Úspechy a podujatia

PDF
Tlačiť
K 25. výročiu 17. novembra 1989 o slobode svedomia a náboženského vyznania
 
  Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave usporiadal dňa 21. novembra 2014 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Sloboda svedomia a náboženského vyznania. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 25. výročia 17. novembra 1989 s podporou Nadácie Konráda Adenauera v Bratislave. Podujatie otvoril rektor Trnavskej univerzity v Trnave profesor Marek Šmid a riaditeľ nadácie Werner Böhler. S prednáškami vystúpilo pätnásť odborníkov z desiatich krajín, zo Slovenska, Českej republiky, Vatikánu, Talianska, Belgicka, Maďarska, Španielska, Veľkej Británie, Ruska a Francúzska. Aktívne sa podujatia zúčastnil aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ ktorý sa vo svojom príspevku venoval deklarácii Druhého vatikánskeho koncilu Dignitatis humanae a jeho prínosu k chápaniu princípu náboženskej slobody. Michele Rosboch profesor dejín práva na univerzite v Turíne priniesol historický pohľad na slobodu cirkvi a náboženskú slobodu. Profesor Louis-Léon Christians z Katolíckej univerzity v Louvain pútavo priblížil nové politiky a diskusie v Belgicku vo vzťahu k problematike slobody svedomia. Otázkam vzťahu konkordátneho a vnútroštátneho práva sa venoval profesor Bálazs Schanda z Katolíckej univerzity P. Pázmaňa v Budapešti. Profesor Javier Martínez-Torrón z madridskej Universidad Complutense sa vo svojom príspevku venoval možnostiam uplatňovania výhrady vo svedomí a najčastejším chybám v chápaní tohto inštitútu. Eileen Barker, profesorka z London School of Economics v širších dimenziách priblížila vzťahy náboženskej minority a majority z hľadiska uplatňovania náboženskej slobody nielen vo Veľkej Británii. Ruské reálie vo vzťahu k náboženskej diverzite a uplatňovaniu náboženskej slobody účastníkom sprostredkoval doktor Roman Lunkin z Ruskej akadémie vied. Profesor Emmanuel Tawil z parížskej univerzity Panthéon Assas priblížil súčasné výzvy pre správne poňatie práva na slobodu svedomia a náboženskú slobodu najmä vo vzťahu k vývoju vo francúzskej spoločnosti. Konferencie sa aktívne zúčastnili všetci členovia Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Profesor Marek Šmid prednášal o slobode svedomia a náboženského vyznania v bilaterálnych zmluvách medzi štátom a cirkvami. O slobode svedomia v bilaterálnych vzťahoch medzi štátom a cirkvami v Slovenskej republike hovorili v spoločnej prednáške doktorka Michaela Moravčíková a doktor Martin Šabo. Docent Stanislav Přibyl spojil svoje sily s doktorom Jakubom Křížom z Pražského Cevro Institutu a venovali sa otázke rešpektovania slobody svedomia v českom konfesijnom práve. Docent Damián Němec zas pripravil prednášku spoločne s doktorkou Monikou Menke z Univerzity Palackého v Olomouci a priblížili účastníkom tému paritného prístupu k cirkvám a náboženským spoločnostiam vo svetle ich zmlúv so štátom v nemeckých spolkových krajinách a v Slovenskej republike. Po každom bloku prednášok nasledovala živá diskusia. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ, ktorý vystúpil s príhovorom reflektujúcim tému konferencie vo svetle najnovších udalostí i pripomínaného výročia 17. novembra 1989. Program konferencie si môžete pozrieť tu. Marek Šmid, Michaela Moravčíková
 
Nové publikácie pripravené so spoluprácou Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody
 
 V poslednom období bolo vydaných viacero publikácií, na ktorých príprave sa podieľal Ústav pre právne otázky náboženskej slobody spoločne s viacerými katedrami Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Niektoré publikácie si je možné zakúpiť. Ide o publikáciu, ktorá vznikla v spolupráci s Katedrou teórie práva Právnickej fakulty TU, vychádzajúcu z medzinárodnej vedeckej konferencie Právnickej fakulty TU Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Názov publikácie je Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve, zakúpiť si ju môžete po kliknutí na tento odkaz tu. 
 
Ďalšou publikáciou, ktorú si je možné zakúpiť, je publikácia z medzinárodnej vedeckej konferecie Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa, ktorá vznikla v spolupráci s Katedrou občianskeho a obchodného práva a Katedrou teórie práva. Názov publikácie je identický z názvom konferencie a zakúpiť si ju môžete po kliknutí na tento odkaz tu.
 
Z ďalších publikácií, ktoré boli v poslednom čase vydané uvediem iba ich názvy a katedry v spolupráci, ktorých boli vydané:
 
1. Medzinárodné a vnútorné právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností - Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty TU.
 
