Záverečné práce

PDF
Tlačiť
V zmysle Študijného poriadku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prijatom Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. apríla 2009 a účinným od 1. septembra 2009 sa bakalársky študijný program ukončuje štátnou skúškou a záverečnou prácou je bakalárska práca, ktorej obhajoba patrí k obsahu štátnej skúšky (viď čl.2 ods.4). V prípade magisterského študijného programu sa tento študijný program ukončuje taktiež štátnou skúškou a záverečnou prácou je diplomová práca, ktorej obhojoba patrí k obsahu štátnej skúšky (viď čl.2 ods.6).
 
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva ponúka poslucháčom bakalárskeho študijného programu možnosť vypracovať bakalársku prácu z predmetov medzinárodné právo verejné a európske právo. Poslucháči magisterského študijného programu majú možnosť vypracovať diplomovú prácu z predmetu medzinárodné právo súkromné a z azylového práva.


Aktuálny zoznam dohodnutých aj vypísaných tém (s prihlasovaním cez MAIS) všetkých záverečných prác s obhajobou v akademickom roku 2017/2018 je zverejnený v sekcii Oznamy katedry.