Záverečné práce

PDF
Tlačiť

 31.03.207: Harmonogram obhajob záverečných prác - KPPP

Obhajoby záverečných prác študentov 3. ročníka PF TU v Trnave pod vedením pedagógov KPPP sa budú konať dňa 09.05.2017, t. j. v utorok, v m. č. 109 (kancelária vedúceho katedry) o 14:00 hod.

Harmonogram obhajob bakalárskych prác na Katedre propedeutiky právnických predmetov nájdete tu. 

Upozorňujeme študentov, že časový plán je len orientačný, na obhajoby je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov! KPPP


 02.12.2016: zapisovanie tém záverečných prác KPPP

Katedra propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave na základe zápisnice zo zasadnutia Kolégia dekana zo dňa 10.11.2016 a na základe písomného usmernenia pani prodekanky pre vzdelávanie PF TU v Trnave - JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. - zo dňa 21.11.2016, ponúka študentom PF TU v Trnave možnosť dohody záverečnej práce s konkrétnym vyučujúcim KPPP a následne možnosť priameho zapísania si záverečnej práce u vybraného vedúceho, a to nasledovne (pozri tu).

V prípade, ak si s vyučujúcim bude chcieť tému dohodnúť vyšší počet študentov, než je stanovený limit, vyučujúci sám určí, práce ktorých študentov a s ktorými témami bude viesť. Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie si témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom MAISU.

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov! KPPP


28.09.2015: Organizácia semestra - vedúca BP Klimentová

Harmonogram spracovávania a základné pokyny pre spracovanie a odovzdanie záverečnej bakalárskej práce pre akademický rok 2015/2016 - vedúca Ing. Lenka Klimentová, PhD. - nájdete tu.

Želáme úspešné spracovanie bakalárskej práce, KPPP.