Home Katedry Katedra občianskeho a obchodného práva

Katedra občianskeho a obchodného práva

PDF
Tlačiť
Zo "života" katedry  

27.06.2017: Na deň 29.06.2017 o 10:30 hod. je vypísaný termín skúšky z predmetu OPP I. Na termín je stále možné sa prihlásiť.

15.06.2017: Dňa 20.06.2017 sa v miestnosti č. 319 (3. posch.) o 09:00 hod. uskutoční obhajoba diplomovej práce študentky Márie Demjaničovej.

15.06.2017: Dňa 22.06.2017 sa v miestnosti č. 314 (3. posch.) o 08:00 hod. uskutočnia obhajoby diplomových prác pre študentov: Grieč Milan, Králik Pavel, Kramárová Natália, Laskovičová Lucia, Stanková Mária, Zlámalová Magdaléna.

20.05.2017: Dňa 26.05.2017 sa na našej fakulte v miestnosti č. 12 uskutoční diskusný seminár na témy "Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa" a "Záložné právo medzi hmotným a procesným právom" v rámci riešenia projektu APVV Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva, bližšie tu.

30.03.2017: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 30.03.2017 neuskutočnia z dôvodu plnenia služobných povinností.

30.03.2017: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 30.03.2017 neuskutočnia z dôvodu plnenia služobných povinností.

14.03.2017: Harmonogram obhajob diplomových prác na našej katedre (OPH, OPP, OP) tu.

01.03.2017: Od 01.03.2017 sa členom katedry stal prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš. Profesor Eliáš sa významnou mierou podieľal tiež na rekodifikácii Občanského zákoníka v Českej republike.

26.02.2017: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 27.02.2017 z dôvodu choroby neuskutočnia.

24.02.2017: Pripomíname študentom 2. ročníka Mgr. štúdia v dennej aj externej forme podmienky absolvovania predmetu "Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax". Podmienky sú zverejnené v sekcii "Vyučované predmety" a tiež tu.

21.02.2017: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 22.02.2017 neuskutočnia.

12.02.2017: Dňa 14.02.2017 sa konzultačné hodiny doc. Csacha z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia.

12.02.2017: V dňoch 22.02.2017 a 01.03.2017 sa konzultčné hodiny doc. Jurčovej z dôvodu služobnej cesty konať nebudú, náhradný termín dňa 27.02.2017 od 10:00 do 11:30 (ZMENA: z dôvodu choroby náhradný termín zrušený).

07.02.2017: Pre účely výberu témy na Študentskú vedeckú konferenciu odporúčame študentom riadiť sa vypísanými témami diplomových prác (tu), ktoré pokrývajú vybrané aktuálne otázky občianskeho a obchodného práva. V prípade záujmu o konkrétnu tému môžte pre bližšie usmernenie (príp. korigovanie témy) kontaktovať príslušného vyučujucého. Prajeme vydarené písanie.

17.01.2017: Možnosť získania zahraničnej platenej stáže v prípade úspechu v súťaži študentov práva v oblasti práva arbitráže. Bližšie info tu.h8

10.1.2017: Dňa 20.01.2017 sa uskutoční diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“ v rámci riešenia projektu APVV: Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva. Bližšie tu.

10.01.2017: Dňa 11.01.2017 sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu "Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov", pozávnka na stretnutie s programom tu.

09.01.2017 (aktualizované): zoznam dohodnutých tém diplomových prác tu a zoznam vypísaných diplomových prác na výber pre študentov tu pre predpokladanú obhajobu v akademickom roku 2017/2018.

03.12.2016: Rozšírenie termínov skúšok z OPP II: nové termíny v dňoch 09.01.2017, 27.01.2017, 06.02.2017, prihlasovanie možné od 03.12.2016 12:00 hod.

02.12.2016: Možnosť dohodnutia témy diplomovej práce: Milí študenti, v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 si môžte s členmi našej katedry dohodnúť tému diplomovej práce. Pre každého z vyučujúcich je stanovený maximálny počet prác, ktoré je možné školiť, na 8, základné tematické rozdelenie oblastí podľa vyučujúcich: doc. Jurčová - záväzkové právo, dr. Novotná - všeobecná časť Občianskeho zákonníka a deliktuálna zodpovednosť, dr. Dobrovodský - rodinné právo, dr. Mészáros - spotrebiteľské právo, dr. Štefanko - vecné a dedičské právo, doc. Csach - obchodné právo, dr. Škrinár - obchodné právo, dr. Nevolná - obchodné právo, Dr. Zámožík - civilné právo procesné, dr. Gešková - civilné právo procesné. Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť si tému aj mimo uvedených oblastí. Téma sa považuje za záväzne dohodnutú len vtedy, keď v období od 05.12.2016 do 17.12.2016 dôjde zo strany študenta k využitiu možnosti dohodnutia témy a zároveň v tom istom období zo strany konkrétneho vyučujúceho bude voľba študenta akceptovaná (v prípade, ak došlo k predbežnej dohode medzi študentom a vyučujúcim pred 05.12.2016, toto nemožno považovať za záväzné dohodnutie si témy diplomovej práce). Pre účely dohodnutia si témy diplomovej práce je možné využiť konzultačné hodiny členov katedry a tiež e-mailovú komunikáciu.

