ACTA IURIS LABORIS

Tlačiť

 

ACTA IURIS LABORIS

 

ACTA IURIS LABORIS predstavujú jedinečnú možnosť vyjadrenia sa pre mladých vedeckých pracovníkov z akademického prostredia i z reálnej praxe doma a v zahraničí. Autori si dávajú za cieľ podrobiť právnu úpravu de lege lata kritickej analýze, posúdiť jej pozitívne i negatívne dopady na pracovný a súkromný život zamestnancov, resp. ich vzájomnú harmonizáciu. Rovnako sa autori vo svojich vedeckých príspevkoch snažia formulovať závery de lege ferenda, ktoré sa môžu stať prípadnou inšpiráciou pre ďalšie možné zmeny v národných legislatívachVýznamným prínosom ACTA IURIS LABORIS je skutočnosť, že autori sa neobmedzujú len na národné pracovnoprávne úpravy, ale dôraz kladú predovšetkým na európsku normotvorbu a aktuálnu judikatúru európskych súdnych inštitúcií.

 

ACTA IURIS LABORIS - on-line recenzovaný zborník vedeckých príspevkov si môžete stiahnuť vo forme *.pdf:

ACTA IURIS LABORIS