Profil katedry

PDF
Tlačiť

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečuje výučbu nasledujúcich učebných predmetov:

  • Pracovné právo
  • Medzinárodné a európske pracovné právo
  • Právo sociálneho zabezpečenia
  • Medzinárodné a európske právo sociálneho zabezpečenia
  • Labour Law
  • Sociálnoprávna ochrana študentov
  • Medicínske právo
  • Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia

Okrem  výučby povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov katedra ťažisko svojej  práce orientuje do základného výskumu.

Už od znovuobnovenia fakulty v roku 1998 každoročne rieši viac vedeckých projektov základného výskumu.  V predchádzajúcich rokoch boli členovia katedry zapojení aj do riešenia medzinárodných výskumných  projektov.

Takmer každoročne katedra organizuje medzinárodné vedecké konferencie, výsledky ktorých publikuje v recenzovaných zborníkoch.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia je známa aj vysokým počtom doktorandov v dennej aj externej forme.

Právnická fakulta TU v Trnave má v odbore pracovné právo oprávnenie na habilitačné konanie ako aj na vymenúvacie konanie „profesor“.

Výskumnú činnosť katedry v predchádzajúcich rokoch dokumentujú nižšie uvedené vedecké granty aj zahraničné výskumné projekty.

Vedecké projekty a granty riešené Katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia alt