Profil katedry

PDF
Tlačiť

Katedra trestného práva a kriminológie je integrálnou súčasťou štruktúry katedier Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a podieľa sa na vzdelávaní a príprave študentov na ich budúce právnické povolanie. Členovia katedry zabezpečujú výučbu predmetov najmä z oblasti verejného práva, konkrétne trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale i niektorých súvisiacich vedných disciplín, ako napr. kriminológie, kriminalistiky či súdneho lekárstva. Okrem poskytovania teoretických vedomostí, ktoré sú základom odbornej profilácie budúcich absolventov, je cieľom katedry oboznámiť študentov aj s niektorými praktickými aspektmi trestného práva, predovšetkým s atribútmi trestného procesu, ktoré môžu získať v rámci predmetu „Dokazovanie v trestnom konaní“. Katedra trestného práva a kriminológie sa podieľa nielen na právnickom vzdelávaní študentov, ale snaží sa aj o to, aby si osvojili základné etické hodnoty, ktoré sú nevyhnutne späté s ich budúcim právnickým povolaním.

Členovia katedry sú významnými odborníkmi z oblasti trestného práva, ktorí sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na medzinárodných vedeckých konferenciách organizovaných doma aj v zahraničí. Okrem toho sa podieľajú na riešení mnohých vedeckých projektov. V rokoch 2008 až 2009 boli na katedre riešené grantové projekty VEGA s názvom „Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej únie“ a „Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie“. V súčasnosti Katedra trestného práva a kriminológie spolupracuje s Katedrou medzinárodného a európskeho práva na riešení grantového projektu VEGA s názvom „Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky“ a s Katedrou propedeutiky právnických predmetov sa podieľa na príprave projektu s názvom „Trestná zodpovednosť právnických osôb“.