Vedeckovýskumná činnosť

PDF
Tlačiť

 

Aktuálne projekty:

VEGA 1/0568/14
Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite.
Vedúci projektu: Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
január 2014 - december 2017

 

VEGA 1/0495/11
Teológia a právo - Prínos kresťanstva k rozvoju európskej právnej kultúry.
Vedúci projektu: JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
január 2011 - december 2014

 

 


Na hlavnú stránku katedry