30.11.2016: Konzultačné hodiny doc. Csacha sa dňa 30.11.2016 rušia z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty.

23.11.2016: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 29.11.2016 z dôvodu čerpania dovolenky neuskutočnia. V prípade potreby bude konzulatovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

11.10.2016: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa dňa 18.10.2016 neuskutočnia. Záujemcovia o konzultácie môžu prísť konzultovať dňa 25.10.2016 v čase 16.20-18.00 hod., prípadne po 22.10.2016 môžu využiť formu mailovej konzultácie.

10.10.2016: Členovia našej katedry sa spolupodieľajú na organizovaní konferencie zameranú na tému "Nekalé praktiky pri kontrahovaní a informačné povinnosti vo finančných službách. Odplata za poskytnutie úveru spotrebiteľovi." Bližšie informácie na http://bpm-educat.com/seminar/detail/206-konferencia-nekale-praktiky-pri-kontrahovani-a-informacne-povinnosti-vo-financnych-sluzbach-odplata-za-poskytnutie-uveru-spotrebitelovi.

10.10.2016: Na workshope konanom dňa 23.9.2016 na tému "Spotrebiteľská arbitráž", ktorú usporiadala naša katedra, bol tiež predstavený manuál pre spotrebiteľov o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Manuál bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV č. 14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva". Jeho online verziu môžete nájsť tu

18.09.2016: Dňa 23.09.2016 v čase od 09:00 hod. do 13:15 hod. sa v priestoroch hotela Impiq v Trnave (B. S. Timravy 2) uskutoční workshop so zameraním na právne aktuálnu tému (s ohľadom na nedávnu podstatnú novelizáciu) "Spotrebiteľskú arbitráž" organizovaný našou katedrou. Medzi prednášajúcimi budú odborníci z domáceho prostredia a tiež z Českej republiky. Účasť študentov je vítaná. Bližšie informácie tu.

15.08.2016: Školiteľstvo diplomových prac školiteľky dr. Uhliarovej prevezme od 5.9.2016 dr. Gešková. Vedúca katedry odporúča dotknutým študentom kontaktovať novú školiteľku najneskôr do 15.októbra 2016.

 06.06.2016: ZMENA Opravný (náhradný) termín obhajob diplomových prác z občianskeho práva a druhý opravný termín štátnej skúšky z občianskeho práva sa budú konať dňa 20.06.2016 od 08:30 hod.

01.06.2016: Opravný (náhradný) termín obhajob diplomových prác z obchodného práva a druhý opravný termín štátnej skúšky z obchodného práva sa budú konať dňa 30.06.2016 od 08:30 hod.

28.03.2016: Pozývame študentov na prednášky zahraničných lektorov - Sebastiana Mocka (Hamburg) "One Share One Vote - Shareholders Democracy and Its Limits" a Corrada Malbertiho (Trent) "The Recent Evolution of the One-Tier and Two-Tier Board Structures in the European Context" dňa 31.03.2016 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. v miestnosti P12. Informačný plagát tu.

09.03.2016: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre podľa predmetov tu.

10.02.2016: Zoznam tém na Študentskú vedeckú konferenciu stanovených našou katedrou je možné pozrieť tu spolu s ďalšími pokynmi. Súvisiacim katedrovým koordinátorom je Dr. Štefanko.

25.01.2016: Podmienky pre absolvovanie predmetu SSOP (Súborný seminár z občianskeho práva) v letnom semestri akademického roka 2015/2016 pre denné aj externé štúdium je možné pozrieť si tu.

11.01.2016: Zoznam tém diplomových prác vrátane už dohodnutých s vyučujúcim pre zapísanie v akademickom roku 2015/2016 a predpokladanou obhajobou v akademickom roku 2016/2017 tu.

15.12.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 17.12.2015 neuskutočnia v štandardnom čase, ale budú nahradené dňa 16.12.2015 v čase od 16:00 hod. do 16:45 hod. a dňa 17.12.2015 v čase od 16:00 hod. do 16:45 hod. z dôvodu jej účasti na zasadnutí Akademického senátu Univerzity. Preskúšanie študentov z predmetu OPH II bude u Dr. Novotnej dňa 17.12.2015 v čase od 10:15 hod.

14.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 17.12.2015 v čase od 15:00 hod. do 16:20 hod. neuskutočnia; náhradný termín je v stredu dňa 16.12.2015 v čase od 10:30 hod. do 11:30 hod. a vo štvrtok 17.12.2015 v čase od 09:00 hod. do 09:30 hod.

09.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 10.12.2015 uskutočnia v náhradnom čase od 08:30 hod. do 09:30 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod.

09.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 10.12.2015 uskutočnia v náhradnom čase od 08:30 hod. do 09:30 hod.

07.12.2015: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa v utorok dňa 08.12.2015 neuskutočnia. Náhradný termín bude vo štvrtok 10.12.2015 o 11.00 hod.

07.12.2015: Aktualizované otázky z predmetu OPP II v časti "Vyučované predmety" a tiež tu.

07.12.2015: Oznam pre študentov externého štúdia 2. ročníka Mgr. štúdia: Vzhľadom na skúšku z predmetu Občianske právo procesné II, ktorú máte absolvovať v skúškovom období zimného semestra, a vzhľadom na novú právnu úpravu, máte možnosť sa v dňoch 15.12.2015 a 16.12.2015 zúčastniť individuálnych konzultácii ohľadom otázok týkajúcich sa tohto predmetu. Konzultácie sa uskutočnia v obidva dni v čase od 13.30 hod do 15.00 hod na katedre občianskeho a obchodného práva. Rovnako máte možnosť konzultácií pred alebo po výučbe dňa 12.12.2015.

04.12.2015: Doc. Jurčová oznamuje študentom, ktorým je školiteľkou v tomto akademickom roku, aby jej v lehote do 15.01.2016 predložili pracovnú verziu diplomovej práce, inak nebude časový priestor na kontrolu a konzultácie spracovaného obsahu.

03.12.2015: Prihlasovanie na témy diplomových prác: Zoznam vyučujúcich a oblasti, v rámci ktorých je s konkrétnym školiteľom možné dohodnúť si tému práce, spolu s počtom prác, ktoré bude školiť, je možné pozrieť tu. Témy Dr. Dobrovodského ako školiteľa okrem tých, ktoré si je u neho možné individuálne dohodnúť podľa v predchádzajúcej časti uvedeného, si je možné pozrieť tu. Téma sa považuje za dohodnutú až na základe e-mailového potvrdenia vyčujúcim študentovi alebo podpísaním návrhového listu. Študent je povinný predložiť návrhový list, ktorý obsahuje jeho meno, názov témy v slovenskom a anglickom jazyku a stručnú osnovu práce (abstrakt), aby bola zrejmá schopnosť orientácie študenta v zvolenej téme. Návrhový list možno modifikovať po dohode s vyučujúcim, avšak študent je povinný mať ho vopred pripravený. Možnosť individuálneho dohodnutia témy práce je možná v období od 04.12.2015 do 19.12.2015.

24.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa presúvajú zo dňa 26.11.2015 v štandardnom čase na náhradný termín dňa 25.11.2015 v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod.

17.11.2015: Konzultačné hodiny dr. Mészárosa sa dňa 19.11.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 08:00 hod. do 08:40 hod. a od 12:30 hod. do 13:20 hod.

17.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej, dr. Novotnej, Dr. Dobrovodského, dr. Štefanka a Mgr. Masláka sa dňa 19.11.2015 z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia.

11.11.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 12.11.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. z dôvodu konania diskusie o očkovaní.

28.10.2015: Konzultačné hodiny Mgr. Masláka sa dňa 29.10.2015 neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty.

27.10.2015: Oznam študentom 2. ročníka magisterského štúdia k výučbe a skúškam z predmetu Občianske právo procesné II. Vzhľadom na rekodifikáciu civilného práva procesného, t.j. prijatie nových procesných kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok), Vám z dôvodu zjednodušenia štúdia oznamujeme, že skúška z predmetu Občianske právo procesné II bude výlučne z novej právnej úpravy účinnej od 1.7.2016. Obdobne aj štátnice budú iba z novej právnej úpravy. Právna úprava účinná do 1.7.2016 sa teda nebude skúšať. Prednášky a cvičenia však budú zamerané na novú i starú právnu úpravu. 

27.10.2015:  Oznam pre študentov 3. ročníka BŠ: výučba predmetu Občianske právo hmotné - rodinné právo v skupinách po 15:50 hod. (C4, C5, C6) sa dňa 29.10.2015 (štvrtok) mení nasledovne:
-študenti sk. C5 a C6 - spoločné cvičenie v náhradnom čase 14:10-15:00 v posl. č. 8.
-študenti sk. C4 - spoločné cvičenie so skup. č. C3 v čase 15:00-15:50 v posl. č. 9.
Prosím študentov, aby sa dostavili na výučbu v príslušných termínoch. Oznam sa netýka výučby v ostatných študijných skupinách.

20.10.2015: Skúška z predmetu Občianske právo procesné II v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 a štátna skúška z predmetu Občianske právo (občianske právo procesné) v akademickom roku 2015/2016  bude okrem predpisov upravujúcich exekučné, konkurzné a rozhodcovské konanie zahŕňať len matériu nových procesných kódexov, t. j. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, účinných od 01.07.2016, t. j. nie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

16.10.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej a Dr. Novotnej sa dňa 22.10.2015 neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty.

07.10.2015: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa dňa 08.10.2015 rušia z dôvodu jej účasti na zasadnutí Akademického senátu.

02.10.2015: Oznam ku konzultačným hodinám Dr. Dobrovodského: dňa 01.10.2015 budú konzultačné hodiny v termíne: 12:50 hod. - 14:20 hod.; z dôvodu účasti na zahr. služ. ceste sa zrušujú konzultačné hodiny dňa 05.11. a 19.11.2015; z dôvodu účasti pedagóga a študentov tretieho ročníka na konferencii v Bratislave sa konzultačné hodiny dňa 15.10.2015 zrušujú.

29.09.2015: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského dňa 01.10.2015 budú v náhradnom termíne: 13:00 hod. - 14:00 hod.

