Záverečné práce

PDF
Tlačiť

15.06.2017: Dňa 20.06.2017 sa v miestnosti č. 319 (3. posch.) o 09:00 hod. uskutoční obhajoba diplomovej práce študentky Márie Demjaničovej.

 

15.06.2017: Dňa 22.06.2017 sa v miestnosti č. 314 (3. posch.) o 08:00 hod. uskutočnia obhajoby diplomových prác pre študentov: Grieč Milan, Králik Pavel, Kramárová Natália, Laskovičová Lucia, Stanková Mária, Zlámalová Magdaléna.

14.03.2017: Harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (OPH, OPP, OP) tu.

09.01.2017 (aktualizované): zoznam dohodnutých tém diplomových prác tu a zoznam vypísaných diplomových prác na výber pre študentov tu pre predpokladanú obhajobu v akademickom roku 2017/2018.

02.12.2016: Možnosť dohodnutia témy diplomovej práce: Milí študenti, v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 si môžte s členmi našej katedry dohodnúť tému diplomovej práce. Pre každého z vyučujúcich je stanovený maximálny počet prác, ktoré je možné školiť, na 8, základné tematické rozdelenie oblastí podľa vyučujúcich: doc. Jurčová - záväzkové právo, dr. Novotná - všeobecná časť Občianskeho zákonníka a deliktuálna zodpovednosť, dr. Dobrovodský - rodinné právo, dr. Mészáros - spotrebiteľské právo, dr. Štefanko - vecné a dedičské právo, doc. Csach - obchodné právo, dr. Škrinár - obchodné právo, dr. Nevolná - obchodné právo, Dr. Zámožík - civilné právo procesné, dr. Gešková - civilné právo procesné. Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť si tému aj mimo uvedených oblastí. Téma sa považuje za záväzne dohodnutú len vtedy, keď v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 dôjde zo strany študenta k využitiu možnosti dohodnutia témy a zároveň v tom istom období zo strany konkrétneho vyučujúceho bude voľba študenta akceptovaná (v prípade, ak došlo k predbežnej dohode medzi študentom a vyučujúcim pred 05.12.2016, toto nemožno považovať za záväzné dohodnutie si témy diplomovej práce). Pre účely dohodnutie si témy diplomovej práce je možné využiť konzultačné hodiny členov katedry a tiež e-mailovú komunikáciu.

09.03.2016: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre podľa predmetov tu.

11.01.2016: Zoznam tém diplomových prác vrátane už dohodnutých s vyučujúcim pre zapísanie v akademickom roku 2015/2016 a predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2016/2017 tu.

04.12.2015: Doc. Jurčová oznamuje študentom, ktorým je školiteľkou v tomto akademickom roku, aby jej v lehote do 15.01.2016 predložili pracovnú verziu diplomovej práce, inak nebude časový priestor na kontrolu a konzultácie spracovaného obsahu.

03.12.2015: Prihlasovanie na témy diplomových prác: Zoznam vyučujúcich a oblasti, v rámci ktorých je s konkrétnym školiteľom možné dohodnúť si tému práce, spolu s počtom prác, ktoré bude školiť, je možné pozrieť tu. Témy Dr. Dobrovodského ako školiteľa okrem tých, ktoré si je u neho možné individuálne dohodnúť podľa v predchádzajúcej časti uvedeného, si je možné pozrieť tu. Téma sa považuje za dohodnutú až na základe e-mailového potvrdenia vyučujúcim študentovi alebo podpísaním návrhového listu. Študent je povinný predložiť návrhový list, ktorý obsahuje jeho meno, názov témy v slovenskom a anglickom jazyku a stručnú osnovu práce (abstrakt), aby bola zrejmá schopnosť orientácie študenta v zvolenej téme. Návrhový list možno modifikovať po dohode s vyučujúcim, avšak študent je povinný mať ho vopred pripravený. Možnosť individuálneho dohodnutia témy práce je možná v období od 04.12.2015 do 19.12.2015.

09.06.2015: Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre občianskeho a obchodného práva sa budú konať dňa 29.6.2015 o 8.00 hod. pre študentov: Alojz Svedek, Pavelková Jana, Ďurianová Martina, Némethová Mária, Mihalcová Ivana.

29.03.2015: Konečný rozpis harmonogramu obhajob diplomových prác: tu.

 25.03.2015: ZMENA harmonogramu a rozpisu obhajob diplomových prác na katedre: finálny rozpis tu.

16.03.2015: Obhajoby diplomových prác ZMENA pre Občianske právo hmotné tu, zvyšná časť rozpisu obhajob podľa oznamu zo dňa 12.03.2015.

Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v akademickom roku 2014/2015 tu.

Témy diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 tu.

Harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2013/2014

Aktualizovaný zoznam obhajob diplomových prác z Občianskeho práva hmotného: občianske právo hmotné - obhajoby diplomových prác 2013/2014

občianske právo hmotné (prvý termín)

občianske právo hmotné (druhý termín)

občianske právo procesné

obchodné právo

 

 Témy diplomových prác v akademickom roku 2014/2015

Harmonogram obhajob diplomových prác v akademickom roku 2012/2013

občianske právo hmotné

občianske právo procesné (obhajoby diplomových prác z predmetu Občianske právo procesné sa budú konať dňa 10.04.2013)

obchodné právo

dejiny práva

 

Oznam vedúcej diplomových prác Dr. Jurčovej

pokyny k Vypracovaniu diplomovej práce I

alt

Oznam vedúceho diplomových prác Mgr. Štefanka, LL.M.

  
Mgr. Štefanko žiada svojich diplomantov  o oznámenie ich e-mailovej adresy na adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , pre účely písomnej informácie o podmienkach a požiadavkách v rámci predmetu "Vypracovanie diplomovej práce I". 
 
 
Témy diplomových prác pre akademický rok 2013/2014
  
Občianske právo hmotné
Občianske právo procesné
Obchodné právo
 
 
Harmonogram obhajob diplomových prác
  
Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v školskom roku 2011/2012 spolu so zoznamom študentov si je možné pozireť tu.
 
  
Zmena diplomového vedúceho
 
Katedra občianskeho a obchodného práva oznamuje, že v zimnom semestri akademického roka 2011/2012 došlo k zmene vedúceho
diplomových prác u týchto študentov (II. ročník, Mgr., denní študenti):

1. Adamec  Andrej
2. Atalovič  Marek
3. Keszegova Tana
4. Komačeková Sandra
5. Kordovanikova Marcela
6. Majerský Martin
7. Ribar Igor
8. Samseliova Martina
Pôvodným diplomovým vedúcim bol: Mgr. Mgr. Pavol Sojka
Novou diplomovou vedúcou je: Mgr. Martina Uhliarová, PhD.
   
 
Zoznam tém diplomových prác Katedry občianskeho a obchodného práva

akademický rok 2012/2013

 

Občianske právo hmotné

 

JUDr. Milan Jančo , PhD.

 

