Výskumná činnosť

PDF
Tlačiť

Projektová činnosť

02.06.2017: doc. Jurčová a Mgr. Maslák participovali na príprave štúdie zameranej na prieskum spotrebiteľského a marketingového práva v Európskej únii za Slovenskú republiku. Záverečnú správu zo štúdie si je možné prečítať tu: Part 3 - Country reporting.

20.05.2017: Dňa 26.05.2017 sa na našej fakulte v miestnosti č. 12 uskutoční diskusný seminár na témy "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom" v rámci riešenia projektu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, bližšie tu.

04.05.2017: V dňoch 12.05.2017-13.05.2017 sa členovia katedry zúčastnia výjazdového rokovania v rámci riešenia projektu VEGA 1/0094/15 "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov." Program seminára tu.

10.1.2017: Dňa 20.01.2017 sa uskutoční diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ v rámci riešenia projektu APVV: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva. Bližšie tu.

10.01.2017: Dňa 11.01.2017 sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", pozávnka na stretnutie s programom tu.

 

Projekty APVV

Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Jurčová, PhD., obdobie riešenia: 07/2015 – 06/2019

 

Medzinárodné projekty

V pozícii členov riešiteľského kolektívu sa členovia katedry podieľajú a v minulosti podielali na riešení medzinárodných projektov:

Study on all mandatory rules applicable to contractual obligations in contracts for sales of tangible goods sold at a distance and, in particular online (N° JUST/2015/RCON/PR/CIVI/0066), aktívni spoluriešitelia projektu za Slovenskú republiku: doc. Jurčová, Dr. Budjač, Dr. Mészáros na projekte zameranom na záväznosť pravidiel podľa právnej úpravy predaja hnuteľných vecí na diaľku

 Trento Common Core Project on Contractual Remedies, aktívni spoluriešitelia projektu: Doc. Jurčová, Dr. Novotná, Dr. Zámožík a Mgr. Štefanko.

No JUST/2012/EVAL/CT/0123/A4 conducting comparative law analysis of national consumer protection measures of 14 Members States with the corresponding provisions in the proposal for the Regulation on Common European Sales Law (COM(2011) 635), doc. Jurčová a Dr. Budjač participujú za Slovenskú republiku na komparatívnom projekte zameranom na prostriedky ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k návrhu Nariadania o spoločnom kúpnom práve. 

TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - doba riešenia projektu 04/2012 – 10/2015. Hlavným riešiteľom projektu financovaného Európskou úniou v rámci 7RP je University of Bremen, Nemecko. Doc. Jurčová (ako národný supervízor) a Mgr. Štefanko (ako národný spravodajca) sú členmi pracovnej skupiny jedného zo spolurieštieľov projektu, ktorým je University of Silesia, Poľsko. Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/ a výstupy z projektu na http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports.html a http://www.tenlaw.uni-bremen.de/brochures.html

Štúdia o uplatňovaní voliteľných nástrojov v Európe, číslo projektu IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT1, riešený členmi KOP a OP a ÚPDV na základe žiadosti o spoluprácu od združenia Trans Europe Experts (TEE) Paríž, Francúzsko – zastúpenie prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson. Projekt bol riešený v roku 2011 pre potreby Európskeho parlamentu v Bruseli. Koordinátorkou projektu za SR  bola JUDr. Monika Jurčová, PhD.

Členovia KOP a OP sa v roku 2012 aktívne zapojili do výzvy zverejnenej Medzinárodným visegradským fondom a pod vedením JUDr. Jozefa Zámožíka, PhD. a JUDr. Zuzany Nevolnej, PhD. predložili návrh na riešenie projektu číslo 11230044 s názvom „Proposal for Regulation on a Common Ruropean Sales Law – a new legal regime for domestic and cross-border trade“, ktorý bol odsúhlasený na financovanie a bude riešený v období 01/2013 – 06/2013.

 

VEGA projekty

Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany  podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov, zodpovedná riešiteľka: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., číslo projektu 1/0094/15, obdobie riešenia: 2015 - 2018

Princípy nadnárodného civilného procesu, ich perspektívy a možnosti inšpirácie slovenskej právnej úpravy de lege ferenda, zodpovedná riešiteľka: JUDr. Uhliarová, PhD., obdobie riešenia: 2014 – 2016

Občianskoprávny režim zodpovednosti za jadrové škody – perspektívy a možnosti jeho ďalšieho vývoja na úrovni slovenského, medzinárodného a európskeho práva doba riešenia projektu 2012 – 2015, zodpovedná riešiteľka projektu JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadí kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného práva európskych právnych poriadkov, číslo projektu 1/0665/10, doba riešenia projektu január 2010 – december 2011, zodpovedná riešiteľka projektu JUDr. Marianna Novotná, PhD.

 

KEGA projekty

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a OP boli v rokoch 2009 – 2011 členmi riešiteľského kolektívu KEGA projektu s názvom Tvorba bakalárskeho a magisterského študijného programu „Európske a medzinárodné právo v anglickom jazyku“ a v rámci riešenia projektu boli autormi učebných textov v anglickom jazyku.

  

Inštitucionálne projekty

Členovia Katedry OP a OP sa v priebehu posledných dvoch rokov aktívne zapojili do riešenia inštitucionálnych projektov a ich podiel na celkovom počte inštitucionálnych projektov riešených na Právnickej fakulte bol nasledovný:

 

Ostatné domáce projekty 

Tvoriví zamestnanci z Katedry OP a EP boli v sledovanom období členmi riešiteľského kolektívu projektu Medzinárodné a európske právo, ktorý je súčasťou univerzitného projektu „Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní“. Projekt je riešenýv rámci Operačného programu Vzdelávanie s dobou riešena 06/2010 – 05/2013 a traja členovia Katedry OP a OP sú aktívne zapojení do jeho riešenia.

 

Zoznam úspešne ukončených projektov vzhľadom na dobu riešenia

 

Názov projektu

Číslo projektu

Začiatok riešenia

Ukončenie riešenia

       

členovia katedry

"Implementácia voliteľného nástroja v oblasti európskeho súkromného práva"

(súvisiace dokumenty v záložke "Oznamy katedry")

   

1/2012

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

„Europeizácia slovenského súkromného práva na pozadí

kreovania európskeho zmluvného a deliktného práva ako spoločného základu súkromného práva európskych právnych poriadkov“

VEGA

1/0665/10

  01/2010    12/2011

prof.JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Základy občianskeho hmotného práva I. a II. diel

inštitucionálny

projekt PF TU č. 13/1999

01/1999

03/2000

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc

Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie

inštitucionálny

projekt PF TU č.7/2002

01/2002

12/2002

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu

inštitucionálny

projekt PF TU č. 10/2005

06/2005

03/2007

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Europe- IX. Lubyho právnické dni

inštitucionálny

projekt PF TU č. 1/2007

02/2007

12/2007

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Vecné práva

inštitucionálny

projekt PF TU č. 16/2007

01/2007

12/2008

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Cenné papiere

inštitucionálny

projekt PF TU č. 29/2007

01/2007

12/2008

doc. JUDr. Anna Halušková, CSc.

Základné otázky obchodného právainštitucionálny

projekt PF TU č. 30/2007

01/2007

12/2008

prof.  JUDr. Ján Lazar,DrSc.

Základné otázky kodifikácie slovenského súkromného práva

inštitucionálny

projekt PF TU č. 35/2007

01/2007

12/2009

JUDr.Monika Jurčová , PhD.

Mandate contract

inštitucionálny

projekt PF TU č.08 /2008

09/2008

12/2009

JUDr.  Marianna Novotná, PhD.

Prípadové štúdie z občianskeho hmotného práva

inštitucionálny

projekt PF TU č. 11/2008

10/2009

12/2009

JUDr. Monika  Jurčová ,PhD.

Pracovné listy z občianskeho práva hmotného

inštitucionálny

projekt PF TU č. 29/2008

10/2008

12/2009

JUDr.. Jozef Zámožík , PhD.

Rozhodcovské konanie

inštitucionálny

projekt PF TU č. 30/2008

10/2008

12/2009

JUDr. Monik Jurčová , PhD.

Princípy európskeho zmluvného práva (preklad pôvodného diela Principles of European Contract Law, Parts I. a II. Lando, O., Beale, H. (eds). Principles of European contract Law. Part III. Lando, O., Clive, E., Prum, A., Zimmermann, E. (eds.) Kluwer: Hague, 2000, 2003)inštitucionálny

projekt PF TU č. 31/2008

10/200812/2010Inštitucionálne projekty PF TU, v ktorých riešení sa pokračuje

 

 

 

 

Meno, priezvisko, tituly riešiteľa projektu

Názov projektu

Číslo projektu

Začiatok riešenia

Ukončenie riešenia

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Analýza súčasnej právnej úpravy  občianskoprávnej zodpovednosti  za jadrové škody v SR vo vzťahu k posúdeniu a návrhu riešenia vecnej novelizácie atomového zákonainštitucionálny

projekt PF TU č. 27/200701/200712/2010

Mgr. Mgr. Pavol Sojka

Konkurzné konanie

inštitucionálny

projekt PF TU č. 2 /2009

01/2009

10/2011

JUDr. Milan Jančo, PhD.

Európske súkromné právo

inštitucionálny

projekt PF TU č. 7/2009

01/2009

07/2010

JUDr. Monika Jurčová, PhD.,

JUDr. Milan Jančo, PhD.

National Perspectives of European Private Law

inštitucionálny

projekt PF TU č. 8/2009

01/200912/2010

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Prípadové štúdie z  obchodného práva

inštitucionálny

projekt PF TU č. 10/2009

11/200912/2010

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

Občianske právo procesné. Správne súdnictvo. Exekučné konanie. Konkurz a reštrukturalizácia. Rozhodcovské konanie.inštitucionálny

projekt PF TU č. 14/2009

01/200910/2010

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Zodpovednostný a poistný systém SR vo vzťahu ku kompenzácii ujmy spôsobenej skutočnosťami katastrofického charakteruinštitucionálny

projekt PF TU č. 15/2009

01/200912/2010

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM.

Slovenské a európske rodinné právo: učebné texty

inštitucionálny

projekt PF TU č. 22/2009

12/200912/2010

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LLM. Súkromnoprávna ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom práveinštitucionálny

projekt PF TU č. 23/2009

12/200912/2010

 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Inštitucionálne projekty

2011

 

2012

Fakulta spolu

65

 

42

Z toho Katedra  OP a OP

15

 

9

% podiel Katedry  OP a PP

23%

 

21%

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}