09.06.2015: Opravné obhajoby diplomových prác na Katedre občianskeho a obchodného práva sa budú konať dňa 29.6.2015 o 8.00 hod. pre študentov: Alojz Svedek, Pavelková Jana, Ďurianová Martina, Némethová Mária, Mihalcová Ivana.

26.05.2015: Počas skúškového obdobia letného semestra akademického roka 2014/2015 budú mať členovia katedry konzultačné hodiny na základe predchádzajúcej dohody (e-mailom) so študentami.

11.05.2015: Konzultačné hodiny JUDr. Nevolnej sa v utorok 12. 5. 2015 neuskutočnia. Náhradný termín bude v stredu 13. 5. 2015 od 14:00 hod.

07.05.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 07.05.2015 neuskutočnia.

07.50.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 07.05.2015 uskutočnia v náhradnom termíne v čase od 10:45 hod. do 12:15 hod.

30.04.2015: Konzultačné hodiny Mgr. Masláka sa dňa 07.05.2015 presúvajú na 13:40 hod. (od 13:40 hod. do 15:00 hod.).

20.04.2015: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského dňa 23.04.2015 sa presúvajú na 15.00 hod (od 15.00 hod do 16.20 hod).

20.04.2015: Konzultačné hodiny Dr. Mészárosa sa dňa 23.04.2015 presúvajú na 16:40 hod. (od 16:40 hod. do 18:00 hod.).

29.03.2015: Konečný rozpis harmonogramu obhajob diplomových prác: tu.
 
25.03.2015: ZMENA harmonogramu a rozpisu obhajob diplomových prác na katedre: finálny rozpis tu.
 
16.03.2015: Obhajoby diplomových prác ZMENA pre Občianske právo hmotné tu, zvyšná časť rozpisu obhajob podľa oznamu zo dňa 12.03.2015.
 
12.03.2015: Harmonogram obhajob diplomových prác na katedre v akademickom roku 2014/2015 tu.
 
04.03.2015: Konzultačné hodiny Dr. Zámožíka sa dňa 04.03.2015 rušia a uskutočnia sa v náhradnom termíne dňa 06.03.2015 v čase od 12:00 hod. do 13:20 hod.
 
27.02.2015: Termín skúšky z predmetu OPH II pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia je určený na deň 12.03.2015 v čase o 09.35 v kancelárii doc. Jurčovej, prihlasovanie cez MAIS.
 
17.02.2015: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 19.02.2015 z dôvodu PN neuskutočnia.
 
10.02.2015: Presuny študentov na predmete OPH II - záväzkové právo sú možné len v prípade výmeny študentov, čo musí študent preukázať predložením písomného potvrdenia od iného študenta na prvom cvičení osobne. Po schválení vyučujúcim bude presun povolený. Vyučujúci nebudú vybavovať žiadosti o presun študentov e-mailom.
 
12.01.2015: Členovia katedry (doc. Jurčová, Dr. Dobrovodský, Dr. Nevolná) spolu s členkou ďalšej katedry našej fakulty (doc. Olšovská - Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia) sú autormi odbornej publikácie "Právo cestvoného ruchu" http://eshop.beck.sk/jurcova-dobrovodsky-nevolna-olsovska-pravo-cestovneho-ruchu/d-70346/.
 
18.12.2014: Témy diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 tu.
 
11.12.2014: Konzultačné hodiny Dr. Dobrovodského sa dňa 11.12.2014 uskutočnia v zmenenom čase od 16:45 hod. do 17:40 hod.
  
07.12.2014: Informácia pre študentov: počas skúškového obdobia má každý študent možnosť vykonať dva opravné termíny v zmysle štúdijného poriadku (s ohľadom na termíny skúšok a voľné miesta v rámci nich). Dovoľujeme si zároveň upozorniť a odporučiť študentom, aby uprednostnili oboznámenie sa so Štúdijným poriadok zverejneným aj na webovej adrese fakulty pred neustálym kladením otázok na túto tému vyučujúcim.
 
26.11.2014: Študenti I. ročníka externého Mgr. štúdia, ktorí nepísali písomku z predmetu OPH I dňa 21.11.2014 alebo dostali z písomky z predmetu OPH I zo dňa 21.11.2014 hodnotenie FX, sa môžu dostaviť na opravnú písomku dňa 11.12.2014 s dennými študentmi, a to v hociktorom termíne podľa rozvrhu predmetu na stránke Rozvrh hodín denné štúdium.
 
18.11.2014: V dňoch 19. a 20. novembra 2014 sa neuskutoční prednáška a cvičenia z predmetu OPP II. V rámci nahradenia si účasti na tomto cvičení je úlohou pre študentov účasť na pojednávaní v civilnej veci a vypracovanie správy z tohto pojednávania (čas a miesto konania pojednávania, merito veci, opis postupu súdu a účastníkov v rámci ich jednotlivých úkonov ...) v rozsahu najmenej 2 000 znakov a jej následné odovzdanie na cvičení dňa 26./27. novembra u svojho vyučujúceho.
 
18.11.2014: Konzultačné hodiny doc. Jurčovej, Dr. Novotnej, Dr. Dobrovodského, Dr. Zámožíka, Dr. Uhliarovej, Dr. Mészárosa sa dňa 20.11.2014 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty neuskutočnia.

