Oznamy

PDF
Tlačiť

Aktuálne informácie katedry 

27.06.2017: Na deň 29.06.2017 o 10:30 hod. je vypísaný termín skúšky z predmetu OPP I. Na termín je stále možné sa prihlásiť.

15.06.2017: Dňa 20.06.2017 sa v miestnosti č. 319 (3. posch.) o 09:00 hod. uskutoční obhajoba diplomovej práce študentky Márie Demjaničovej.

15.06.2017: Dňa 22.06.2017 sa v miestnosti č. 314 (3. posch.) o 08:00 hod. uskutočnia obhajoby diplomových prác pre študentov: Grieč Milan, Králik Pavel, Kramárová Natália, Laskovičová Lucia, Stanková Mária, Zlámalová Magdaléna.

20.05.2017: Dňa 26.05.2017 sa na našej fakulte v miestnosti č. 12 uskutoční diskusný seminár na témy "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom" v rámci riešenia projektu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, bližšie tu.

30.03.2017: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 30.03.2017 neuskutočnia z dôvodu plnenia služobných povinností.

30.03.2017: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 30.03.2017 neuskutočnia z dôvodu plnenia služobných povinností.

14.03.2017: Harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (OPH, OPP, OP) tu.

01.03.2017: Od 01.03.2017 sa členom katedry stal prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš. Profesor Eliáš sa významnou mierou podieľal tiež na rekodifikácii Občanského zákoníka v Českej republike.

26.02.207: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 27.02.2017 z dôvodu choroby neuskutočnia.

24.02.2017: Pripomíname študentom 2. ročníka Mgr. štúdia v dennej aj externej forme podmienky absolvovania predmetu "Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax". Podmienky sú zverejnené v sekcii "Vyučované predmety" a tiež tu.

21.02.2017: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 22.02.2017 neuskutočnia.

12.02.2017: Dňa 14.02.2017 sa konzultačné hodiny doc. Csacha z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia.

12.02.2017: V dňoch 22.02.2017 a 01.03.2017 sa konzultčné hodiny doc. Juročvej z dôvodu služobnej cesty konať nebudú, náhradný termín dňa 27.02.2017 od 10:00 do 11:30. (Zmena: náhradný termín z dôvodu choroby zrušený)

07.02.2017: Pre účely výberu témy na Študentskú vedeckú konferenciu odporúčame študentom riadiť sa vypísanými témami diplomových prác (tu), ktoré pokrývajú vybrané aktuálne otázky občianskeho a obchodného práva. V prípade záujmu o konkrétnu tému môžte pre bližšie usmernenie (príp. korigovanie témy) kontaktovať príslušného vyučujucého. Prajeme vydarené písanie.

17.01.2017: Možnosť získania zahraničnej platenej stáže v prípade úspechu v súťaži študentov práva v oblasti práva arbitráže. Bližšie info tu.

10.1.2017: Dňa 20.01.2017 sa uskutoční diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ v rámci riešenia projektu APVV: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva. Bližšie tu.

10.01.2017: Dňa 11.01.2017 sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", pozávnka na stretnutie s programom tu.

09.01.2017 (aktualizované): zoznam dohodnutých tém diplomových prác tu a zoznam vypísaných diplomových prác na výber pre študentov tu pre predpokladanú obhajobu v akademickom roku 2017/2018.

03.12.2016: Rozšírenie termínov skúšok z OPP II: nové termíny v dňoch 09.01.2017, 27.01.2017, 06.02.2017, prihlasovanie možné od 03.12.2016 12:00 hod.

02.12.2016: Možnosť dohodnutia témy diplomovej práce: Milí študenti, v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 si môžte s členmi našej katedry dohodnúť tému diplomovej práce. Pre každého z vyučujúcich je stanovený maximálny počet prác, ktoré je možné školiť, na 8, základné tematické rozdelenie oblastí podľa vyučujúcich: doc. Jurčová - záväzkové právo, dr. Novotná - všeobecná časť Občianskeho zákonníka a deliktuálna zodpovednosť, dr. Dobrovodský - rodinné právo, dr. Mészáros - spotrebiteľské právo, dr. Štefanko - vecné a dedičské právo, doc. Csach - obchodné právo, dr. Škrinár - obchodné právo, dr. Nevolná - obchodné právo, Dr. Zámožík - civilné právo procesné, dr. Gešková - civilné právo procesné. Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť si tému aj mimo uvedených oblastí. Téma sa považuje za záväzne dohodnutú len vtedy, keď v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 dôjde zo strany študenta k využitiu možnosti dohodnutia témy a zároveň v tom istom období zo strany konkrétneho vyučujúceho bude voľba študenta akceptovaná (v prípade, ak došlo k predbežnej dohode medzi študentom a vyučujúcim pred 05.12.2016, toto nemožno považovať za záväzné dohodnutie si témy diplomovej práce). Pre účely dohodnutia si témy diplomovej práce je možné využiť konzultačné hodiny členov katedry a tiež e-mailovú komunikáciu.

