Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

Oznam o termíne prijímacieho konania na doktorandský študijný program (PhD.)

Prijímacie konanie na doktorandský študijný program (PhD.) na Katedre trestného práva a kriminológie sa bude konať dňa 4.7.2017 o 10:00 v miestnosti č. 301.

 

Oznam o termíne rigorózneho konania

Rigorózne konanie na Katedre trestného práva a kriminológie sa bude konať dňa 28.6.2017 o 13:00 v miestnosti Collegium novum.

 

Opravné termíny štátnych skúšok

Katedra trestného práva a kriminológie určila opravné termíny štátnych skúšok z trestného práva nasledovne:

- prvý opravný termín štátnej skúšky z trestného práva sa bude konať dňa 22.5.2017 o 9:00 a 23.5.2017 o 9:00 v m.č. 301,

- druhý opravný termín štátnej skúšky z trestného práva sa bude konať 26.6.2017 o 10:00 v m.č. 301. 

 

  Opravné obhajoby diplomových prác

Opravné obhajoby diplomových prác sa na Katedre trestného práva a kriminológie uskutočnia dňa 26.6.2017 o 09:00 v m.č. 301.

 

Rozdelenie študentov na obhajoby diplomových prác v ak. roku 2016/2017

Obhajoby diplomových prác na Katedre trestného práva a kriminológie sa budú konať v dňoch 29.3. a 30.3.2017 o 9:00 v m. č. 301. Zoznam študentov na obhajoby diplomových prác nájdete v nasledovnom linku: Zoznam študentov - obhajoby na KTPaK

 

Informácie k študentskej vedeckej konferencii

 

Katedra trestného práva a kriminológie vypisuje za účelom uskutočnenia študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať v týždni od 6. do 10.3.2017, nasledovné témy príspevkov:

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky - zákonný rámec a limity jeho aplikácie v praxi

Zásada kontradiktórnosti a vybrané problémy jej uplatňovania v praxi

Drogová trestná činnosť a jej analýza z pohľadu aktuálnej judikatúry NS SR a ESĽP

Inštitút väzby z pohľadu rozhodovacej činnosti NS SR a ESĽP

Elektronický systém monitorovania osôb a jeho uplatňovanie v podmienkach Slovenskej republiky

Zásada ne bis in idem z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a jej aplikácia v praxi

Trestnoprávne a trestnoprocesné nástroje boja proti extrémizmu - aktuálny vývoj

Agent a limity jeho využitia z pohľadu rozhodovacej činnosti NS SR a ESĽP

Trestná zodpovednosť právnických osôb v SR a vo vybraných štátoch EÚ - komparatívny pohľad

Ochrana poškodeného v trestnom konaní a možnosti jej zefektívnenia de lege ferenda

Laický prvok v rámci rozhodovania v trestnom konaní - nevyhnutnosť jeho zachovania verzus potreba jeho odstránenia

Trestný čin krádeže vlámaním a aplikačné problémy jeho kvalifikácie v praxi

Restoratívna justícia vo svetle trestného práva hmotného

Odvolanie - analýza platnej právnej úpravy s dôrazom na identifikáciu nedostatkov a ich odstránenie prostredníctvom návrhov de lege ferenda

Teória plodov z otráveného stromu - prostriedok odstránenia nezákonných postupov v trestnom konaní alebo nástroj nadmernej ochrany obvineného?

 

Študenti, ktorí majú záujem o účasť na študentskej vedeckej konferencii, si môžu pre spracovanie svojho príspevku zvoliť niektorú z vyššie uvedených tém alebo si môžu zvoliť vlastnú tému podľa oblasti svojho záujmu. V prípade, že študent si vyberie niektorú z vypísaných tém alebo si zvolí vlastnú tému, oznámi tému príspevku katedrovej koordinárorke pre študentskú vedeckú odbornú činnosť JUDr. Eve Szabovej, PhD. na emailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Študenti môžu spracovanie svojho príspevku konzultovať s dr. Szabovou v rámci konzultačných hodín, ktoré sú stanovené na pondelok od 12:00 do 13:20, alebo v rámci emailovej komunikácie.

 

Témy diplomových prác, ktoré budú predmetom obhajoby v akademickom roku 2017/2018 

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje pre akademický rok 2017/2018 nasledovný zoznam tém diplomových prác, ktoré boli dohodnuté členmi katedry so študentmi, ako aj tém, ktoré boli členmi katedry určené na zapisovanie prostredníctvom Maisu:

Zoznam tém diplomových prác pre akademický rok 2017/2018

 

Oznam o zmene konzultačných hodín

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. oznamuje, že konzultačné hodiny sa presúvajú zo dňa 19.12.2016 na 20.12.2016 od 12:00 do 13:00.

 

Informácie k prvej etape zapisovania tém záverečných prác (DP), ktoré budú predmetom obhajoby v akademickom roku 2017/2018

 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti dennej formy štúdia majú možnosť dohodnúť 5.12.2016 v čase od 12:00 do 13:00 a študenti externej formy štúdia 10.12.2016 v čase od 12.00 do 13:00.

doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť v nasledovných termínoch: 5.12. o 12:30, 7.12. o 11:00, 12.12. o 12:30, 14.12. o 11:00 a 17.12. o 10:00. Študenti si môžu tému diplomovej práce dohodnúť tiež prostredníctvom emailu.

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť od 5.12.2016 do 9.12.2016 počas konzultačných hodín alebo prostredníctvom emailu.

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť od 5.12.2016 do 9.12.2016 prostredníctvom emailu.

JUDr. Miloš Deset, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť od 5.12.2016 do 9.12.2016 počas konzultačných hodín alebo prostredníctvom emailu.

JUDr. Eva Szabová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť 5.12.2016 v čase od 12:20 do 13:20 a 8.12.2016 v čase od 15:00 do 16:40, prípade prostredníctvom emailovej komunikácie.

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác vypisuje iba prostredníctvom MAIS-u. Ide o nasledovné témy:

Kontradiktórnosť a hlavné pojednávanie

Mediácia a probácia v trestnom konaní

Medzinárodný trestný súd a konanie pred ním

Prezumpcia neviny a uplatnenie procesného donútenia

Retributívna a restoratívna justícia v kontexte alternatívneho trestania

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach a trest povinnej práce

Trestnoprávne a kriminologické súvislosti väzobného stíhania mladistvých

Medzinárodná spolupráca v trestnom konaní

Výnimočný trest - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty

 

 

Oznam o výsledku výberového konania na Kliniku trestného práva

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo 5.9.2016 o 10:00 v m.č. 302, budú predmet Klinika trestného práva navštevovať nasledovní študenti:

1. Lenka Vráblová

2. Marcel Ružarovský

3. Stanislava Rajnicová

4. Lucia Smiteková

5. Martina Koperová

6. Maroš Čelár

7. Stanislav Michal

8. Matej Pončák

9. Filip Faragó

10. Martin Lohazer

Zápis predmetu do MAIS-u zabezpečí na podklade výsledkov výberového konania študijné oddelenie PF TU.

 

Oznam o výsledku výberového konania na Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava

Vážení študenti, touto cestou Vám oznamujem vyhodnotenie výberového konania na predmet ,,Právna klinika pre občanov mesta Trnava", ktoré sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2016 o 10:00 hod. v miestnosti č. 8 PF TU. Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava budú v zimnom semestri navštevovať nasledovní študenti:

1. Pavlína Čapkovičová

2. Pavlína Povodová

3. Monika Rafajová

4. Lucia Vanková

5. Zuzana Vorosová

6. Monika Jamrichová

7. Lucia Váryová

8. Rebeka Šťastná

9. Marek Majerčík

10. Mária Kučeríková

Predmet Vám bude v nasedujúcich dňoch zapísaný do MAIS-u.

JUDr. Kristína Jurišová

 

Oznam o uskutočnení výberového konania na právne kliniky

 

Klinika trestného práva

 

Výber študentov, ktorí budú počas zimného semestra ak. roka 2016/2017 navštevovať výberový predmet ,,Klinika trestného práva", sa uskutoční 5. septembra 2016 o 10:00 v miestnosti č. 302. Výber študentov bude vykonaný na podklade osobného pohovou, v rámci ktorého budú študenti prezentovať svoju motiváciu k výberu daného predmetu, svoj záujem o oblasť trestného práva, ako aj očakávania, ktoré sa študentom s daným predmetom spájajú. V prípade záujmu o účasť na výberovom konaní je postačujúce dostaviť sa v stanovený termín do miestnosti, v ktorej bude pohovor prebiehať. Výberové konanie bude vyhodnotené v deň jeho uskutočnenia v poobedných hodinách. Výberové konanie budú zabezpečovať JUDr. Andrea Gregušová a JUDr. Eva Szabová, PhD.

