Sylabus predmetov

PDF
Tlačiť

Právo duševného vlastníctva

Okruhy téz na Skúšku

1.    Podstatné rozdiely medzi vlastníckym právom ako vecným právom a právom duševného vlastníctva.
2.    Základné pramene PDV a právne interdisciplinárne aspekty PDV (súkromnoprávne, verejnoprávne).
3.    Systematické členenie PDV.
4.    Osobnostno-majetkové práva duševného vlastníctva.
5.    Majetkové práva duševného vlastníctva.
6.    Pojmové vymedzenie jednotlivých predmetov duševného vlastníctva.
7.    Významné historické medzníky vo vývoji PDV v medzinárodnom meradle a na území Slovenskej republiky.
8.    Predmet autorského práva (dielo, súborné dielo, zamestnanecké dielo, školské dielo, audiovizuálne dielo).
9.    Subjekty autorského práva. Kolektívne formy autorstva.
10.    Vznik subjektívneho autorského práva a jeho obsah.
11.    Pojem „použitie diela“ v autorskoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na použitie diela nositeľmi práv.
12.    Zmluvné vzťahy v oblasti autorského práva.
13.    Možnosti použitia autorského diela bez súhlasu autora a aplikácia trojstupňového testu.
14.    Výlučné práva podľa autorského zákona, ich trvanie a postmortálna ochrana.
15.    Kolektívna správa práv podľa autorského zákona.
16.    Organizácie kolektívnej správy a ich vzťahy k zastupovaným nositeľom práv, používateľom predmetov ochrany a umeleckým fondom.
17.    Prostriedky právnej ochrany pri porušení práv podľa autorského zákona.
18.    Právo výkonných umelcov.
19.    Právo výrobcov zvukových záznamov, „zvukovo-obrazových“ záznamov a rozhlasových a televíznych vysielateľov.
20.    Subjekt, predmet a obsah práva zhotoviteľov databáz a porovnanie s právom tvorcu databázy.
21.    Základné rozdiely medzi autorskoprávnou a patentovou ochranou. Právo prednosti a jeho význam v oblasti priemyselných práv.
22.    Predmet patentového práva (vynález v. patent).
23.    Pôvodný a odvodený subjekt patentového práva.
24.    Vznik subjektívneho patentového práva a jeho obsah („právo na patent“, práva z patentu“).
25.    Pojem “využitie vynálezu” v patentovoprávnom význame a udeľovanie súhlasu na využitie vynálezu nositeľmi práv. Porovnanie licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva s licenčnou zmluvou podľa autorského zákona.
26.    Zmluvné právo priemyselného vlastníctva (licenčná zmluva, zmluva o prevode, záložná zmluva). Nútená licencia.
27.    Zákonné obmedzenia subjektívneho patentového práva.
28.    Porušenie patentového práva a prostriedky právnej ochrany pri takomto porušení.
29.    Právo úžitkových vzorov.
30.    Dizajnérske právo.
31.    Práva na označenia.
32.    Právo ochranných známok.

 

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE AUTORSKÉ PRÁVO

Okruhy téz na Skúšku

 1. Vývoj medzinárodného autorského práva / právna úprava, inštitúcie, kolektívna správa práv
 2. Porovnanie angloamerického a kontinentálneho právneho systému ochrany autorských práv
 3. Predmet ochrany, subjekty ochrany, základné princípy a výlučné práva priznané Bernským dohovorom
 4. Osobnostné a majetkové práva v zmysle Bernského dohovoru a ich výnimky
 5. Zmluva WCT / význam a analýza výlučných práv
 6. Porovnanie Bernského dohovoru a zmluvy WCT
 7. Všeobecný dohovor o autorskom práve v štruktúre medzinárodnej autorskoprávnej ochrany
 8. Dohoda TRIPS / význam, obsah (vo vzťahu k autorskému právu a právam súvisiacim s autorským právom)
 9. Vývoj európskeho autorského práva od roku 1989 / proces harmonizácie
 10. Smernica o nájme a vypožičaní /analýza konsolidovaného zmenia
 11. Ochrana počítačových programov v Európe a vo svete
 12. Právna ochrana databáz /predmety ochrany, formy ochrany, výlučné práva, trvanie práv
 13. Informačná smernica / analýza výlučných práv a ich obmedzení
 14. Výnimky a obmedzenia v medzinárodnom a európskom práve
 15. Regulácia filmovej tvorby z hľadiska Bernského dohovoru, zmluvy WCT a európskych smerníc
 16. Technologické ochranné opatrenia a digitálna správa práv z hľadiska medzinárodného a európskeho autorského práva
 17. Medzinárodná ochrana práv súvisiacich s autorským právom
 18. Európska ochrana práv súvisiacich s autorským právom
 19. Kolektívna správa práv v európskom autorskom práve
 20. Kolektívna správa práv v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ
 21. Vymožiteľnosť autorského práva / právna úprava, aplikačné problémy, lex loci protectionis
 22. Svetová organizácia duševného vlastníctva – význam, aktivity, medzinárodné zmluvy, aktuálna agenda