1. Teoretické a praktické aspekty tvorby európskeho súkromného práva

Theoretical and practical aspects of creating European private law

2. Fiduciárne inštitúty správy cudzieho majetku

Fiduciary institutions of administration of property of another

3. Spoločný referenčný rámec a slovenské súkromné právo

Common Frame of Reference and Slovak private law

4. Princípy európskeho zmluvného práva a slovenské zmluvné právo

Principles of European Contract Law and Slovak contract law

5. Nepomenované zmluvy a právna prax

Innominate contracts and practice of law

6. Odporovateľnosť právnych úkonov

Contestability of juridical acts

7. Koncepčné otázky kodifikácie súkromného práva

Conceptual issues of private law codification

8. Význam času v občianskom práve

Importance of time in civil law

9. Vady právnych úkonov a ich následky

Defects of juridical acts and their consequences

10. Uzatváranie zmlúv v slovenskom a európskom súkromnom práve

Formation of contracts in Slovak and European private law

11. Nadobúdanie vlastníckeho práva

Acquisition of right of ownership

12. Dobré mravy a dobrá viera v súkromnom práve

Good morals and good faith in private law

13. Podielové spoluvlastníctvo

Divided co-ownership

14. Kataster nehnuteľností

Cadastre of Immovables

15. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

Ownership of residential and non-residential premises

16. Zásady súkromného práva

Principles of private law

17. Osobnostné práva a ich ochrana

Personal rights and their protection

18. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a jeho modifikácie

Undivided co-ownership of spouses and its modifications

19. Právne prostriedky ochrany vlastníckeho práva

Remedies to protect the right of ownership

20. Vecné bremená

Easements

 

JUDr. Monika Jurčová, PhD.

 

1. Porušenie zmluvy v občianskom práve

Breach of Contract in Civil law

2. Zodpovednosť za vady v občianskom práve

Liability for Defects  in Civil Law

3. Bezodplatné zmluvy

Gratuitous Contracts

4. Ochrana slabšej zmluvnej strany

The Protection of Weaker Party to Contract

5. Odstúpenie od zmluvy o dielo

Withdrawal from contract for work

6. Nájom bytu

Lease of Flat

7. Odstúpenie od zmluvy o prevode nehnuteľnosti

Withdrawal from contract for transfer of immovables

8. Zánik záväzkov dohodou

Extinction of obligations by the agreement

9. Zánik záväzkov jednostranným právnym úkonom

Extinction of obligations by the unilateral legal act

10. Vedľajšie dojednania ku kúpnej zmluve

Additional agreements to sale contract

11. Osobné zabezpečenie záväzkov

Personal Security of obligations

12. Zabezpečovací prevod práva

Security tranfer of right

13. Predmet kúpnej zmluvy vo vzťahu k odplatnému postúpeniu pohľadávky

Object of sale contract in relation to the assigment of claim for reward

14. Zmluva o združení

Contract for association

15. Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu

Change of parties to obligation-law relationship

 

JUDr. Marianna Novotná (konzultovať bude Mgr. Jozef Śtefanko)

 

1. Predzmluvná zodpovednosť

Precontractual liability

2. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Product liability

3. Zodpovednosť obce za škodu pri výkone verejnej moci

Municipal liability

4. Zodpovednosť za škodu na zdraví

Liability for damage to health

5. Pojem a predpoklady zodpovednosti za škodu

The notion and conditions of liability for damages

6. Spôsob a rozsah náhrady škody

The form and extent of damage compensation

7. Majetková kvantifikácia ujmy na živote a zdraví v občianskom práve

Proprietary quantification of bodily harm and the loss of life in civil law

8. Príčinná súvislosť ako predpoklad zodpovednosti za škodu

Causal nexus as a condition of liability

9. Zodpovednostné vzťahy pri nemravnom konaní

Relations of liability for immoral conduct

10. Záväzky z bezdôvodného obohatenia

Obligations of unjustified enrichment

11. Naturálna obligácia a bezdôvodné obohatenie

Natural obligation and unjustified enrichment

12. Obmedzenie užívania nehnuteľnosti z verejnoprospešných dôvodov a bezdôvodné obohatenie

Restraints on use of immovables due to reasons of public utility and unjustified enrichment

13. Ochrana oprávneného dediča

Protection of the legitimate heir

14. Prevod nehnuteľnosti a smrť účastníka zmluvy

Transfer of immovable property and the death of a contractual party

15. Dedenie zo závetu

Testamentary succession

16. Dedenie zo zákona

Intestate succession

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.