09.11.2014: Konzultačné hodiny Dr. Nevolnej sa z dôvodu zahraničnej cesty dňa 11.11.2014 neuskutočnia.

04.11.2014: Dovoľujeme si požiadať študentov 1. ročníka Mgr. štúdia, ktorí majú cvičenia z predmetu OPH I s Dr. Novotnou, aby sa dňa 6.11.2014 presunuli na výučbu do miestnosti, v ktorej vedie paralelne skupinu Mgr. Štefanko. Za porozumenie ďakujeme.

04.11.2014: Konzultačné hodiny Dr. Novotnej sa dňa 6.11.2014 z dôvodu pracovnej cesty neuskutočnia. 

13.10.2014: Členovia katedry aj v roku 2014 participujú / sú riešiteľmi viacerých vedeckovýskumných projektov. Bližšie informácie o projektoch a o výstupoch z nich v sekcii vedeckovýskumná činnosť http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/katedry/katedra-obianskeho-prava/vedcin.
 
01.10.2014: Dňa 17.09.2014 sa v priestoroch fakultnej knižnice uskutočnilo podujatie "Pocta prof. Lazarovi" pri príležitosti životného jubilea jeho 80. narodenín za účasti 80 hostí, medzi ktorými boli viaceré popredné osobnosti právnickej obce na Slovensku aj v zahraničí. Ako spoločný dar bola prof. Lazarovi odovzdaná publikácia "Liber Amicorum Ján Lazar", na ktorej sa editorsky podieľali členovia katedry (doc. Jurčová, Dr. Nevolná, Dr. Dobrovodský, Mgr. Štefanko) a ktorú si v podobe zborníka príspevkov 44 autorov z 9 krajín je možné prečítať aj vo fakultnej knižnici
 
19.03.2014: Vybraní členovia katedry sa opätovne podieľali na napísaní aktualizovanej a prepracovenaj verzie všeobecne známej publikácie potrebnej pre výučbu Občianskeho práva hmotného. Bližšie informácie napr. na internetovej adrese:  http://www.iurislibri.sk/#!news/c1q2s
 
15.03.2013: Členovia katedry ako autori akutálnych publikácií:
 
Zodpovednosť za jadrové škody - Marianna Novotná, Jakub Handrlica - vyd. Veda, 2011
Výroba a využitie atómovej energie zahŕňajú v sebe nebezpečenstvo špecifického charakteru a potencionálne ďalekosiahle konzekvencie. I napriek značného pokroku vedy a techniky a napriek vysokému stupňu ochrany, ktorý sa podarilo v súčasnosti v tejto oblasti dosiahnuť, zostáva tu naďalej hoci štatisticky málo pravdepodobná, možnosť vzniku udalosti s pôvodom v úniku rádioaktívneho žiarenia, ktorá môže vyvolať ujmy na životoch, na zdraví, na majetku a na životnom prostredí.
Kniha prináša ucelený pohľad na proces kompenzácie nepriaznivých následkov jadrovej udalosti, úlohou ktorého je vysporiadať sa s následkami vzniku ujmy, ktorej možno v zmysle zodpovednostnej jadrovej legislatívy priznať charakter jadrovej škody. Hoci hlavnou úlohou zodpovednostného režimu atómového práva je poskytovať určitý rozsah kompenzačného zabezpečenia subjektov poškodených jadrovou udalosťou, nemožno tomuto režimu uprieť i ďalšiu dôležitú funkciu, ktorou významne prispieva k zvyšovaniu stupňa jadrovej bezpečnosti, a tým prevencii vzniku jadrových udalostí väčšieho rozsahu.
Kniha sa zaoberá zodpovednostnými inštitútmi, prepája vnútroštátne právo s medzinárodným zodpovednostným systémom atómového práva, vykladá medzinárodnoprávnu a slovenskú právnu úpravu, zároveň reflektuje aj európsku rovinu, prezentovanú aktivitami Európskej komisie k vytvoreniu budúceho jednotného európskeho systému zodpovednosti za jadrovú škodu.
 
 
Občianske právo hmotné - Vojčík P., Jančo M., Jurčová M., Novotná M., Simková G., Stancakova A., Hamřík M., 2012
Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvej časti sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a ochrane občianskoprávnych vzťahov. Druhá časť učebnice je venovaná problematike vecných práv, a to vlastníckemu právu, podielovému spoluvlastníctvu a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, záložnému právu, vecným bremenám a zádržnému právu. Tretia časť je venovaná záväzkovému právu, a to jednak všeobecným otázkam záväzkového práva ako aj jednotlivým zmluvám, ktoré sú upravené predovšetkým v Občianskom zákonníku. Štvrtá časť je venovaná zodpovednosti za škodu a bezdôvodnému obohateniu. Rozoberajú sa jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu. Posledná piata časť obsahuje výklady o dedičskom práve, o predpokladoch dedenia, ako aj o dedení zo zákona a dedení zo závetu. Publikácia obsahuje na miestach, kde je to potrebné a dôležité pre základnú orientáciu, aj osobitné state o úprave jednotlivých inštitútov v rámci práva EÚ, čo umožňuje rýchlu orientáciu vo väzbe na právo EÚ.
 
