Rigorózne práce

PDF
Tlačiť
1.   Administratívnoprávne vzťahy v systéme slovenského práva
2.   Právna subjektivita v správnom práce
3.   Povaha noriem správneho práva
4.   Úlohy a funkcie verejnej správy
5.   Ústredné orgány štátnej správy
6.   Vláda ako najvyšší orgán verejnej správy
7.   Kontrola v systéme verejnej správy
8.   Informatika vo verejnej správe
9.   Miestna samospráva
10.   Zodpovednostný systém v správnom práve
11.   Kontrolný systém v správnom práve
12.   Deliktuálna zodpovednosť vo verejnej správe
13.   Zodpovednosť za výkon verejnej správy
14.   Organizačná štruktúra vo verejnej správe
15.   Verejná správa a zákonnosť
16.   Trestnoprávna zodpovednosť vo verejnej správe
17.   Problémy územnosprávneho členenia miestnej štátnej správy
18.   Organizačná štruktúra miestnej správy
19.   Verejná moc na miestnej úrovni
20.   Štátna správa a samospráva
21.   Administratívnoprávne aspekty postavenia policajného zboru
22.   Zhromažďovacie a združovacie právo občanov
23.   Administratívne právne aspekty obrany
24.   Správa vysokých škôl
25.   Zdravotnícka správa
26.   Správa sociálnych vecí zdravotníctva
27.   Kultúrna správa
28.   Právne otázky správneho súdnictva
29.   Funkcia správneho súdnictva
30.   Rozhodovacie procesy vo verejnej správe
31.   Zásady správneho konania
32.   Účastníci správneho konania
33.   Všeobecné a osobitné predpisy správnych procesov
34.   Administratívnoprávne opravné prostriedky
35.   Priestupkové konanie
36.   Vodohospodárske správne konanie
37.   Zásady stavebného konania
38.   Územné konanie
39.   Vyvlastňovacie konanie
40.   Právomoc a pôsobnosť okresných a krajských úradov
41.   Konanie o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu
42.   Katastrálne konanie
43.   Konanie o usporiadaní pozemkového vlastníctva
44.   Urbárska samospráva
45.   Hospodárenie v lesoch a výkon štátnej správy
46.   Poľnohospodárska verejná správa47.   Prevencia v práve životného prostredia
48.   Zodpovednosť v práve životného prostredia
 
Katedra akceptuje aj iné témy podľa odôvodnených návrhov uchádzačov prerokované s vedúcim katedry.
 
 
OTÁZKY NA RIGORÓZNU SKÚŠKU