 

1. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné únosy detí

Internationalization of family law focusing on child abduction

2. Internacionalizácia rodinného práva so zameraním na medzinárodné adopcie detí

Internationalization of family law focusing on international adoption of child

3. Vplyv práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práv na uzatvorenie manželstva podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobodách a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na vývoj slovenského rodinného práva a práva iných európskych krajín.

The influence of the right to respect for private and family life and the right to marry according to The European Convention on Human Rights and of the case law of European Court of Human Rights on the Slovak family law and the family law of other European countries.

4. Vyživovacia povinnosť v slovenskom práve a jeho vymáhanie vo vzťahu s cudzím prvkom.

The alimentary obligation in Slovak law and its enforcement in abroad relationships.

5. Druhy náhradnej starostlivosti.

The types of foster care.

6. Občianskoprávne aspekty domáceho násilia

Civil law aspects of domestic violence

7. Právne formy spolužitia osôb podľa slovenského práva a ich alternatívy vo vybraných krajinách Európy

Legal forms of living together according to the Slovak law and its alternatives in selected European countries

8. Majetkovoprávne vzťahy medzi manželmi podľa slovenského a švajčiarskeho právneho poriadku

The property relations between spouses according the Slovak and Swiss legal order.

9. Spotrebiteľská kúpna zmluva

Consumer purchase agreement

10. Ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a nekalými obchodnými praktikami

Consumer protection against unfair terms in consumer contracts and unfair commercial practices

11. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu so zameraním na leteckú a železničnú prepravu

Consumer protection in tourism focusing on air transport and railage

12. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu so zameraním na zmluvu o obstaraní zájazdu.

Consumer protection in tourism focusing on travel agreement.

13. Ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Consumer protection in doorstep and distance selling

14. Postavenie spotrebiteľa v oblasti finančných služieb.

Consumer empowerment in financial services

15. Spotrebiteľský úver.

Consumer credit

16. Zákonnosť zmluvných podmienok poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

Legality of contractual terms and conditions for granting consumer credit

17. Ochrana spotrebiteľa v cestovnom ruchu so zameraním na zmluvy podľa zákona č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.

Consumer protection in tourism focusing on contracts under the Act Nr. 161/2011 of the consumer protection in special touristism services.

18. Občianskoprávna ochrana spotrebiteľa v slovenskom práve de lege ferenda po transponovaní Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

National consumer protection after the implemenatation of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council - de lege ferenda

19. Vývoj spotrebiteľského práva v EÚ  a SR.

Development of consumer law in EU and SR

20. Porovnanie spotrebiteľského práva v kontinentálnom a anglosaskom právnom systéme.
Consumer law in Slovak and Anglo-Saxon legal system - comparison

 

prof. Dr. h. c. JUDr. Peter Mosný, CSc.

 

1. Rasové zákonodarstvo vojnovej Slovenskej republiky z pohľadu majetkového práva Židov

Racial Legislation of the Slovak Republic with regard to the property rights of Jews (1939-1945).

2. Vývoj právnej úpravy ľudských práv v predmníchovskej ČSR (PM)

Human rights in the inter-war Czechoslovak Republic

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD

 

1. Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva versus manželské prekážky v historicko-právnych súvislostiach (ML).

Obstacles to marriage in the law-historical perspective

2. Rozvrat manželstva ako hmotnoprávny dôvod rozvodu manželstva v právnej vede a súdnej praxi od roku 1950. (ML)

Marriage breakdown as a material reason of divorce in jurisprudence and sourt practice since 1950.

3. Právno-historický vývoj evidencie práv k nehnuteľnostiam s prihliadnutím na druhy zápisov a zásady katastrálneho konania a ich vyjadrenie v súdnej praxi (ML).

Registration of rights to real estate with regard to their principles with regard to the judicial practice.

 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

 

1. Vývoj dedičskoprávnej praxe na území Slovenska od roku 1861 (AŠ)

Development of the Hereditary Law and its court practice on the territory of Slovakia since 1861.

 

Obchodné právo

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

 

1. Právna úprava obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Legal regulation of the ownership interest on the limited liability company.

