Profil ústavu

PDF
Tlačiť

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, z hľadiska svojho tradičného poslania, dosiahnutého potenciálu i súčasnej preukázanej citlivosti na podstatné spoločenské otázky, priznala morálny záväzok zabezpečiť vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť zameranú na oblasť náboženskej slobody a právnych vzťahov medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami a štátmi a plní tento záväzok prostredníctvom špecializovaného pracoviska Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody.
 
 
Cieľom činnosti ústavu je tvorba a publikovanie výsledkov vedeckej práce v oblasti právnych aspektov náboženskej slobody, vrátane vnútroštátnych, medzinárodných a európskoprávnych úprav vzťahov medzi štátmi a cirkvami. Ústav vykonáva aj vzdelávaciu a výchovnú činnosť v uvedených vedeckých oblastiach. Ako akademické pracovisko poskytuje nezávislú bázu vedeckých informácií a ich prenos vedeckej a študentskej obci.