Informačný list predmetu

 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava

 

Výber študentov, ktorí budú počas zimného semestra ak. roka 2016/2017 navštevovať výberový predmet ,,Právna klinika pre občanov mesta Trnava", sa usutoční 5. septembra 2016 o 10:00 v miestnosti č. 8. Výber študentov bude vykonaný na podklade osobného pohovoru, v rámci ktorého budú študenti prezentovať svoju motiváciu k výberu daného predmetu, ako aj očakávania, ktoré sa študentom s daným predmetom spájajú. V prípade záujmu o účasť na výberovom konaní je postačujúce dostaviť sa v stanovený termín do miestnosti, v ktorej bude pohovor prebiehať. Výberové konanie bude vyhodnotené v deň jeho uskutočnenia v poobedných hodinách. Výberové konanie bude zabezpečovať JUDr. Kristína Jurišová.

Informačný list predmetu

 

Opravné obhajoby diplomových prác 

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dňa 30.6.2016 o 11:00 sa v miestnosti č. 109 uskutočnia opravné obhajoby diplomových prác. Opravnej obhajoby diplomovej práce sa zúčastní študent Antalík Bystrík.

 

Rozdelenie študentov na obhajoby diplomových prác v ak.r. 2015/2016

 

Obhajoby diplomových prác sa na Katedre trestného práva a kriminológie budú konať v dňoch 30.3. a 31.3.2016 o 09:00. Zoznam študentov na obhajobu diplomových prác nájdete v nasledovnom linku: Zoznam študentov - obhajoby na KTPaK

 

Informácie k študentskej vedeckej konferencii:

 

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že za účelom uskutočnenia študentskej vedeckej konferencie vypisuje desať nasledovných tém príspevkov:

Väzba ako prostriedok zaistenia osôb v rozhodovacej činnosti súdov

Trestná zodpovednosť právnických osôb v SR a vo vybraných štátoch EÚ

Domová prehliadka a prípustnosť dôkazov zaistených v jej rámci

Zákaz donucovania k sebaobvineniu a právo na obhajobu

Domáce násilie z trestnoprávneho a kriminologického hľadiska

Restoratívna justícia vo sfére trestného práva hmotného

Prostriedky zaistenia osôb a vecí z pohľadu účelových praktík subjektov trestného konania

Podozrivý a jeho postavenie v trestnom konaní

Odklony a postavenie poškodeného v ich rámci

Otázka (ne)zákonnosti dôkazov v trestnom konaní.

V prípade záujmu o spracovanie niektorej z uvedených tém, študent výber témy oznámi katedrovej koordinátorke pre študentskú odbornú činnosť JUDr. Eve Szabovej, PhD. a to prostredníctvom emailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Prostredníctvom uvedeného emailu si študenti môžu dohodnúť tiež konzultácie týkajúce sa spracovania nimi vybranej témy.

 

Informácie k zapisovaniu tém diplomových prác, ktoré budú predmetom obhajoby v akademickom roku 2016/2017:

 

doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré sa budú zapisovať prostredníctvom MAISU sú nasledovné:

Trestná zodpovednosť právnických oôb / Criminal liability of legal persons

Počítačové trestné činy zavedené zákonom o európskom ochrannom príkaze / Cyber crimes implemented by an Act on European protection order

Trestné činy terorizmu a boj proti nim / Crimes of terrorism and fight against them

Elektronický monitoring odsúdených / Electronic monitoring of convicted persons

Novela Trestného zákona č. 174/2015 Z. z. a dôvody jej prijatia / Amendement of Criminal Code no. 174/2015 Coll. and the reasons of its adoption

 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré sa budú zapisovať prostredníctvom MAISU sú nasledovné:

Organizovaný zločin - trestnoprávne a kriminologické aspekty / Organized crime from criminological and criminal point of view

Domáce násilie z kriminologického a trestnoprávneho hľadiska / Family violence from criminological and criminal perspective