30.11.2016: Konzultačné hodiny doc. Csacha sa dňa 30.11.2016 rušia z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty.

23.11.2016: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 29.11.2016 z dôvodu čerpania dovolenky neuskutočnia. V prípade potreby bude konzulatovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

11.10.2016: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa dňa 18.10.2016 neuskutočnia. Záujemcovia o konzultácie môžu prísť konzultovať dňa 25.10.2016 v čase 16.20-18.00 hod., prípadne po 22.10.2016 môžu využiť formu mailovej konzultácie.

10.10.2016: Členovia našej katedry sa spolupodieľajú na organizovaní konferencie zameranú na tému "Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi." Bližšie informácie na http://bpm-educat.com/seminar/detail/206-konferencia-nekale-praktiky-pri-kontrahovani-a-informacne-povinnosti-vo-financnych-sluzbach-odplata-za-poskytnutie-uveru-spotrebitelovi.

10.10.2016: Na workshope konanom dňa 23.9.2016 na tému "Spotrebiteľská arbitráž", ktorú usporiadala naša katedra, bol tiež predstavený manuál pre spotrebiteľov o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Manuál bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV č. 14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva". Jeho online verziu môžete nájsť tu.

18.09.2016: Dňa 23.09.2016 v čase od 09:00 hod. do 13:15 hod. sa v priestoroch hotela Impiq v Trnave (B. S. Timravy 2) uskutoční workshop so zameraním na právne aktuálnu tému (s ohľadom na nedávnu podstatnú novelizáciu) "Spotrebiteľskú arbitráž" organizovaný našou katedrou. Medzi prednášajúcimi budú odborníci z domáceho prostredia a tiež z Českej republiky. Účasť študentov je vítaná. Bližšie informácie tu.

18.09.2016: Dr. Mészáros v dňoch 14.09.2016 až 23.09.2016 absolvuje študijný pobyt na Prvávnickej fakulty Amsterdamskej univerzity http://csecl.uva.nl/staff/visiting-fellowship/visiting-fellows/visiting-fellows/visiting-fellows/content/folder/201/09/peter-meszaros.html

15.08.2016: Školiteľstvo diplomových prac školiteľky dr. Uhliarovej prevezme od 5.9.2016 dr. Gešková. Vedúca katedry odporúča dotknutým študentom kontaktovať novú školiteľku najneskôr do 15.októbra 2016.

06.06.2016: ZMENA Opravný (náhradný) termín obhajob diplomových prác z občianskeho práva a druhý opravný termín štátnej skúšky z občianskeho práva sa budú konať dňa 20.06.2016 od 08:30 hod.

01.06.2016: Opravný (náhradný) termín obhajob diplomových prác z obchodného práva a druhý opravný termín štátnej skúšky z obchodného práva sa budú konať dňa 30.06.2016 od 08:30 hod.

28.03.2016: Pozývame študentov na prednášky zahraničných lektorov - Sebastiana Mocka (Hamburg) "One Share One Vote - Shareholders Democracy and Its Limits" a Corrada Malbertiho (Trent) "The Recent Evolution of the One-Tier and Two-Tier Board Structures in the European Context" dňa 31.03.2016 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. v miestnosti P12. Informačný plagát tu.

09.03.2016: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre podľa predmetov tu.

10.02.2016: Zoznam tém na Študentskú vedeckú konferenciu stanovených našou katedrou je možné pozrieť tu spolu s ďalšími pokynmi. Súvisiacim katedrovým koordinátorom je Dr. Štefanko.

25.01.2016: Podmienky pre absolvovanie predmetu SSOP (Súborný seminár z občianskeho práva) v letnom semestri akademického roka 2015/2016 pre denné aj externé štúdium je možné pozrieť si tu.

11.01.2016: Zoznam tém diplomových prác vrátane už dohodnutých s vyučujúcim pre zapísanie v akademickom roku 2015/2016 a predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2016/2017 tu.

15.12.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 17.12.2015 neuskutočnia v štandardnom čase, ale budú nahradené dňa 16.12.2015 v čase od 16:00 hod. do 16:45 hod. a dňa 17.12.2015 v čase od 16:00 hod. do 16:45 hod. z dôvodu jej účasti na zasadnutí Akademického senátu Univerzity. Preskúšanie študentov z predmetu OPH II bude u Dr. Novotnej dňa 17.12.2015 v čase od 10:15 hod.

14.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 17.12.2015 v čase od 15:00 hod. do 16:20 hod. neuskutočnia; náhradný termín je v stredu dňa 16.12.2015 v čase od 10:30 hod. do 11:30 hod. a vo štvrtok 17.12.2015 v čase od 09:00 hod. do 09:30 hod.

09.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 10.12.2015 uskutočnia v náhradnom čase od 08:30 hod. do 09:30 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod.

09.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 10.12.2015 uskutočnia v náhradnom čase od 08:30 hod. do 09:30 hod.

07.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa v utorok dňa 08.12.2015 neuskutočnia. Náhradný termín bude vo štvrtok 10.12.2015 o 11.00 hod.

07.12.2015: Aktualizované otázky z predmetu OPP II v časti "Vyučované predmety" a tiež tu.

07.12.2015: Oznam pre študentov externého štúdia 2. ročníka Mgr. štúdia: Vzhľadom na skúšku z predmetu Občianske právo procesné II, ktorú máte absolvovať v skúškovom období zimného semestra, a vzhľadom na novú právnu úpravu, máte možnosť sa v dňoch 15.12.2015 a 16.12.2015 zúčastniť individuálnych konzultácii ohľadom otázok týkajúcich sa tohto predmetu. Konzultácie sa uskutočnia v obidva dni v čase od 13.30 hod do 15.00 hod na katedre občianskeho a obchodného práva. Rovnako máte možnosť konzultácií pred alebo po výučbe dňa 12.12.2015.

04.12.2015: Doc. Jurčová oznamuje študentom, ktorým je školiteľkou v tomto akademickom roku, aby jej v lehote do 15.01.2016 predložili pracovnú verziu diplomovej práce, inak nebude časový priestor na kontrolu a konzultácie spracovaného obsahu.

03.12.2015: Prihlasovanie na témy diplomových prác: Zoznam vyučujúcich a oblasti, v rámci ktorých je s konkrétnym školiteľom možné dohodnúť si tému práce, spolu s počtom prác, ktoré bude školiť, je možné pozrieť tu. Témy Dr. Dobrovodského ako školiteľa okrem tých, ktoré si je u neho možné individuálne dohodnúť podľa v predchádzajúcej časti uvedeného, si je možné pozrieť tu. Téma sa považuje za dohodnutú až na základe e-mailového potvrdenia vyčujúcim študentovi alebo podpísaním návrhového listu. Študent je povinný predložiť návrhový list, ktorý obsahuje jeho meno, názov témy v slovenskom a anglickom jazyku a stručnú osnovu práce (abstrakt), aby bola zrejmá schopnosť orientácie študenta v zvolenej téme. Návrhový list možno modifikovať po dohode s vyučujúcim, avšak študent je povinný mať ho vopred pripravený. Možnosť individuálneho dohodnutia témy práce je možná v období od 04.12.2015 do 19.12.2015.

24.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa presúvajú zo dňa 26.11.2015 v štandardnom čase na náhradný termín dňa 25.11.2015 v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod.

17.11.2015: Konzultačné hodiny dr. Mészárosa sa dňa 19.11.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 08:00 hod. do 08:40 hod. a od 12:30 hod. do 13:20 hod.

17.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej, dr. Novotnej, Dr. Dobrovodského, dr. Štefanka a Mgr. Masláka sa dňa 19.11.2015 z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia.

11.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 12.11.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. z dôvodu konania diskusie o očkovaní.

28.10.2015: Konzultačné hodiny Mgr. Masláka sa dňa 29.10.2015 neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty.

27.10.2015: Oznam študentom 2. ročníka magisterského štúdia k výučbe a skúškam z predmetu Občianske právo procesné II. Vzhľadom na rekodifikáciu civilného práva procesného, t.j. prijatie nových procesných kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok), Vám z dôvodu zjednodušenia štúdia oznamujeme, že skúška z predmetu Občianske právo procesné II bude výlučne z novej právnej úpravy účinnej od 1.7.2016. Obdobne aj štátnice budú iba z novej právnej úpravy. Právna úprava účinná do 1.7.2016 sa teda nebude skúšať. Prednášky a cvičenia však budú zamerané na novú i starú právnu úpravu.