2. Konanie kapitálových spoločností.

Acting of a capital companies.

3. Právne postavenie členov orgánov kapitálových spoločností.

Legal status of members of bodies of capital companies.

4. Základné imanie obchodných spoločností, spôsob a dôvody jeho zmeny.

Business companies’ registered capital, methods of and reasons for changes thereof.

5. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Termination of participation of a member (shareholder) of a limited liability company.

6. Subjekty obchodnoprávnych vzťahov a spôsob ich konania.

Parties of commercial law relations and methods of their acting.

7. Harmonizácia práva obchodných spoločností v Európskej únii.

Commercial law harmonisation in the European Union.

8. Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy. Guarantyinstitutes according to the commercial and civil law regulations – comparison.

9. Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným.

Formation and incorporation of a limited liability company.

10. Založenie a vznik družstva.

Formation and incorporation of a cooperative.

11. Podnikanie zahraničných osôb.

Business activities of foreign persons.

12. Právna úprava obchodného mena.

Legal regulation of the business name.

13. Právna úprava obchodného registra.

Legal regulation of the commercial register.

14. Právna úprava komanditnej spoločnosti.

Legal regulation of the limited partnership.

15. Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti.

Legal regulation of the general partnership.

 

JUDr. Ľuboš Maxina, PhD.

 

1. Omeškanie v obchodných záväzkových vzťahoch.

Default within obligations in commercial law.

2. Založenie a vznik akciovej spoločnosti.

Formation and incorporation of joint stock companies.

3. Banková záruka a jej právna úprava.

Bank guaranty and legal regulation thereof.

4. Práva, povinnosti a ochrana akcionára v akciovej spoločnosti .

Rights, obligations and protection of a shareholder in public limited company.

5. Obchodné a bankové tajomstvo a jeho právna ochrana.

Trade secret and bank secret and legal protection thereof.

6. Zabezpečovacie inštitúty a ich aplikácia v obchodných záväzkových vzťahoch s bankou.

Safeguarding institutes and application thereof within commercial bank obligations.

7. Zabezpečenie obchodných záväzkových vzťahov s komerčnou bankou.

Safeguard of commercial bank obligations in relation to commercial bank.

8. Zmluvná voľnosť v obchodných záväzkových vzťahoch s bankou.

Freedom of contract within commercial bank obligations.

9. Úroky a omeškanie v záväzkových vzťahoch s bankou.

Interest and default within commercial bank obligations

10. Právna úprava zmluvy o bežnom a vkladovom účte

Legal regulation of contract on current account and deposit account contract

11. Právna úprava zákazu konkurencie v obchodnej spoločnosti

Legal regulation of competition ban in a business company.

12. Zmluva o dielo.

Contract agreement.

13. Orgány obchodných spoločností.

Bodies of business companies.

14. Konanie podnikateľa.

Acting of a businessman.

15. Zánik obchodných záväzkov.

Termination of business obligations.

 

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

 

1. Neoprávnené podnikanie, právne dôsledky a vplyv na zmluvy.

Illegal erterprise, its legal consequences an Impact on the Validity of Contract.

2. Náhrada škody v obchodnom práve a jej limitácia

Compensation in Business Law and limitation thereof.

3. Charakteristika cenných papierov a možnosti ich prevoditeľnosti          

Characteristics of securities/comercial papers and possibilities for marketability

4. Prevod obchodného podielu a možnosti jeho obmedzenia

Transfer of one´s share/stake and possibilities of limitation thered

5. Zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

Authorized representatives´ liability for damage caused in the course of discharge of their Office

6. Lízingová zmluva s porovnaním rozdielov oproti nájomnej zmluve

Lease purchase contract and differencies compared with lease contract

7. Podmienky podnikania fyzických osôb podľa Obchodného zákonníka a živnostenského zákona

Business terms and conditions for natural persons according to the Commercial  Code and Trade Act

8. Zodpovednosť dopravcu za škody na prepravovanej zásielke

Carriers´ liability for damages made to transsferred shipment

9. Nekalá súťaž

Unfair Competition

10. Zmluva o predaji podniku

Contract for the sale of the Company

11. Splynutie alebo zlúčenie akciovej spoločnosti

Merger stock Company

12. Cena za dielo a možnosti jej zmeny

Price for the work and its possible changes

13. Zmluva o obchodnom zastúpení – rozdiely oproti zmluve o sprostredkovaní

A Commercial Representation – differences with the mediation  agreement

14. Zmluva o otvorení akreditívu

Agreement to open a letter of credit.

15. Priame a nepriame zastupovanie v obchodných vzťahoch

Direct and indirect representation in trade relations

 

Občianske právo procesné

 

JUDr. Zámožík, PhD.

 

1.Arbitrabilita     

Arbitrability

2. Princípy nadnárodného civilného procesu

 The principles of transnational civil procedure

3. Rozhodcovská zmluva 

Arbitration agreement

4. Spotrebiteľské spory v rozhodcovskom konaní     

 Arbitration of consumer disputes 

5. Konanie pred rozhodcom 

 Arbitration proceedings

6. Rozhodcovské rozhodnutia 

 Arbitral decisions

7. Uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí  

Recognition and enforcement of arbitral awards

8. Naliehavý právny záujem v civilnom procese  

 Urgent legal interest in civil procedure

9. Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži a Zákon o rozhodcovskom konaní 

 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration a Slovak Arbitration Act

10. Právne aspekty mediácie 

 Legal aspects of mediation 

11. Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej konciliácii a slovenský zákon o mediácii 

 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation and Slovak Mediation Act 

12. Výroky súdnych rozhodnutí v civilnom procese 

Civil court verdicts

13. Súdne prieťahy v civilnom procese 

Court delay in civil  procedure

14. Vývoj právnej úpravy civilného procesu od roku 1963

Changes of law regulation of civil procedure since 1963

15. Exekúcia prikázaním pohľadávky  

 Garnishee order         

 

Mgr. Martina Uhliarová, PhD.

 

1. Trovy konania

Costs of civil proceedings

2. Odvolanie       

Appeal 

3. Notár ako súdny komisár  

 Notary as a court commissioner

4. Konanie o dedičstve

 Inheritance proceedings

5. Svedok a znalec v civilnom procese

 Wittness and expert wittness in  civil procedure

6. Dražba nehnuteľnosti v exekučnom konaní

 Auction of real estate in enforcement proceedings 

7. Dražba nehnuteľnosti podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách  

 Auction of real estate within Law nr. 527/2002 on voluntary auctions

8. Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti (bytu)

 Eviction of a property

9. Platobný rozkaz  

 Order for payment 

10. Zmenkový platobný rozkaz

 Bills of exchange order for payment

11. Exekúcia zrážkami zo mzdy  

 Wage deductions in enforcement proceedings 

12. Konanie o vyhlásenie za mŕtveho  

 Proceedings for presumption of death

13. Konanie vo veciach osobného stavu

 Proceedings on personal status 

14. Prokurátor a jeho postavenie v civilnom procese

 Position of prosecutor in civil proceedings

15. Zastúpenie v civilnom procese

Representation within civil proceedings 

16. Postavenie účastníka konania v civilnom procese  

 Position of litigant in civil procedure      

 

JUDr. Petra Príbelská, PhD.

