Záverečné práce

PDF
Tlačiť


KATEDRA RÍMSKEHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC

 

 

 

Meno a priezvisko

Téma bakalárskej práce

Konzultant

Oponent

Čas obhajoby

Petra Andorová

Obyčajové právo a zákon ako pramene rímskeho práva

dr. Mach

doc. Nemec

Štvrtok

22. júna 2017

od 17:00

Adela Gergelová

Právne postavenie farára podľa CIC 1983

doc. Nemec

dr. Mach

Klára Halušková

Moc hlavy rímskej rodiny nad podriadenými osobami

dr. Mach

doc. Nemec

 

 

 

 

Témy bakalárskych prác obhajovaných v ak. roku 2017/2018

 

VOĽNÉ TÉMY:

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:

1. Význam ekumenických koncilov pri formovaní univerzálneho kánonického práva (The Significance of Ecumenical Councils in Shaping of Universal Canon Law)

2. Druhy trestov a ich uplatňovanie v kánonickom práve (The Types of Penalties and Their Application in Canon Law)

 

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

1. Princíp laicity v konfesnoprávnom systéme Francúzska. (The Principle of Laity in the French Ecclesiastical Law System)

2. Pojem "zvláštne práva cirkví" a jeho uplatňovanie v právnom poriadku ČR. (The Term "Special Rights of Churches" and its Application in the Czech Law Order.)

3. Ochrana slobody náboženského vyznania v trestnom práve SR. (The Protection of Freedom of Religion in the Penal Law of Slovak Republic).

 

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.

1. Správa pekúlia v rímskom práve (Administration of Peculium in Roman Law)

 

---

DOHODNUTÉ TÉMY:

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:

1. Ingrida Steinhauserová - Zánik manželstva podľa kánonického práva (The Termination of Marriage in Canon Law)

2. Lucia Mizeríková - Manželské prekážky Božieho práva (Matrimonial Impediments of Divine-Law Character)

3. Mária Michaela Jašková - Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej cirkvi (The Structure of Courts and Their Competencies in the Latin Church)

4. Katarína Pialová - Miesto konkordátov v systéme prameňov kánonického práva (The Place of Concordats in the System of Canon-Law Sources)

5. Terézia Škyrtová - Vady manželského súhlasu vyplývajúce z vôle podľa kánonického práva (The Will Faults of Matrimonial Consent in Canon Law)

6. Bianka Franková - Kánonická forma uzavierania manželstva v práve Katolíckej cirkvi (The Form of Celebration of Marriage in the Law of the Catholic Church)

 

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.:

1. Kristína Hromádková - Majetkové vzťahy medzi manželmi v rímskom práve (Property Relations Between Spouses in Roman Law)

2. Katarína Kristínová - Právne postavenie prepustenca podľa rímskeho práva (Legal Status of a Freedman in Roman Law)

 


 


Na hlavnú stránku katedry

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Meno a priezvisko

Téma bakalárskej práce

Konzultant

Oponent

Čas obhajoby

Július Varga

Prvotná Cirkev a právo

dr. Vladár

dr. Šabo

 

Branislav Borovský

Vplyv západného cézaropapizmu na cirkevné právo

dr. Vladár

doc. Nemec

 

Veronika Pétiová

Poňatie moci v Katolíckej cirkvi

dr. Vladár

dr. Mach

 

Veronika Zafková

Právna úprava voľby pápeža

dr. Vladár

dr. Mach

 

Tomáš Turanovič

Postavenie pápeža v hierarchii Katolíckej cirkvi

dr. Vladár

dr. Mach

 

Patrik Pacher

Postavenie ekumenického koncilu v hierarchii Katolíckej cirkvi

dr. Vladár

dr. Mach

 

Michaela Haburajová

Pramene platného kánonického práva

dr. Vladár

dr. Mach

 

Anna Cibulašová

Medzinárodnoprávne postavenie Apoštolskej Stolice

dr. Vladár

doc. Nemec

 

Veronika Čierna

Miešané manželstvo

dr. Vladár

dr. Mach

 

Peter Lyžičiar

Manželské prekážky Božieho práva

dr. Vladár

dr. Mach

 

Ľuboš Sýkora

Manželské prekážky dišpenzovateľné výlučne Apoštolskou Stolicou

dr. Vladár

dr. Mach

 

Jarmila Strnadová

Psychická neschopnosť k manželskému súhlasu podľa kánonického práva

dr. Vladár

dr. Šabo

 

Eva Krnáčová

Vôľové vady manželského súhlasu podľa kánonického práva

dr. Vladár

dr. Mach

 

Daniela Hmírová

Druhy trestov a ich uplatňovanie v Katolíckej cirkvi

dr. Vladár

dr. Mach

 

Dominika Zaťovičová

Omyl ako dôvod neplatnosti manželstva podľa kánonického práva

doc. Nemec

dr. Šabo

 

Martina Ďurianová

Podvod ako dôvod neplatnosti manželstva podľa kánonického práva

doc. Nemec

dr. Šabo

 

 

Stanislav Šmondrk

Prekážky osobného statusu na uzavretie manželstva v kánonickom práve

doc. Nemec

dr. Mach

 

Róbert Šuba

Právny status laikov v katolíckej cirkvi

doc. Nemec

dr. Mach

 

Martin Hucan

Druhy partikulárnych cirkví v katolíckej cirkvi a ich právny status

doc. Nemec

dr. Mach

 

Drahomír Ivan

Dišpenz v kánonickom práve

doc. Nemec

dr. Mach

 

Jana Bálešová

Právna úprava individuálnej náboženskej slobody v práve SR

doc. Nemec

dr. Šabo

 

Soňa Valentovičová

Právny status cirkví a náboženských spoločností v práve SR

doc. Nemec

dr. Šabo

 

Dominika Kovalíková

Trestnoprávne aspekty náboženskej slobody na Slovensku od roku 1948

doc. Nemec

dr. Šabo

 

Pavol Kuljovský

Právna úprava výhrady svedomia

doc. Nemec

dr. Šabo

 

Katarína Tomovičová

Proces vyhlásenia manželstva za neplatné podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Šabo

 

Lucia Daubnerová

Podstata a ciele manželstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Vladár

 

Katarína Filanová

Vznik manželstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Vladár

 

Mária Chudovanová

Forma uzavretia manželstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Šabo

 

Veronika Krajčovičová

Manželské prekážky cirkevného práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Vladár

 

Jana Poláková

Splatnenie manželstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Šabo

 

Alexandra Pobudová

Manželská odluka bez zániku manželstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Vladár

 

Mária Segešová

Manželská prekážka pokrvného príbuzenstva podľa kánonického práva

Mgr. Šimkovičová

dr. Šabo

 

Ján Fabičovič

Financovanie registrovaných cirkví v SR v súčasnosti

dr. Šabo

doc. Nemec

 

Romana Kavecká

Vývoj právneho postavenia duchovných na Slovensku od roku 1918

dr. Šabo

doc. Nemec

 

Simona Kyjacová

Separačný model vzťahu štátu a cirkví

dr. Šabo

doc. Nemec

 

Matúš Kasinec

Hierarchická štruktúra východnej katolíckej cirkvi na Slovensku

dr. Mach

doc. Nemec