Európske súkromné právo - Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív - vyd. Euroiuris. 2012
Kniha sa venuje všeobecným a vybraným osobitným otázkam európskeho súkromného práva ako dynamicky sa rozvíjajúceho právneho odvetvia na rozhraní európskeho vnútroštátneho práva. Jej predmetom je nielen všeobecný úvod do európskeho súkromného práva, ale aj analýza vybraných oblastí európskeho súkromného práva de lege lata a vybraných inštitútov európskeho súkromnéoh práva de lege ferenda.
Kniha je rozdelená do troch častí. Prvá časť mapuje inštitucionálne a akademické iniciatívy v tejto oblasti a analyzuje teoretické a praktické otázky zjednocovania súkromného práva, pričom načrtáva aj jeho ďalší vývoj. Druhá časť je venovaná platnému súkromnému právu Únie, predstavuje systém a zásady európskeho súkromného práva a podrobnejšie rozoberá jeho vybrané oblasti (nekalé podmienky, ochrana spotrebiteľa, spotrebiteľský úver, timesharing, ochrana leteckých pasažierov). Tretia časť obsahuje všeobecnú analýzu najvýznamnejších výsledkov akademických iniciatív v oblasti zjednocovania súkromného práva na európskej úrovni a taktiež analýzu vybraných osobitných inštitútov súkromného práva, ktorá je založená na návrhu Spoločného referenčného rámca ako najkomplexnejšieho akademickéoh nástroja európskeho súkromného práva.
Cieľom publikácie je vytvoriť kokmplexný prehľad danej problematiky, nielen z pohľadu teoretického, ale tieto teoretické otázky dopĺňa aj orientovanou analýzou relevantnej platnej právnej úpravy a akademických nástrojov.
 
15.03.2013: Katedra občianskeho a obchodného práva usporiadala dňa 23.1.2013  interdisciplinárny seminár Nemorálne zmluvy v nadvaznosti na riešenie  medzinárodného vyskumného projektu  Common Core of European Private law.

15.03.2013: Dr. Dobrovodský bol nominovaný ako reprezentant SR do Expertnej skupiny pre práva dieťaťa (Expert group on the rights of the child) v rámci Európskej komisie.

Dňa 26.10.2012 bol zverejnený zoznam projektov, ktoré Rada veľvyslancov schválila na financovanie z grantového programu Medzinárodného vyšehradského fondu "Small Grants program of the International Visegrad Fund". Medzi financované projekty bol zaradený aj projekt Trnavskej univerzity v Trnave, Právnicke fakulty s názvom "Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law - a new legal regime for cross-border trade", ktorý bol pripravený viacerými členmi Katedry občianskeho a obchodného práva. Doba riešenia projektu bude od januára 2013 do júna 2013. V rámci projektu bude zorganizovaná konferencia týkajúca sa témy projektu a bude vydaná publikácia na túto tému. Na tomto medzinárodnom projekte organizovanom našou univerzitou budú spolupracovať viacerí zahraniční partneri, predovšetkým Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam es Jogtudományi Kar, a Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wydzial Prawa i Administracji.
Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke  http://visegradfund.org/.
 
19.04.2012: Členovia katedry sa podieľali na vytvorení publikácie "Zastúpenie v súkromnom práve". Predkladaná monografia poskytuje teoretický rozbor princípov zastúpenia a na jeho základe oboznamuje čitateľa so zastúpením v občianskom ako všeobecnom súkromnom práve. Na tento výklad nadväzuje osobitný rozbor zastúpenia v práve rodinnom, obchodnom a pracovnom, ktoré síce vychádzajú z právnej úpravy zastúpenia v Občianskom zákonníku, ale vzhľadom na špecifiká týchto vzťahov majú aj zvláštnu úpravu. Zastúpeniu v civilnom procese sa venuje posledný diel monografie.
 
12.03.2012: Členovia katedry sa podieľali na vypracovaní štúdie "Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho súkromného práva". Výskum bol zameraný na spôsob implementácie voliteľných nástrojov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Príkladom voliteľného nástroja v súčasnej legislatívnej tvorbe Európskej únie je návrh nariadenia upravujúceho spoločné kúpne právo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:EN:PDF). Kompletnú správu z uvedeného výskumu si je možné pozrieť tu.
 
Dr. Jurčová a Dr. Dobrovodský sa v dňoch 9. - 10.11.2011 zúčastnili konferencie o európskom zmluvnom práve  http://contract-law-pl2011.eu/en/strony/program-139

2. Dr. Jurčová sa zúčastnila v dňoch 23.-24.2011  konferencie Dny práva v Brne (http://www.dnyprava.cz/dokumenty/13799) a v sekcii Civil Road on the Cross-roads predniesla príspevok (príspevok je možné pozrieť si tu)

Stretnutie katedier občianskeho práva, zborník zo stretnutia: Pri príležitosti stretnutia katedier občianskeho práva zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré sa konalo začiatkom februára 2011 a bolo organizované katedrou občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave, bol vydaný zborník zostavený z príspevkov účastníkov tohto stretnutia, medzi ktorými nechýbali poprední civilisti zo Slovenska a Čiech. Zborník je možné pozrieť si vo fakultnej knižnici a tiež tu

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu, ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje nielen potrebu získavania praktických skúseností pri interpretácii občianskoprávnych noriem a pri ich aplikácii na konkrétny skutkový stav, ale aj potrebu prehĺbenia teoretických vedomostí a uvedomenia si interdisciplinárnych a európskych súvislostí občianskeho (súkromného) práva. Cvičebnica je rozdelená do dvoch častí – prvá časť obsahuje vo forme pracovných listov súbory krátkych prípadov, úloh, kontrolných a testových otázok, doplňovačiek a grafických znázornení vybraných právnych inštitútov, využiteľných najmä pri praktickom precvičovaní poznatkov získaných vo forme prednášok; druhá časť obsahuje prípadové štúdie so širším záberom problematiky a zložitejším skutkovým stavom.

 Prípadové štúdie z obchodného práva - Záväzková časť a cenné papiere

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku.

V prvej časti sú prípady spracované v procese predchádzajúcemu uzatváraniu zmlúv (zmluva o budúcej zmluve, verejný návrh na uzavretie zmluvy, obchodná verejná súťaž) a proces uzatvárania zmlúv všeobecne.

Druhá časť je zameraná na prípady jednotlivých zmluvných typov, najmä na zmluvu o dielo a kúpnu zmluvu, ako aj bankové zmluvy a zmluvy o preprave. Autori sa snažili spracovať praktický prípad z každého zmluvného typu.

V tretej časti sú prípady z oblasti cenných papierov a samostatný oddiel tvoria zmenky.

Publikácia je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických, ale aj iných fakultách, kde je predmetom výučby obchodné právo. Môže však slúžiť aj ďalším záujemcom o studium obchodného práva, najmä advokátskym koncipientom.

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ako aj na precvičenie vedomostí zo živnostenského podnikania, rozhodcovského konania, konkurzného konania a reštrukturalizácie. Obsahuje tiež prípadové štúdie z oblasti európskeho práva obchodných spoločností s dôrazom na nadnárodné právne formy a nadväzuje na poznatky z aplikácie prednášaných tém na skúškach a nesprávne vysvetľovanie jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov, s ktorými sa stretli v súvislosti s preberanými otázkami, pričom ich tvorba bola ovplyvnená aktuálnou súdnou judikatúrou. Publikácia je určená predovšetkým študentom obchodného práva na právnických, ale aj iných fakultách, kde je predmetom výučby obchodné právo. Môže však slúžiť aj ďalším záujemcom o štúdium obchodného práva.
 
Občianske právo hmotné, Iura Edition, 2010

Tretie vydanie vysokoškolskej učebnice Občianske právo hmotné z roku 2006, napriek vysokémuu nákladu, bolo úplne rozobraté. Preto autori v zmenenej zostave pripravili jej sčasti nové, resp. doplnené aktualizované a značne prepracované vydanie. Z obsahového hľadiska autori prihliadli jednak na všetky zmeny, ktoré v súkromnoprávnom zákonodarstve medzi časom nastali, najmä v dôsledku pokračujúcej a prehlbujúcej sa europeizácie slovenského súkromného práva a jednak na novšie poznatky vedy občianskeho práva i na zovšeobecnené skúsenosti súdnej praxe.

Rovnako ako pri pedchádzajúcich vydaniach učebnica je dvojzväzková. Zo systematického hľadiska sa prvý zväzok tak ako doposiaľ člení na všeobecnú časť, rodinné právo, vecné práva a dedičské právo. Druhý zväzok obsahuje záväzkové právo vrátane záväzkov zo spôsobenia škody a z neoprávneného majetkového prospechu a časť o práve duševného vlastníctva.

Výklady obsiahnuté v štvrtom vydaní učebnice zohľadňujú právny stav k 31. marcu 2010.

 
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje nielen potrebu získavania praktických skúseností pri interpretácii občianskoprávnych noriem a pri ich aplikácii na konkrétny skutkový stav ale aj potrebu prehĺbenia teoretických vedomostí a uvedomenia si interdisciplinárnych a európskych súvislostí občianskeho (súkromného) práva.
Cvičebnica je rozdelená do dvoch častí - prvá časť obsahuje vo forme pracovných listov súbory krátkych prípadov, úloh, kontrolných a testových otázok, doplňovačiek a grafických znázornení vybraných právnych inštitútov, využiteľných najmä pri praktickom precvičovaní poznatkov získaných vo forme prednášok a druhá časť obsahuje prípadové štúdie so širším záberom problematiky a zložitejším skutkovým stavom.

Introduction to Slovak Civil Law

This introduction to Slovak civil law, written by four lecturers of substantive civil law at the University of Trnava, offers an outline of the
fundamental institutions and rules of Slovak civil law. Following the generally accepted structure of this branch of law, the book is divided into five parts dealing with the general part of civil law, family law, rights in rem, law of succession, and law of obligations. The principal aim pursued by this book is to provide Slovak and foreign students, academics and legal practitioners with a brief and yet comprehensive summary of Slovak civil law drafted in the global lingua franca.

Obchodné právo, Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná a kol.