2. Právna ochrana slobody svedomia - Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 
3. Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch - dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky
 
14.11.2013: Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa
 
 Ústav pre právne otázky náboženskej slobody v spolupráci s Katedrou občianskeho a obchodného práva a Katedrou teórie práva zorganizoval na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Collegium novum, medzinárodnú vedeckú konferenciu "Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa". Konferecia sa usktutočnila v rámci grantového projektu "Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva" (VEGA1/0504/12). Konferencia mala bohaté zastúpenie odborníkov, ktorí sa venujú danej oblasti. Začala otváracím príhovorom rektora Trnaveskej univerzity prof. doc. JUDr. Mareka Šmída, PhD., pokračovala prednáškou MUDr. Anny Záborskej, poslankyne Európskeho parlamentu, JUDr. Kamily Bubelovej, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, (ČR) a Ľubomírom Ondrášekom, M.Div., Th.M. z University of Chicago, Divini school, (USA) a ďalších deviatich odborníkov v danej oblasti zo štyroch vedeckých pracovísk v Českej a Slovenskej republike. Podrobný program konferencie si môžete pozrieť tu. Výsledkom konferencie bude vedecká publikácia, o ktorej vydaní vás budeme informovať.
 
13.11.2013: Konvergencie a divergencie v Slovenských a Českých štátno-cirkevných vzťahoch - Dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky
 
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody v spolupráci s Katedrou európskeho a medzinárodného práva zorganizoval na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Collegium novum, medzinárodnú vedeckú konferenciu Konvergencie a divergencie v Slovenských a Českých štátno-cirkevných vzťahoch - Dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Konferencia sa uskutočnila v rámci grantového projektu "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich iterakcia s postavením fyzických a právnických osôb" (VEGA1/0505/11). Na konferencii svoje príspevky predstavilo osem odborníkov zo štyroch vedeckých pracovísk z USA, Českej a Slovenskej republiky. Podrbný program konferencie si môžete pozrieť tu. Výsledkom konferencie bude vedecká publikácia, o ktorej vydaní vás budeme informovať.
  
 
25.04.2013: Právna ochrana slobody svedomia - Legal protection of freedom of conscience
    
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody v spolupráci s Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizoval na pôde Právnickej fakulty Trnavskej uviverzity v Collegium novum, medzinárodnú vedeckú konferenciu Právna ochrana slobody svedomia - Legal protection of freedom of conscience. Konferencia sa uskutočnila v rámci grantového projektu Sociálna náuka Katolíckej cirkvi v pracovnom práve Slovenskej republiky (VEGA1/2577/12). Konferencia začala otváracím príhovorom dekanky Právnickej fakulty TU prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc., pokračovala prednáškou prof. Helen Alvaré, PhD. (School of Law, George Mason University, USA), ktorá sa venovala problematike právnej ochrany slobody svedomia. Následne svojou prednáškou, Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženskú slobodu, prispela dekanka Právnickej fakulty TU a po nej predniesol svoju prednášku, Ochrana slobody svedomia a bilaterálne zmluvy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku, rektor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Konferencia pokračovala ďalej prednesením príspevkov ďalších deviatich odborníkov z troch vedeckých pracovísk na Slovensku a v Českej republike. Podrobný program konferencie si môžete pozrieť tu. Výsledkom konferencie bude aj vedecká publikácia, o ktorej vydaní vás budeme informovať.
 
05.11.2012: Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty subjektivity osobitných subjektov medzinárodného práva a cirkví a náboženských spoločností
 
 
Medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci riešenia grantového projektu Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických osôb (VEGA I/0505/11) sa zúčastnil aj Ústav pre právne otázky náboženskej slobody v rámci samostatnej sekcie v zasadacej miestnosti Právnickej fakulty TU Collegium Novum. Konferenciu otvoril rektor TU prof. Marek Šmid PhD. a prodekanka PF TU JUDr. Martina Gajdošová PhD. Na konferencii sa zúčastnilo sedemnásť odborníkov z danej problematiky zo Slovenska, Čiech, USA a Rakúska. Konkrétne išlo o všetkých členov Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody, ďalších dvoch členov inýcha fakúlt PF TU a odborníkov z Brigham Young University, University of Chicago (USA), Právnickej fakulty UP Olomouc, CEVRO Institut Praha, KU Ružomberok, Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien a Levant Consulting Bratislava. So závermi konferencie sa budú môcť záujemci oboznámiť v pripravovaných publikáciách, o ktorých vyjdení vás budeme informovať.

 

20.-21.09.2012: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
 
 
Medzinárodnej vedeckej konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi sa zúčastnil aj Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, ktorý pripravil samostatnú sekciu Hodnotový systém práva a náboženstvo. V rámci sekcie prednášalo devätnásť odborníkov na danú problematiku zo Slovenska, Čiech, Poľska, Španielska a Ukrajiny. Medzi odborníkmi bolo päť členov Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody, vrátane rektora Trnavskej univerzity, dvaja odborníci z iných katedier Právnickej fakulty TU, zástupcovia Katolickij Uniwerytet Lubelski J. Pavla II., Tavričeskyj universitet Sevastopoľ, Universidad Complutense Madrid, Jihočeskej univ. Česká Budějovice, CEVRO Institut Praha, GTF Prešovskej univerzity Prešov, ÚSaP AV ČR Praha, Levant Consulting Bratislava, OF EU Bratislava, Katolíckej univerzity v Ružomberku a odborník z Okresného súdu v Nových Zámkoch. So závermi z konferencie sa budú môcť všetci záujemci oboznámiť v pripravovanej publikácii. O jej publikovaní vás budeme informovať.