Výskumná činnosť katedry

Tlačiť

Veda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Otvorenie konferencie - prof. Košičiarová
 2. Pohľad na účastníkov
 3. Prednes referátu doc. Mates
 4. Prednes referátu doc. Horzinková
 5. Prednes referátu doc. Skulová
 6. Prednes referátu dr. Kadečka
 7. Účastníci konferencie
 8. Prednes referátu prof. Košičiarová
 9. Prednes referátu dr. Hašanová
 10. Prednes referátu dr. Masarová

 

 1. Privítanie účastníkov konferencie - prodekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - doc. Strémy - v pozadí vedúca prvej sekcie - prof. Košičiarová
 2. Prednes referátu - dr. Szabová - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 3. Pohľad na rokovanie účastníov konferencie
 4. Prednes referátu - Mgr. Gregušová - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 5. Prednes referátu - doc. Jalč - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 6. Prednes referátu - Mgr. Eichlerová - Policejní akademie ČR, Praha
 7. Prednes referátu - dr. Rako - Paneurópska Vysoká škola, Bratislava
 8. Prednes referátu - dr. Dienstbier - Právnická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 9. Prednes referátu - dr. Fiala - Policejní akademie ČR, Praha
 10. Prednes referátu - dr. Madleňáková - Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 11. Prednes referátu - dr. Stannová - Finančné riaditeľstvo SR
 12. Prednes referátu - dr. Horvat - Ekonomická univerzity v Bratislave
 13. Rokovanie sekcie - v popredí prednes referátu - dr. Framarová - Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 14. Prednes referátu - dr. Kadečka - Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne - vedúca sekcie doc. Horzinková z Policejní akademie ČR v Prahe
 15. Spoločná fotografia - prof. Košičiarová a dr. Masárová
 16. Prednes referátu - dr. Jurníková - Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
 17. Prednes referátu - dr. Novotný - Metropolitní univerzita v Prahe
 18. Pohľad na účastníkov konferencie - v popredí dr. Jurníková a dr. Kudrová z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
 19. Prednes referátu dr. Vernárský z Fakulty verejnej správy, UPJŠ v Košiciach - vedúca sekcie doc. Srebalová z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 20. Prednes referátu - Mgr. Král - Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach
 21. Prednes referátu - dr. Gyuri - Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach
 22. Prednes referátu - Mgr. Král - Státni ústav pro kontrolu léčiv, Praha
 23. Spoločná fotografia - dr. Jurníková, dr. Kudrová - Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
 24. Pohľad na zadnú časť sekcie konferencie
 25. Vedúca popoludnajšie sekcie - doc. Srebalová - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 26. dr. Kadečka - Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
 27. dr. Horvat (Ekonomická univerzity v Bratislave) a dr. Kiselyová (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
 28. doc. Horzinková, dr. Fiala a dr. Bandžák - Policejní akademie ČR v Prahe
 29. dr. Vačok - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 30. Prednes referátu - dr. Kiselyová - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

 1. Neformálne privítanie zahraničných účastníkov konferencie zástupcami Právnickej fakulty, Rusenskej univerzity
 2. Spoločná fotografia zahraničných účastníkov konferencie a zástupcov Právnickej fakulty, Rusenskej univerzity
 3. Priestory historickej budovy Rusenskej univerzity
 4. Spoločná fotografia zahraničných účastníkov konferencie a zástupcov Právnickej fakulty, Rusenskej univerzity pred historickou budovou Rusenskej univerzity
 5. prednes referátu - dr. Maslen

 

 1. Budova Slobodnej univerzity v Burgase
 2. prof. Košičiarová, doc. Strémy, dr. Hrnčárová a dr. Maslen
 3. prednes spoločného referátu - prof. Košičiarová a doc. Strémy
 4. prednes referátu - doc. Strémy
 5. prednes referátu - dr. Maslen
 6. prednes referátu - dr. Hrnčárová
 7. Pohľad na účastníkov sekcie Právo a Verejná správa
 8. prof. Košičiarová a rektor Burgaskej slobodnej univerzity prof. dr. Vasil Jankov

 

 1. prof. Košičiarová a dr. Maslen
 2. prof. Košičiarová a doc. Strémy
 3. rokovacia sála - Hrvatski dom, Vukovar
 4. Účastníci konferencie - dr. Maslen, prof. Košičiarová, doc. Strémy
 5. Spoločná fotografia - dr. Maslen, prof. Košičiarová, dr. Palič a doc. Strémy
 6. Prezentácia referátu - dr. Maslen
 7. Spoločný referát - prof. Košičiarová a doc. Strémy
 8. Prezentácia spoločného referátu - doc. Strémy
 9. Prezentácia referátu - doc. Strémy

 

 1. Prvý blok sekcie - moderátor doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
 2. Referát doc. JUDr. Petra Havlana, CSc. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
 3. Pohľad na sekciu
 4. Pohľad na sekciu - v popredí JUDr. Juraj Vačok, PhD. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 5. Rokovanie sekcie - v pozadí doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. - vedúca katedry - a moderátor ďalšieho bloku sekcie doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. z Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe
 6. doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. - vedúca katedry správneho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave po boku doc. JUDr. Pavla Matesa, CSc. (vpravo) a JUDr. Mareka Starého, PhD. (vľavo) z Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe
 7. Referát JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

 

 1. Privítanie hostí garantom konferencie
 2. Pohľad na auditórium
 3. Rečnícke miesto s prednou časťou auditória
 4. Formálne prijatie hostí dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 5. Vystúpenie Dr. Reisenaureovej z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
 6. Vystúpenie Dr. Tomozskovej z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 7. Účastníci konferencie počas prednesu referátov
 8. Vystúpenie Dr. Kadečku z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
 9. Vystúpenie Dr. Stašu z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (v pozadí výmena predsedkýň sekcií)
 10. Vystúpenie Dr. Semana z Právnickej fakulty UPJŠ Košice, na čele sekcie prof. Sládeček z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 11. Diskusný príspevok prof. Tóthovej z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave