Profil katedry

PDF
Tlačiť

PROFIL KATEDRY

 

Katedra občianskeho a obchodného práva zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v slovenskom, nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku. Členovia katedry aktívne participujú na príprave učebníc a iných pomôcok pre prípravu študentov.

Okrem výučby orientuje katedra ťažisko svojej práce aj do základného výskumu.

Katedra každoročne rieši viac vedeckých projektov. Jej členovia sa aktívne zapájajú do medzinárodnej vedeckej spolupráce a výskumu (SGECC, ELIA, SECOLA) a zahraničnej prednáškovej činnosti.

Členovia katedry pravidelne publikujú výsledky svojho vedeckého výskumu v odborných domácich  a zahraničných periodikách. Takmer každoročne katedra organizuje medzinárodné vedecké konferencie, výsledky ktorých publikuje v recenzovaných zborníkoch (medzinárodné diskusné fórum o rekodifikácii súkromného práva krajín V4 2008 - hostia prof L.Vékas, prof K. Eliáš, dr. Wieviorowska, medzinárodné diskusné fórum o európskom súkromnom práve, hosť, prof. J.M. Smits 2009 a mnohé iné).

Členovia katedry sa aktívne zapájajú do legislatívneho procesu, okrem iného participujú na rekodifikácii Občianskeho zákonníka, sú členovia expertných skupín pre kreovanie právnych aktov vydávaných Európskou úniou (Dr. Jurčová; Dr. Dobrovodský - za Slovenskú republiku nominovaný ako reprezentant do Expertnej skupiny pre práva dieťaťa (Expert group on the rights of the child) v rámci Európskej komisie).

Katedra zabezpečuje službu študentom v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity: http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo