Home Katedry Katedra teórie práva a ústavného práva

Katedra teórie práva a ústavného práva

PDF
Tlačiť
Členovia Katedry teórie práva sa sústreďujú na skúmanie a výučbu všeobecných otázok štátu a práva. To, čo teóriu štátu a práva odlišuje od ostatných právnych disciplín je predovšetkým spôsob metódy jej skúmania: teória je osobitná svojou vyššou mierou zovšeobecňovania, v rámci ktorého dochádza k odlúčeniu toho, čo je pre skúmaný fenomén nepodstatné a naopak k zvýrazneniu toho, čo je preň charakteristické. Pre teóriu práva teda neplatí slávny výrok, ktorý o pozitívno-právnych vedách povedal von Kirchmann: „Stačia tri slová zákonodarcu týkajúce sa opravy zákona a celé knižnice sa stanú bezcenným papierom.“
 

Pedagogická činnosť Katedry teórie práva sa sústreďuje predovšetkým na prvý ročník bakalárskeho štúdia, v rámci ktorého zabezpečuje výučbu povinných predmetov Teória práva I a II. Študenti absolvujúci tieto predmety získavajú základný prehľad o fungovaní práva v spoločnosti, o jeho systéme členenia, o jeho tvorbe, aplikácii a pod. Katedra okrem toho ponúka voliteľné predmety aj pre študentov vyšších ročníkov a vyšších študijných programov. Podrobnejší opis týchto predmetov možno  nájsť  v ich informačných listoch, ktoré sú zverejnené v sekcii "Vyučované predmety".

 

Výskumná činnosť Katedry sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na aktuálne otázky aplikácie práva v kontexte jeho globalizácie a unifikácie. Prehľad  aktuálnych a realizovaných vedeckých projektov možno nájsť v sekcii "Vedeckovýskumná činnosť". Prehľad všetkých zaevidovaných vedeckých výstupov možno nájsť prostredníctvom databázy, na ktorú odkazuje sekcia "Členovia" v podsekcii "Publikačná činnosť".

 

Katedra teórie práva sa v roku 2014 spojila s Katedrou ústavného práva. Pedagogická činnosť novej Katedry teórie práva a ústavného práva sa tak rozšírila o predmety týkajúce sa ústavného práva (povinný predmet Ústavné právo Slovenskej republiky I a II.), rozhodovacej činnosti ústavných súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva, aktuálnych otázok konštitucionalizmu, profesijnej etiky právnických povolaní, či práva a umenia. Obdobne sa rozšírila výskumná činnosť katedry.