Home Knižnica Zhrnutie informácií pre študentov 1. ročníka

Zhrnutie informácií pre študentov 1. ročníka

PDF
Tlačiť

Fakultnáknižnica Právnickej fakulty TU funguje v režime študovne a umožňuje iba prezenčné požičiavanieliteratúry (priamo v študovni).

Používateľom študovne môže byť každý študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej PF TU), ktorý vlastní preukaz ISIC alebo sa preukáže čitateľským preukazom, vystaveným Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity (UK TU).

Upozornenie: vstupdo študovneje možnýiba s aktivovanou ISIC kartou. Kartu Vám aktivujú v Univerzitnej knižnici TU, Hornopotočná ul. 23, Trnava (budova rektorátu TU, 2. posch). Aktivovaná ISIC karta platí na vstup do študovne počas  celého obdobia riadneho štúdia.

Vstup do knižnice je povolený iba s písacími potrebami, resp. notebookom.

Používatelia študovne sú  povinní pred vstupom do jej priestorov odložiť si tašky, bundy, kabáty do šatne, ktorá sa nachádza v blízkosti vstupu do študovne.

Pred vstupom do študovne je nutné vypnúť mobil, príp. stíšiť hlasitosť mobilu.

V študovni nie je povolené telefonovať.

Do študovne nie je povolený vstup s jedlom, ani s kávou.

V študovni je potrebné zachovávať ticho, a svojim správaním nerušiť ostatných návštevníkov pri štúdiu.

Knihy (príp. časti kníh) zo študovne  je možné kopírovať na samoobslužných kopírkach, ktoré sa nachádzajú v budove PF TU.

Študovňa poskytuje voľný  prístup ku knižničnému fondu, to znamená, že používateľ má k fondu bezprostredný prístup a vyberá si literatúru sám, príp. s pomocou pracovníkov študovne.

Vyhľadávanie dokumentov z knižničného fondu (informácie o umiestnení) je možné z on-line katalógu knižnice.

V študovni PF TU sa nachádzajú iba tie knižné tituly, ktoré majú v zázname katalógu („Detaily záznamu“ lokáciu „PF“. Knihy s inými lokáciami sa nachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice TU (Hornopotočná ul., budova rektorátu TU).

Postup pri vyhľadávaní literatúry:

Vizuálne, voľný výber priamo v regáloch v študovni PF (kde pri hľadaní konkrétnej knihy nájdete aj ďalšie, tematicky vhodné tituly)

alebo vyhľadávanie v on-line katalógu.

Pri takomto vyhľadávaní je potrebné vypísať si z konkrétneho záznamu signatúru t.j. miesto, kde sa konkrétna kniha v knižničnom fonde nachádza (pozrite „Detaily záznamu“). Signatúra pozostáva z kombinácie čísel a písmen má tvar napr. 10.0/KRS. Číslica 10 vyjadruje označenie regála(1-23), t.j. právneho odvetvia (teória a filozofia práva) a písmenná skratka KRS označuje prvé tri písmená z priezviska autorky (Krsková, Alexandra).

Príklad: KRSKOVÁ, Alexandra: Dejiny politickej a právnej filozofie. Bratislava: Iura Edition, 2011 – t.j. tento titul má signatúru 10.0/KRS

Knihy v rámci každej skupiny sú pre ľahšiu orientáciu označené na chrbte aj farebným grafickým znakom.

Pri následnom vrátení knihy na  regál je potrebnézaradiť knihu na miesto, odkiaľ ste ju vybrali. Je nutné si všímať signatúru, skupinu, grafický znak knihy, a  tiež abecedné zaradenie.

Poznámka: Zaradiť knihu na regál správne je dôležité pre ďalších návštevníkov študovne. Ak knihu zaradíte nesprávne, kniha je nevyhľadateľná a v podstate stratená. Pri akejkoľvek pochybnosti požiadajte o pomoc pracovníčky študovne.

Pri vyhľadávaní knižných dokumentov môže nastať situácia, kedy knihu nájdete v on-line katalógu- zistíte, že sa nachádza v študovni PF TU, ale priamo vo fonde ju nenájdete. V tomto prípade ide o knihy zakúpené z grantových prostriedkov jednotlivých katedier alebo vyučujúcich, ktorí majú daný titul vypožičaný ako dlhodobú výpožičku – pomôcku pri riešení grantovej úlohy. Pri takomto zistení kontaktujte pracovníčky knižnice, ktoré vás môžu informovať, dokedy je hľadaný titul vypožičaný u vyučujúceho.

Periodiká priebežného roku sú vyložené priamo na regáloch v študovni. Staršie ročníky periodík si žiadajte pri výpožičnom pulte.

  
Záverečné a kvalifikačné práce

Záverečné práce, obhájené na fakulte do roku 2008 sa nachádzajú v skladových priestoroch fakulty. Tieto práce si môžete vypožičať na prezenčné štúdium do knižnice, vopred si však musíte vypísať žiadanku, ktorú získate pri výpožičnom pulte. Prácu vám následne pripravíme na štúdium do knižnice.

Záverečné práce obhájené na fakulte od r. 2009 sú v elektronickej forme. Na tieto práce netreba vypisovať žiadanky. Sú umiestnené priamo v on-line katalógu, väčšinou sú zverejnené plné texty záverečných prác.

Pri otvorení záznamu konkrétnej záverečnej práce kliknite na  „plný text práce“ a práca sa vám otvorí priamo na počítači v počítačovej sieti PF TU.