napomôct opätovnému definovaniu úlohy univerzít, ich akreditácie a kvality ako klucových koncepcí bolognského procesu a napokon hladat úcinné prostriedky pre formáciu  ucitelov a študentov. S týmto cielom ELFA vyvíja publikacné a konferencné aktivity.

V Európe 21. storocia by izolovaný prístup jednotlivých právnických fakúlt viedol k stagnácii. Myšlienka úzkej spolupráce vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v príslušnom vednom odbore umožnuje vymienat si informácie a rozvíjat vlastnú aktivitu zo strany ucitelov i študentov za podobných špecifických podmienok. Právnická fakulta Trnavskej univerzity bude bez pochýb môct z tohto integracného procesu cerpat, ale aj vnášat do neho vlastné pozitíva.