27.10.2015: Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ: výučba predmetu Občianske právo hmotné - rodinné právo v skupinách po 15:50 hod. (C4, C5, C6) sa dňa 29.10.2015 (štvrtok) mení nasledovne:
-študenti sk. C5 a C6 - spoločné cvičenie v náhradnom čase 14:10-15:00 v posl. č. 8.
-študenti sk. C4 - spoločné cvičenie so skup. č. C3 v čase 15:00-15:50 v posl. č. 9.
Prosím študentov, aby sa dostavili na výučbu v príslušných termínoch. Oznam sa netýka výučby v ostatných študijných skupinách.

20.10.2015: Skúška z predmetu Občianske právo procesné II v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 a štátna skúška z predmetu Občianske právo (občianske právo procesné) v akademickom roku 2015/2016  bude okrem predpisov upravujúcich exekučné, konkurzné a rozhodcovské konanie zahŕňať len matériu nových procesných kódexov, t.j. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, účinných od 01.07.2016, t. j. nie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

16.10.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej a Dr. Novotnej sa dňa 22.10.2015 neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty.

07.10.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 08.10.2015 rušia z dôvodu jej účasti na zasadnutí Akademického senátu.

02.10.2015: Oznam ku konzultačným hodinám Dr. Dobrovodského: dňa 01.10.2015 budú konzultačné hodiny v termíne: 12:50 hod. - 14:20 hod.; z dôvodu účasti na zahr. služ. ceste sa zrušujú konzultačné hodiny dňa 05.11. a 19.11.2015; z dôvodu účasti pedagóga a študentov tretieho ročníka na konferencii v Bratislave sa konzultačné hodiny dňa 15.10.2015 zrušujú.

29.09.2015: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského dňa 01.10.2015 budú v náhradnom termíne: 13:00 hod. - 14:00 hod.

09.06.2015: Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre občianskeho a obchodného práva sa budú konať dňa 29.6.2015 o 8.00 hod. pre študentov: Alojz Svedek, Pavelková Jana, Ďurianová Martina, Némethová Mária, Mihalcová Ivana.

26.05.2015: Počas skúškového obdobia letného semestra akademického roka 2014/2015 budú mať členovia katedry konzultačné hodiny na základe predchádzajúcej dohody (e-mailom) so študentami.

11.05.2015: Konzultačné hodiny JUDr. Nevolnej sa v utorok 12. 5. 2015 neuskutočnia. Náhradný termín bude v stredu 13.05.2015 od 14:00 hod.

07.05.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 07.05.2015 neuskutočnia.

07.50.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 07.05.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 10:45 hod. do 12:15 hod.

30.04.2015: Konzultačné hodiny Mgr. Masláka sa dňa 07.05.2015 presúvajú na 13:40 hod. (od 13:40 hod. do 15:00 hod.).

20.04.2015: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského dňa 23.04.2015 sa presúvajú na 15.00 hod (od 15.00 hod do 16.20 hod).

20.04.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 23.04.2015 presúvajú na 16:40 hod. (od 16:40 hod. do 18:00 hod.).

29.03.2015: Konečný rozpis harmonogramu obhajob diplomových prác: tu.

25.03.2015: ZMENA harmonogramu a rozpisu obhajob diplomových prác na katedre: finálny rozpis tu.

16.03.2015: Obhajoby diplomových prác ZMENA pre Občianske právo hmotné tu, zvyšná časť rozpisu obhajob podľa oznamu zo dňa 12.03.2015.

12.03.2015: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v akademickom roku 2014/2015 tu.

04.03.2015: Konzultačné hodiny Dr. Zámožíka sa dňa 04.03.2015 rušia a uskutočnia sa v náhradnom termíne dňa 06.03.2015 v čase od 12:00 hod. do 13:20 hod.

27.02.2015: Termín skúšky z predmetu OPH II pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia je určený na deň 12.03.2015 v čase o 09.35 v kancelárii doc. Jurčovej, prihlasovanie cez MAIS.

17.02.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 19.02.2015 z dôvodu PN neuskutočnia. 

10.02.2015: Presuny študentov na predmete OPH II - záväzkové právo sú možné len v prípade výmeny študentov, čo musí študent preukázať predložením písomného potvrdenia od iného študenta na prvom cvičení osobne. Po schválení vyučujúcim bude presun povolený. Vyučujúci nebudú vybavovať žiadosti o presun študentov e-mailom.

18.12.2014: Témy diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 tu

11.12.2014: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 11.12.2014 uskutočnia v zmenenom čase od 16:45 hod. do 17:40 hod.

07.12.2014: Informácia pre študentov: počas skúškového obdobia má každý študent možnosť vykonať dva opravné termíny v zmysle štúdijného poriadku (s ohľadom na termíny skúšok a voľné miesta v rámci nich). Dovoľujeme si zároveň upozorniť a odporučiť študentom, aby uprednostnili oboznámenie sa so Štúdijným poriadok zverejneným aj na webovej adrese fakulty pred neustálym kladením otázok na túto tému vyučujúcim.
 
26.11.2014: Študenti I. ročníka externého Mgr. štúdia, ktorí nepísali písomku z predmetu OPH I dňa 21.11.2014 alebo dostali z písomky z predmetu OPH I zo dňa 21.11.2014 hodnotenie FX, sa môžu dostaviť na opravnú písomku dňa 11.12.2014 s dennými študentmi, a to v hociktorom termíne podľa rozvrhu predmetu na stránke Rozvrh hodín pre denné štúdium. 
 
18.11.2014: V dňoch 19. a 20. novembra 2014 sa neuskutoční prednáška a cvičenia z predmetu OPP II. V rámci nahradenia si účasti na tomto cvičení je úlohou pre študentov účasť na pojednávaní v civilnej veci a vypracovanie správy z tohto pojednávania (čas a miesto konania pojednávania, merito veci, opis postupu súdu a účastníkov v rámci ich jednotlivých úkonov ...) v rozsahu najmenej 2 000 znakov a jej následné odovzdanie na cvičení dňa 26./27. novembra u svojho vyučujúceho.
 
18.11.2014: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej, Dr. Novotnej, Dr. Dobrovodského, Dr. Zámožíka, Dr. Uhliarovej, Dr. Mészárosa sa dňa 20.11.2014 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty neuskutočnia.

09.11.2014: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa z dôvodu zahraničnej cesty dňa 11.11.2014 neuskutočnia.

04.11.2014: Dovoľujeme si požiadať študentov 1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí majú cvičenia z predmetu OPH I s Dr. Novotnou, aby sa dňa 6.11.2014 presunuli na výučbu do miestnosti, v ktorej vedie paralelne skupinu Mgr. Štefanko. Za porozumenie ďakujeme.

04.11.2014: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 6.11.2014 z dôvodu pracovnej cesty neuskutočnia.

08.10.2014: Dňa 09.10.2014 sa neuskutočnia konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského.

16.06.2014: Zápis hodnotení z predmetu Ochrana spotrebiteľa (Mgr. Mészáros) sa uskutoční dňa 25.06.2014 a 27.06.2014 o 15:00 hod. V tom istom čase bude možné si dať zapísať známku z predmetu OPP I pre skupiny, ktorých vyučujúcim bol Mgr. Mészáros.

13.06.2014: doc. Jurčová oznamuje študentom, že zápis hodnotení a konzultácie pre účely vypracovania diplomových prác sa uskutočnia v dňoch 23.06.2014, 24.06.2014, 30.06.2014 so začiatkom vždy o 16:00 hod.

11.04.2014: Oznamujeme študentom 1. ročníka magisterského štúdia, že zoznam otázok na ústnu skúšku z predmetu "občianske právo hmotné II" bol aktualizovaný. Z dôvodu legislatívnych zmien účinných od 1. mája 2014 bola doplnená 1 nová otázka "Krátkodobý nájom bytu". Vo zvyšku ostáva zoznam bezo zmeny. Aktuálny zoznam otázok nájdete tu."

26.03.2014: Dr. Novotná oznamuje študentom, že konzultačné hodiny sa dňa 27.3.2014 uskutočnia v čase od 12:40 hod do 13:20 hod.

26.03.2014: Dovoľujeme si požiadať študentov 2. ročníka Bc. štúdia, ktorí majú cvičenia z predmetu OPH - všeobecná časť s Dr. Novotnou v popoludňajších hodinách, aby sa dňa 27.03.2014 zúčastnili na seminári z tohto predmetu v predpoludňajších hodinách, pričom si môžu vybrať ktorýkoľvek termín v čase od 09:30 hod. do 12:4 hod., ktoré vedie Dr. Novotná. Úcasť bude evidovaná. Ďakujeme za porozumenie.

19.03.2014: Časovo najaktuálnejšie vydanie učebnice Občianske právo hmotné (v dvoch zväzkoch) od autorského kolektívu pod vedením prof. Lazara je v predaji od tohto mesiaca. Bližšie napr. na internetovej adrese: http://www.iurislibri.sk/#!news/c1q2s

19.03.2014: Aktualizovaný zoznam obhajob diplomových prác z Občianskeho práva hmotného: občianske právo hmotné - obhajoby diplomových prác 2013/2014

11.03.2014: Katedra zverejnila harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2013/2014. Bližšie v sekcii "záverečné práce" alebo tiež tu:

Harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2013/2014

občianske právo hmotné (prvý termín)

občianske právo hmotné (druhý termín)

 občianske právo procesné

obchodné právo

07.03.2014: Doc. Jurčová oznamuje študentom, že konzultačné hodiny sa v dňoch 13.03.2014-27.03.2014 budú konať vždy vo štvrtok od 16:30 hod. do 17:30 hod, dňa 03.04.2014 konzultačné hodiny nebudú z dôvodu služobnej cesty. Zároveň sa doc. Jurčová ospravedlňuje študentom, že dňa 06.03.2014 sa konzultačné hodiny nekonali z dôvodu kolízie s jej iným pracovným programom na fakulte.

06.03.2014: Katedra zverejnila otázky na skúšku z predmetu OPH - Záväzkové právo pre tých študentov, ktorí skúšku z tohto predmetu majú vykonať v letnom semestri akademického roka 2013/2014 ako študenti II. ročníka Mgr. štúdia. Otázky je možné pozrieť si tu.

01.03.2014: Katedra zverejnila požiadavky na zápis hodnotenia predmetu "Vypracovanie diplomovej práce I". Podmienky zápisu hodnotenia si je možné pozrieť tu.

27.02.2014: Katedra občianskeho a obchodného práva oznamuje, že zápisy VDP II školiteľa Dr. Budjača do indexov uskutočňuje doc. Jurčová počas konzultačných hodín, zápisy VDP III školiteľa Dr. Budjača do indexov bude uskutočňovať Dr. Novotná počas konzultačných hodín, všetko podľa hodnotenia udeleného školiteľom. Dr. Budjač bude vykonávať funkciu školiteľa až do obhajoby príslušnej záverečnej práce a vypracuje svojim študentom aj školiteľský posudok.

30.01.2014: doc. Jurčová oznamuje študentom, že zápisy do indexov a posledné osobné konzultácie pred odovzdaním diplomovej práce budú možné dňa 13.02.2014 v čase od 09:30 hod. do 10:30 hod. Zároveň je v tento deň vypísaný aj posledný opravný termín PH z predmetu OPH I v čase od 08:30 hod v miestnosti č. 7. Tento termín je tiež určený pre všetkých študentov s IŠP, ktorí ešte nemajú absolvované predpísané skúšky z OPH.

12.11.2013: Počas skúškového obdobia je potrebné dohodnúť si konzultačné hodiny vopred na e-mailovej adrese vyučujúceho.

16.12.2013: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej dňa 19.12.2013 budú od 09:45 do 11:00 a nie v štandardnom čase od 15:45 hod. do 17:00 hod.

10.12.2013: Témy diplomových prác pre akademický rok 2014/2015 zverejnené (http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/katedry/katedra-obianskeho-prava/kop-zaverecne-prace)

09.12.2013: Všetci študenti predmetu OPH I, ktorí neuspeli v písomnom PH alebo písomku nepísali, si môžu písomku zopakovať dňa 19.12. 2013 o 9.30 v miestnosti č. 7.

21.11.2013: doc. Jurčová oznamuje študentom, že jej konzultačné hodiny sa dňa 28.11.2013 uskutočnia v čase od 09:40 hod. do 11:00 hod. a nie v štandardnom čase od 15:45 hod. do 17:00 hod.

18.10.2013: doc. Jurčová oznamuje študentom, že v dňoch 7.11.2013 a 14.11.2013 sa neuskutočnia konzultácie z dôvodu jej služobnej cesty. Zároveň vyzýva všetkých študentov, ktorým je školiteľkou diplomovej práce, aby sa v priebehu semestra minimálne raz dostavili na konzultáciu a vzali na vedomie, že v termíne do 20.1.2014 sú povinní predložiť prácu na kontrolu.

27.06.2013: Opravný termín obhajob diplomových prác na katedre sa bude konať dňa 1. júla 2013 o 9.30 hod.

27.06.2013: Opravný termín štátnej skúšky z občianskeho práva sa bude konať dňa 8. júla 2013 o 8.00 hod.

27.06.2013: Opravný termín štátnej skúšky z obchodného práva sa bude konať dňa 1. júla 2013 o 9.00 hod.

20.06.2013: Dr. Jurčová bude mať konzultačné hodiny dňa 27.06.2013 v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod., v tomto čase možnosť pre konzultácie aj bez predchádzajúcej emailovej dohody.

06.05.2013: Vzhľadom na to, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje študentom dňa 9. mája 2013 (štvrtok) od 9. 30 hod. do 12. 45 hod. rektorské voľno, tí študenti, ktorí majú semináre z predmetu OPH- záväzkové právo v tento deň predpoludním, si ich môžu nahradiť v popoludňajších hodinách u svojich vyučujúcich. Tento postup im aj katedra doporučuje.

23.04.2013: Vedúca katedry občianskeho a obchodného práva oznamuje, že k dnešnému dňu je vypísaných 21 termínov z občianskeho práva hmotného- záväzkové právo s celkovou kapacitou 510 miest. Tento počet termínov a ich kapacita sú konečné a nebudú sa ďalej rozširovať. Z toho dôvodu žiadame študentov, aby pri plánovaní svojich skúšok tento fakt zohľadnili a nepožadovali vypisovanie ďalších termínov alebo rozšírenie ich kapacity. Ich individuálne e-mailové žiadosti z toho dôvodu nebudú vybavované.

26.03.2013: JUDr. Monika Jurčová, PhD. nebude mať konzultačné hodiny v dňoch 28.3 a 4.4.2013.

26.03.2013: Obhajoby diplomových prác z dejín práva sa uskutočnia na katedre dejín práva dňa 09.04.2013 o 14:00 hod.

21.03.2013: Vybrané prednášky z predmetu Občianske právo hmotné - záväzkové právo zverejnené v sekcii "vyučované predmety".

21.03.2013: Zmena termínu konania obhajob diplomových prác v akademickom roku 2012/2013 z predmetu Občianske právo procesné: obhajoby sa budú konať 10.04.2013 v miestnosti "kolégium dekana".

19.03.2013: Katedra zverejnila harmonogram obhajob diplomových prác pre akademický rok 2012/2013. Viac v sekcii záverečné práce.

15.03.2013: Na deň 21.03.2013 o 9:30 hod. vypísala katedra občianskeho a obchodného práva skúšku z predmetu Občianske právo hmotné - záväzkové právo pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia. Skúška sa uskutoční v miestnosti č. 314/3. posch.

11.03.2013: Pokyny pre diplomonadov Dr. Jurčovej k "Vypracovanie diplomovej práce I" v sekcii záverečné práce.

06.03.2013: Mgr. Štefanko žiada svojich diplomantov o oznámenie ich e-mailovej adresy na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. pre účely písomnej informácie o podmienkach a požiadavkách v rámci predmetu "Vypracovanie diplomovej práce I".

14.01.2013: Zoznam diplomových prác pre akademický rok 2013/2014 v sekcii "Záverečné práce"

02.01.2013: Zmena konzultačných hodín členov katedry počas skúškového obdobia. Viac v sekcii "konzultačné hodiny".

10.12.2012: Konzultačné hodiny Mgr. Mészárosa sa dňa 11.12.2012 neuskutočnia. Náhradný termín je 13.12.2012 od 13:00 do 15:00.

18.10.2012: Dr. Príbelská naďalej pokračuje ako školiteľka diplomových prác študentov podľa rozpisu. Študenti majú možnosť dohodnúť si konzultácie prostredníctvom emailovej komunikácie na adrese " Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ".

13.10.2012: Témy diplomových prác, ktorých konzultantom bol Dr. Jančo, bude konzultovať Dr. Klorusová.

11.06.2012: Zapisovanie hodnotenia zo skúšok z predmetu Občianske právo hmotné - záväzkové právo konaných 23. 5. a 7. 6. do indexu v prípade študentov, ktorí toto hodnotenie ešte nemajú zapísané, sa bude konať 14. 6. od 11:00 do 11:45 v miestnosti 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu).

17.05.2012: Dr. Jančo žiada svojich diplomantov, ktorí mu ešte nezaslali osnovu a zoznam literatúry k diplomovej práci, aby to urobili čo najskôr. Zapisovanie hodnotenia diplomantov dr. Janča z predmetu Vypracovanie diplomovej práce I sa uskutoční 23. mája 2012 od 14:00 do 15:00 v kancelárii na 3. poschodí.

14.05.2012: konz. hodiny Dr. Moniky Jurčovej počas skúškového obdobia: máj: 16.5.: 15.00- 16.00, 24.5. 13.00-14.00; jún: po dohode emailom.

29.04.2012: Termín skúšky z predmetu Občianske právo procesné II. pre študentov s povoleným individuálnych študijným plánom, ktorí tento termín neabsolvovali úspešne v zimnom semestri, je v stredu 16.5.2012 o 15.00 hod. Druhý termín je v stredu 23.5.2012 o 15.00 hod. Viac termínov v letnom semestri vypísaných nebude.

28.03.2012: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 29.03.2012 neuskutočnia.

23.03.2012: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v školskom roku 2011/2012 spolu so zoznamom študentov si je možné pozireť tu.

12.03.2012: Členovia katedry sa podieľali na vypracovaní štúdie "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho súkromného práva". Výskum bol zameraný na spôsob implementácie voliteľných nástrojov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Príkladom voliteľného nástroja v súčasnej legislatívnej tvorbe Európskej únie je návrh nariadenia upravujúceho spoločné kúpne právo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:EN:PDF). Kompletnú správu z uvedeného výskumu si je možné pozrieť tu.

05.03.2012: Katedra zverejnila požiadavky na zápis hodnotenia predmetu "Vypracovanie diplomovej práce I". Podmienky zápisu hodnotenia si je možné pozrieť tu.

01.03.2012: Zapisovanie známky z predmetu "Súborný seminár z občianskeho práva" do indexu bude prebiehať v čase konzultačných hodín JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. na katedre občianskeho a obchodného práva v miestnosti č. 314

29.02.2012: Na deň 08.03.2012 o 16:30 hod. vypísala katedra občianskeho a obchodného práva skúšku z predmetu Občianske právo hmotné - záväzkové právo pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia. Skúška sa uskutoční v miestnosti č. 314/3. posch.

Konzultačné hodiny dr. Janča budú dňa 23. 2. od 16:30 do 18:00

V sekcii "diplomové práce" pridané témy diplomových prác pre školský rok 2012/2013

 

Oznam pre študentov 1. ročníka mgr. štúdia – Občianske právo hmotné - Vecné a dedičské právo

 

Študenti, ktorí neuspeli v priebežnom hodnotení, sa môžu prihlásiť na opravný termín ku ktorémukoľvek z vyučujúcich (dr. Jurčová, dr. Novotná, dr. Jančo) bez ohľadu na to, do skupiny ktorého z vyučujúcich patria.

 

Dr. Jurčová a Dr. Dobrovodský sa v dňoch 9. - 10.11.2011 zúčastnili konferencie  o európskom zmluvnom práve http://contract-law-pl2011.eu/en/strony/program-139

 

Dr. Jurčová sa zúčastnila v dňoch 23.-24.2011  konferencie Dny práva v Brne ( http://www.dnyprava.cz/dokumenty/13799) a v sekcii Civil Road on the Cross-roads predniesla príspevok (príspevok je možné pozrieť si tu)

 

Zmena termínu záverečnej písomnej práce - OPH vecné a dedičské právo

Dr. Jurčová a Dr. Novotná oznamujú študentom, že termín záverečnej písomnej práce - priebežného hodnotenia z predmetu Občianske právo hmotné - vecné a dedičské právo sa mení z organizačných dôvodov z 15.12.2011 (ako bol pôvodne plánovaný) na 8.12.2011. Písomná práca bude v rozsahu učiva z vecných práv.

 

Stretnutie katedier občianskeho práva, zborník zo stretnutia

Pri príležitosti stretnutia katedier občianskeho práva zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa konalo začiatkom februára 2011 a bolo organizované katedrou občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave, bol vydaný zborník zostavený z príspevkov účastníkov tohto stretnutia, medzi ktorými nechýbali poprední civilisti zo Slovenska a Čiech. Zborník je možné pozrieť si vo fakultnej knižnici a tiež tu.

 

Zmena diplomového vedúceho

 

Katedra občianskeho a obchodného práva oznamuje, že v zimnom semestri akademického roka 2011/2012 došlo k zmene vedúceho
diplomových prác u týchto študentov (II. ročník, Mgr., denní študenti):

1. Adamec  Andrej
2. Atalovič  Marek
3. Keszegova Tana
4. Komačeková Sandra
5. Kordovanikova Marcela
6. Majerský Martin
7. Ribar Igor
8. Samseliova Martina

Pôvodným diplomovým vedúcim bol: Mgr. Mgr. Pavol Sojka

Novou diplomovou vedúcou je: Mgr. Martina Uhliarová, PhD.

 

Katedra zverejnila zoznam otázok na štátnu skúšku na akademický rok 2010/2011

Katedra zverejnila zoznam diplomových prác na akademický rok 2011/2012.