Obete trestnej činnosti / Victims of crime

Drogová kriminalita a Trestný zákon / Drug related crime and Penal Code

Domáce väzenie - trestnorávne a kriminologické aspekty / House arrest from criminological and criminal point of view

Duševná porucha a jej trestnoprávne súvislosti / Mental disorders in the criminal context

 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, Phd. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré sa budú zapisovať prostredníctvom MAISU sú nasledovné:

Kontradiktórnosť a hlavné pojednávanie / Contradictory and main procedure

Mediácia a probácia v trestnom konaní / Mediation and probation in criminal proceedings

Medzinárodný trestný súd a konanie pred ním / International Criminal Court and its procedure

Prezumpcia neviny a uplatnenie procesného donútenia / Presumption of innocent and eforcement of procedural confusion

Retributívna a restoratívna justícia v kontexte alternatívneho trestania / Retributive and restorative justice in the context of alternative punishment

Trest zákozu účasti na verejných podujatiach a trest povinnej práce (hmotnorávne a procesnoprávne aspekty) / Punishment - a ban on participation in public events and punishment of compulsory labour (substantive and procedural aspects)

Trestnoprávne a kriminologické súvislosti väzobného stíhania mladistvých / Criminological and criminal aspects of custody of of the juvenile accused

Medzinárodná spolupráca v trestnom konaní / International cooperation in criminal proceeding

Zneužitie právomoci verejného činiteľa na Slovensku v rokoch 2000 až 2014 (trestnoprávny a kriminologický pohľad) / Abuse of power of the public official in Slovakia in the years of 2000 - 2014 (criminal and criminological view)

 

JUDr. Eva Szabová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré sa budú zapisovať prostredníctvom MAISU sú nasledovné:

Odvolanie v trestnom konnaí / Appeal in the criminal proceedings

Poškodený a jeho postavenie v trestnom konaní / Aggrieved party and his position in the criminal proceedings

Aktuálne otázky justičnej spolupráce v trestných veciach na úrovni EÚ / Current issues of the justice cooperation in the criminal matters in the European union

Európsky zatýkací rozkaz / European arrest warrant

Odklony v trestnom práve procesnom / Diversions in criminal procedural law

Obvinený a jeho práva v trestnom konaní / Accused person and his rights in the criminal proceedings

Vnútroštátne a európske aspekty zásady prezumpcie neviny / Domestic and european aspects of principle of presumption of innocence

 

 

Informácie k prvej etape zapisovania tém záverečných prác (DP), ktoré budú predmetom obhajoby v akademickom roku 2016/2017:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť 7.12.2015 v čase od 12:30 do 13:00.

doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť v čase konzultačných hodín, t.j. v pondelok od 12:30 do 14:00.

JUDr. Miloš Deset, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť v čase konzultačných hodín, t.j. v utorok od 16:30 do 18:00.

JUDr. Eva Szabová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budu určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť v čase konzultačných hodín, t.j. v pondelok od 13:30 do 15:00.

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť prostredníctvom emailu ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ).

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác, ktoré budú určené na základe dohody so študentmi, si študenti majú možnosť dohodnúť prostredníctvom emailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD. oznamuje, že témy diplomových prác vypisuje iba prostredníctvom MAISu.

 

 

30.9.2015

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vo štvrtok (1.10.2015) sa nebudú konať cvičenia z nasledovných predmetov:

Kriminalistika skupín C 4, 5, 7, 9, 10,

Trestné právo procesné skupín C 9 a 10,

Súdne lekárstvo.

 

28.9.2015

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje študentom skupín C 6 a C 8 II. ročníka magisterského štúdia, že cvičenia z Kriminalistiky (KT) sa dňa 29.9.2015 nebudú konať.

 

22.6.2015

Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre trestného práva a kriminológie sa budú konať dňa 29.6.2015 o 11:00 hod. pre študentov: Nergeš Richard, Porubčan Petra.

 

13. 3. 2015


Katedra trestného práva a kriminológie zverejnila program obhajob diplomových prác v akademickom roku 2014/2015. Obhajoby sa budú konať 31. 3. 2015 a 1. 4. 2015, skúšať budú súčasne dve komisie, jedna v miestosti č. 301 a druhá v miestnosti P15. Obhajoby sa začínajú vždy o 9.00 h.

Na hlavnú stránku katedry