Kniha obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Autori poukazujú na zmeny v legislatíve súvisiace so vstupom Slovenska do eurozóny a vplyvu eura na základné imanie spoločností a družstva a potrebu  transformácie základného imania. V časti o cenných papieroch sa poukazuje na charakteristiku cenných papierov, možnosti ich prevoditeľnosti, najmä z hľadiska akcií a dočasných listov, ako aj uzavierania osobitne upravených zmluvných typov v zákone o cenných papieroch. V samostatnej časti sa charakterizujú náležitosti zmenky a podmienky uplatňovania nárokov zo zmeniek na súde. Knihu uzatvára samostatná časť o rozhodcovskom konaní. Jednotlivé časti sú doplnené judikátmi slovenských a českých súdov, ako aj Ústavného súdu SR. Odkaz na judikáty poskytuje obraz o dotváraní práva jeho výkladom súdmi.

Fundamentals of Slovak Commercial Law, Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka.

The submitted publication focuses on an explanation of the basic terms of commercial law related to business, characteristics of entrepreneurs, enterprise and its organizational part in Slovakia. It also covers issues of position of foreign business entities as well as the forms and possibilities of their business activities. It also analyses fundamental questions related to business name and its protection, trade secret and basic questions of competition law.
Special attention is paid to general provisions covering companies and co-operatives that represent an essential and substantial part of legal entities performing business activity. In addition to that, basic common features and differences as well as essentials needed for the foundation and incorporation of companies and co-operatives are dealt with. Individual types of companies are analysed with regards to the rights and duties of partners and shareholders as well as the regulation focused on statutory bodies and questions of liability for damage caused by exercise of function. A separate explanation is dedicated to the processes of merger and de-merger of companies and question of the effects of these on the rights and obligations of shareholders.
The textbook is mainly intended for use by foreign students and individuals seeking to acquire legal English terminology. It can also serve as a basic guide and provide help to foreign entrepreneurs.

Dies Luby iurisprudentiae Nr. 10 - Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe (Die Reform des Privatrechts in Mittel-und Osteuropa)

Odkaz významného slovenského civilistu,právneho vedca a profesora súkromného práva Štefana Lubyho od roku 1991 oživuje nadácia nesúca jeho meno.Založeniu Nadácie Štefana Lubyho predchádzalo v septembri 1990 konanie prvých Lubyho právnických dní.Počnúc týmto vedeckým a akademickým stretnutím sa začala tradícia cyklu medzinárodných vedeckých konferencií,ktoré boli a sú odozvou na aktuálne problémy právnej vedy a praxe, s osobitným zreteľom na súkromné právo. Mimoriadny  význam  tohtoročne medzinárodnej vedeckej konferencie spčíva v tom,že ide o jubilejné desiate Lubyho právnicke dni venované 100.výročiu narodenia Štefana Lubyho.

Nadácia Štefana Lubyho,Právnická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci so spolkom Facultas nova a pod záštitou predsedu Slovenskej akadémie vied usporiadali v dňoch 17.a 18.septembra 2009 v Kongresovom centre SAV v smolenickom zámku X.Lubyho právnicke dni na tému „Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe“.Táto téma obsahove a logicky nadviazala na problematiku zásad súkromného práva v zjednotenej Európe ,ktorou sa zaoberali účastníci predchádzajúcich IX.Lubyho právnických dní v roku 2007.

Základné zásady europského súkromného práva sa totiž nepochybne premietajú do reforiem súkromného práva v jednotlivých právnych poriadkoch štátov strednej a východnej Európy.Pritom tieto reformy nachádzajú svoje vyjadrenie jednak v príprave a príjmaní nových súkromnoprávnych kódexov a jednak aj v iných projektoch  zameraných na europeizáciu a harmonizáciu súkromného práva.

O účasť na konferencii prejavili nevšedný záujem početní odborníci z domova i zo zahraničia.Konferencie sa zúčasnilo vyše 100 záujemcov , vrátane  odborníkov  z Nemecka,Rakúska,Ruska,Poľska,Srbska ,Rumunska, Chorvátska,Bosny a Hercegoviny,Maďarska,Českej republiky a Slovenska.

Zo všetkých týchto štátov aj na konferencii vystúpili s referátmi odborníci prevážne univerzitní profesori z popredných europských univerzít a vedeckých inštitútov.Práve ich vystúpenia dali konferencii vskutku medzinárodný a európsky rozmer.

Predložená publikácia ,ktorá obsahuje všetky prednesené príspevky podáva úplný obraz o vedeckom a aktuálnom prínose jednotlivých referentov a tým vypovedá aj o vedeckej úrovni samotnej konferencie. Aj zo systematického hľadiska zborník kopíruje členenie a priebeh konferencie a primerane tomu sa systematicky člení na tri časti:prvá časť je výslovne venovaná 100.výročiu narodenia Štefana Lubyho a je preto vyplnená úvahami a spomienkami o jeho živote a diele a oceňovaním   prínosu tohto velikána slovenskej právnej vedy k rozvoju našej i európskej civilistiky; druhá najrozsiahlejšia časť obsahuje referáty s tématickou orientáciou na reformu súkromného práva v štátoch strednej a východnej Európy s osobitným zreteľom na prebiehajúce alebo už ukončené kodifikácie súkromného práva;tretia časť je odrazom diskusie o problémoch kodifikácie občianskeho práva v Slovenskej republike a Českej republike.