Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Občianske právo hmotné - všeobecná časť

informačný list dostupný v MAISe

harmonogram prednášok, otázky na skúšku a podmienky hodnotenia

 

Občianske právo hmotné - rodinné právo

podmienky hodnotenia a podklady k výučbe

 

Medzinárodné a európske rodinné právo (akademický rok: 2014/2015)

podklady k výučbe:

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/component/content/article/155-k-obcianskeho-a-obchodneho-prava/1053-texty-k-porovnavaciemu-rodinnemu-pravu-20132014 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/katedry/katedra-obianskeho-prava/kop-vyuovane-predmety/755-podklady-obianske-pravo-hmotne-ii-rodinne-pravo

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo hmotné I

informačný list dostupný v MAISe

program prednášok a podmienky hodnotenia

otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné II

informačný list dostupný v MAISe

plán prednášok

otázky na skúšku

Prednáška - Spotrebiteľské zmluvy

 

Obchodné právo 1

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

podmienky hodnotenia

program prednášok

 

Obchodné právo 2

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné I

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

podmienky hodnotenia

 

Občianske právo procesné II

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

sylabus predmetu

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve

informačný list dostupný v MAISe

podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch, spracovaná prípadová štúdia z vybranej problematiky ochrany spotrebiteľa, písomná práca na záver semestra 

 

Zmluvné právo

informačný list dostupný v MAISe

dotazník - "nemorálne" zmluvy

prípadové štúdie

podmienky hodnotenia

 

Konkurz a reštrukturalizácia

informačný list dostupný v MAISe

 

Mimosúdne riešenie sporov

informačný list dostupný v MASe

sylabus prednášok

 

Deliktné právo

informačný list dostupný v MAISe

 

Európske súkromné právo

informačný list dostupný v MAISe

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Prípadové štúdie z obchodného práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax

informačný list dostupný v MAISe

Podmienky pre absolvovanie v letnom semestri akademického roka 2016/2017 pre denné aj externé štúdium tu.

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika občianskeho práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Centrum právnej pomoci - právna klinika rodinného práva

informačný list dostupný v MAISe

 

Bytové právo

informačný list dostupný v MAISe

syllabus a podmienky hodnotenia

 

Civil Law

informačný list dostupný v MAISe

otázky na skúšku

case studies

schedule

 

Droit européen des contracts

information sheet - MAIS

sylabus predmetu

otázky na skúšku

 

Einfuhrung in das slowakische Privatrecht

information sheet - MAIS

 

Europaisches Vertragsrecht

informačný list dostupný v MAISe

 

European Contract Law

information sheet - MAIS

schedule & literature

Lecture - Right to performance