 

1. Zásady občianskeho súdneho konania 

Principles of civil procedure

2. Pojednávanie na súde prvého stupňa a pojednávanie pred odvolacím súdom 

 Hearing before the court of first instance and the appellate court   

3. Dokazovanie v civilnom procese 

 Proving in civil procedure    

4. Dôkazné prostriedky v civilnom procese      

 Evidences in civil procedure

5. Správne súdnictvo v Slovenskej republike   

 Administrative court review in the Slovak republic

 

Mgr. Mgr. Pavol Sojka

 

1. Účinky vyhlásenia konkurzu

Effects of the Insolvency proceeding

2. Uplatňovanie pohľadávok v konkurze

Enforcing of Claims in Insolvency proceeding

3. Reštrukturalizačný plán

Recstucturalization plan

   

licky

Konzultant

1.

Arbitrabilita

Arbitrability

Zámožík

2.

Princípy nadnárodného civilného procesu

The principles of transnational civil procedure

Zámožík

3.

Rozhodcovská zmluva

Arbitration agreement

Zámožík

4.

Spotrebiteľské spory v rozhodcovskom konaní

Arbitration of consumer disputes

Zámožík

5.

Konanie pred rozhodcom

Arbitration proceedings

Zámožík

6.

Rozhodcovské rozhodnutia

Arbitral decisions

Zámožík

7.

Uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí

Recognition and enforcement of arbitral awards

Zámožík

8.

Naliehavý právny záujem v civilnom procese

Urgent legal interest in civil procedure

Zámožík

9.

Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži a Zákon o rozhodcovskom konaní

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration a Slovak Arbitration Act

Zámožík

10.

Právne aspekty mediácie

Legal aspects of mediation

Zámožík

11.

Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej konciliácii a slovenský zákon o mediácii

UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation and Slovak Mediation Act

Zámožík

12.

Výroky súdnych rozhodnutí v civilnom procese

Civil court verdicts

Zámožík

13.

Súdne prieťahy v civilnom procese

Court delay in civil  procedure

Zámožík

14.

Vývoj právnej úpravy civilného procesu od roku 1963

Changes of law regulation of civil procedure since 1963

Zámožík

15.

Exekúcia prikázaním pohľadávky

Garnishee order

Zámožík

16.

Trovy konania

Costs of civil proceedings

Uhliarová

17.

Odvolanie

Appeal

Uhliarová

18.

Notár ako súdny komisár

Notary as a court commissioner

Uhliarová

19.

Konanie o dedičstve

Inheritance proceedings

Uhliarová

20.

Svedok a znalec v civilnom procese

Wittness and expert wittness in  civil procedure

Uhliarová

21.

Dražba nehnuteľnosti v exekučnom konaní

Auction of real estate in enforcement proceedings

Uhliarová

22.

Dražba nehnuteľnosti podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Auction of real estate within Law nr. 527/2002 on voluntary auctions

Uhliarová

23.

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti (bytu)

Eviction of a property

Uhliarová

24.

Platobný rozkaz

Order for payment

Uhliarová

25.

Zmenkový platobný rozkaz

Bills of exchange order for payment

Uhliarová

26.

Exekúcia zrážkami zo mzdy

Wage deductions in enforcement proceedings

Uhliarová

27.

Konanie o vyhlásenie za mŕtveho

Proceedings for presumption of death

Uhliarová

28.

Konanie vo veciach osobného stavu

Proceedings on personal status

Uhliarová

29.

Prokurátor a jeho postavenie v civilnom procese

Position of prosecutor in civil proceedings

Uhliarová

30.

Zastúpenie v civilnom procese

Representation within civil proceedings

Uhliarová

31.

Postavenie účastníka konania v civilnom procese

Position of litigant in civil procedure

Uhliarová

32.

Zásady občianskeho súdneho konania

Principles of civil procedure

Príbelská

33.

Pojednávanie na súde prvého stupňa a pojednávanie pred odvolacím súdom

Hearing before the court of first instance and the appellate court

Príbelská

33.

Dokazovanie v civilnom procese

Proving in civil procedure

Príbelská

35.

Dôkazné prostriedky v civilnom procese

Evidences in civil procedure

Príbelská

36.

Správne súdnictvo v Slovenskej republike

Administrative court review in the Slovak republic

Príbelská