Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Povinné predmety

Teória práva I
 
Teória práva II
 
Ústavné právo I
 
Ústavné právo II
 
Voliteľné a výberové predmety
 
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
 
Politická a právna filozofia
 
Združovacie právo
 
Antropológia práva
 
Výberový seminár z teórie práva I
 
Výberový seminár z teórie práva II
 
Právo v športe
 
Teória a prax legislatívy a aproximácie práva I
 
Teória a prax legislatívy a aproximácie práva II
 
Argumentačné praktikum
  
Ľudské práva – terénny výskum a dokumentácia
 
Metodológia vedeckej práce
 
Porovnávacie ústavné právo I 
 
Porovnávacie ústavné právo II
 
Orgány ochrany práva
 
Rozhodovacie činnosť ústavých súdov I
 
Rozhodovacia činnosť ústavných súdov II
 
Jurisdiction of the European Court of Human Rights I
 
Jurisdiction of the European Court of Human Rights II
 
Interpretation and Argumentation in Decision Making of Constitutional Courts and Supreme Courts
 
Teória moderného konštitucionalizmu
 
Právo a umenie
 
Etické dilemy v právnických povolaniach
 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais