Otázky na skúšku

PDF
Tlačiť

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

harmonogram prednášok, otázky na skúšku a podmienky hodnotenia

 

Občianske právo hmotné II ( vecné, dedičské právo a záväzkové právo)

otázky na skúšku

 

Rodinné právo

podmienky hodnotenia a podklady k výučbe

 

Obchodné právo 1

otázky na skúšku

 

Obchodné právo 2

otázky na skúšku

 

Občianske právo procesné I

 

Občianske právo procesné II

otázky na skúšku

  

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve

infolist

 

Zmluvné právo

 

Konkurz a reštrukturalizácia

otázky na skúšku

 

Mimosúdne riešenie sporov

 

Deliktné právo

 

Európske súkromné právo

otázky na skúšku

 

Civil law

otázky na skúšku

 

Droit européen des contracts

otázky na skúšku

 

Einfuhrung in das slowakische Privatrecht

 

Europaisches VertragsrechtEuropean Contract Law

otázky na skúšku