Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

 

 

Námety na príspevky na študentskú vedeckú konferenciu:

 

Rímske právo (konzultant Mgr. & Mgr. Peter Mach, PhD.):

  • Súdna právomoc miestnych úradníkov v rímskych municípiách a kolóniách
  • Zodpovednosť za kustódiu vo vývoji rímskeho práva
  • Otrok na úteku

Kánonické právo (konzultant doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.):

  • Exkomunikácia ako trest podľa kánonického práva
  • Prvotná Cirkev a právo

 

 

 

 

Témy bakalárskych prác obhajovaných v ak. roku 2017/2018

 

VOĽNÉ TÉMY:

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:

1. Význam ekumenických koncilov pri formovaní univerzálneho kánonického práva (The Significance of Ecumenical Councils in Shaping of Universal Canon Law)

2. Druhy trestov a ich uplatňovanie v kánonickom práve (The Types of Penalties and Their Application in Canon Law)

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.

1. Princíp laicity v konfesnoprávnom systéme Francúzska. (The Principle of Laity in the French Ecclesiastical Law System)

2. Pojem "zvláštne práva cirkví" a jeho uplatňovanie v právnom poriadku ČR. (The Term "Special Rights of Churches" and its Application in the Czech Law Order.)

3. Ochrana slobody náboženského vyznania v trestnom práve SR. (The Protection of Freedom of Religion in the Penal Law of Slovak Republic).

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.

1. Správa pekúlia v rímskom práve (Administration of Peculium in Roman Law)

---

DOHODNUTÉ TÉMY:

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.:

1. Ingrida Steinhauserová - Zánik manželstva podľa kánonického práva (The Termination of Marriage in Canon Law)

2. Lucia Mizeríková - Manželské prekážky Božieho práva (Matrimonial Impediments of Divine-Law Character)

3. Mária Michaela Jašková - Štruktúra súdov a ich kompetencie v Latinskej cirkvi (The Structure of Courts and Their Competencies in the Latin Church)

4. Katarína Pialová - Miesto konkordátov v systéme prameňov kánonického práva (The Place of Concordats in the System of Canon-Law Sources)

5. Terézia Škyrtová - Vady manželského súhlasu vyplývajúce z vôle podľa kánonického práva (The Will Faults of Matrimonial Consent in Canon Law)

6. Bianka Franková - Kánonická forma uzavierania manželstva v práve Katolíckej cirkvi (The Form of Celebration of Marriage in the Law of the Catholic Church)

 

Mgr. et Mgr. Peter Mach, PhD.:

1. Kristína Hromádková - Majetkové vzťahy medzi manželmi v rímskom práve (Property Relations Between Spouses in Roman Law)

2. Katarína Kristínová - Právne postavenie prepustenca podľa rímskeho práva (Legal Status of a Freedman in Roman Law)

 

 


Na hlavnú stránku katedry