Vedeckovýskumná činnosť

PDF
Tlačiť
Projekty a granty katedry
Realizované projekty
Vedúci: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., LL.M., JSD.
Názov: Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva
Číslo: APVV-0562-11 (projekt APVV)
Doba: 7/2012 - 12/2015
Hlavný výstup: Káčer, M.: Na okraji krajnej núdze. Praha: Leges, 2015.
.
Vedúci: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., LL.M., JSD.
Názov: Súdy a tvorba práva - hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva
Číslo: 1/0275/11 (projekt VEGA)
Doba: 1/2011 - 12/2013
.
Vedúci: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M.
Názov: Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva
Číslo: 1/0507/12 (projekt VEGA)
Doba: 01/2012 - 12/2014
.
Vedúci: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., LL.M., JSD.
Názov: Právo v podmienkach demokracie a zneužívanie práva
Číslo: 1/7705/20 (projekt VEGA)
Doba: 1/2000 - 12/2002
.
Vedúci: prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
Názov: Pramene práva. Sústava, funkcie a vzťahy prameňov slovenského práva,
            európskeho práva a medzinárodného práva
Číslo: 1/2590/05 (projekt VEGA)
Doba: 1/2005 - 12/2007
.
Vedúci: prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
Názov: História, súčasnosť a perspektívy slovenskej advokácie
Číslo: 1/2562/05 (projekt VEGA)
Doba: 1/2005 - 12/2007
.
Vedúca: prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.
Názov: Interpretácia a aplikácia práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie
Číslo: 1/0614/08 (projekt VEGA)
Doba: 1/2008 - 12/2010
.
Členovia katedry sú zapojení aj do realizácie inštitucionálnych projektov. Prehľad o ich participácii na tomto druhu projektov možno nájsť vo výročných správach fakulty o hodnotení úrovne vedy.
Prehľad výstupov vedeckovýskumnej činnosti jenotlivých členov Katedry možno nájsť v sekcii "Členovia" a podsekcii "Publikčná činnosť".