Home Knižnica

Knižnica

PDF
Tlačiť

Základné informácie o knižnici

 

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej len „knižnica“) je odborným vedecko- informačným pracoviskom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Zabezpečuje získavanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie informačných prameňov, uchováva a  bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce, poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom, zamestnancom, odbornej verejnosti. Profil knižnice je v súlade so študijným programom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Knižnica je riadená prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť. Vnútornú štruktúru tvoria oddelenia spracovania fondu a oddelenie služieb. Z hľadiska vonkajších vzťahov je súčasťou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity, ktorý metodicky riadi riaditeľka Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

Od r. 2007 knižnica používa integrovaný knižnično-informačný systém DaWinci. Vytváranými záznamami o dokumentoch prispieva do on-line katalógu Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.

Je akademickou knižnicou a funguje v režime študovne s voľným prístupom k fondu.

Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity: 

http://www.truni.sk/sites/default/files/uk/kniznicny_poriadok_uplny.docx

http://iuridica.truni.sk/images/files/veda_a_vyskum/kniznica/o_kniznici/poriadok%20studovne%20-%20nov%202011.doc

Hlavným cieľom knižnice je informačná podpora pedagogickej a vedeckej činnosti na fakulte.